Gestió dels equipaments culturals

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Oferir eines per al disseny, la concepció i la programació de les activitats complementàries de les exposicions temporals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Contribuir a la professionalització dels tècnics municipals responsables de la programació d'exposicions

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer les eines digitals al seu abast per poder comunicar més i millor les seves programacions i qualsevol informació relacionada amb els espais escènics.Aprendre a utilitzar de la manera més efectiva les xarxes socials per captar el màxim nombre d’usuaris possible i poder interactuar amb ells.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Facilitar als professionals dels museus eines i experiències per a poder apropar els continguts del museu als col·lectius amb dificultats cognitives amb especial incís a la discapacitat intel·lectual (DI).

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Definir el concepte de Fablabs.Determinar les principals característiques del 3D.Relacionar el 3D amb el món de la cultura local.Esbossar les principals possibilitats del 3D en els equipaments locals i ens Fablabs en particular.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Facilitar als professionals dels museus eines i experiències per a poder apropar els continguts del museu als col·lectius amb dificultats cognitives amb especial incís a la discapacitat intel·lectual (DI).

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Desenvolupar el concepte de xarxa cultural.Detallar les xarxes existents en el territori.Les xarxes culturals i els equipaments.Definir el concepte de proximitat en la gestió cultural local.Exposar exemples de bones pràctiques en aquest camp.Determinar amb els assistents quines línies en xarxa es podrien implementar en el terreny cultural.Advocar per la necessitat d’agrupar esforços en la gestió dels equipaments culturals municipals.Avançar en els requisits necessaris per a la creació de xarxes culturals arreu del territori.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Definir de manera entenedora què entenem per Internet de les coses.Indicar les línies principals de l’Internet de les coses en el moment actual.Explicar com pot afectar en les programacions i la tasca diària dels gestors i responsables culturals.Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.Determinar possibilitats culturals a través de la connexió intel·ligent dels objectes (museus, exposicions, etc.).Explorar el terreny de les interaccions entre espectadors i objectes.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica: marc normatiu, interlocutors, on obtenir recursos ( subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

Relacionar els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals.Plantejar solucions de racionalització en l’ús i repartiment dels diferents espais.Abordar estratègies per maximitzar l’aprofitament dels diversos espais d’un equipament o centre cultural.Determinar els problemes plantejats pel fet de compartir espais.Establir criteris de periodicitat i programació consensuats i raonables.Mostrar la proposta de reglament d’usos d’espais elaborada pel CERC.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

•Relacionar els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals.•Plantejar solucions de racionalització en l’ús i repartiment dels diferents espais.•Abordar estratègies per maximitzar l’aprofitament dels diversos espais d’un equipament o centre cultural.•Determinar els problemes plantejats pel fet de compartir espais.•Establir criteris de periodicitat i programació consensuats i raonables.•Mostrar la proposta de reglament d’usos d’espais elaborada pel CERC.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Definir què s’entén per realitat immersiva, realitat augmentada i realitat virtual.Establir les diferències i els punts de contacte entre aquests tres tipus de realitat.Determinar l’aplicabilitat de les diferents realitats tecnològiques en la vida cultural dels municipis.Detallar els àmbits principals d’aplicació de la realitat immersiva, augmentada i virtual, en especial en l’àmbit del patrimoni i de les exposicions.Especificar vies d’accés a la cultura a través de la virtualitat.Mostrar quins equipaments i requeriments tècnics es necessiten per dur a terme les diferents modalitats de realitat als responsables culturals.Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Definir què s'entén per realitat immersiva, realitat augmentada i realitat virtual.
Establir les diferències i els punts de contacte entre aquests tres tipus de realitat.
Determinar l'aplicabilitat de les diferents realitats tecnològiques en la vida cultural dels municipis.
Detallar els àmbits principals d'aplicació de la realitat immersiva, augmentada i virtual, en especial en l'àmbit del patrimoni i de les exposicions.
Especificar vies d'accés a la cultura a través de la virtualitat.
Mostrar quins equipaments i requeriments tècnics es necessiten per dur a terme les diferents modalitats de realitat als responsables culturals.
Mostrar aplicacions i possibles bones pràctiques en aquest terreny.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

-Subratllar la importància de la pluralitat i la diversitat en les diferents programacions culturals dels municipis-Determinar quins són els col·lectius i els àmbits que cal cobrir i tenir en compte en qualsevol programació i planificació cultural-Aprofundir en la necessitat de treballar de manera transversal amb altres àrees per poder arribar a determinats col·lectius-Proporcionar eines per al diàleg amb la població i les entitats al voltant de la inclusió-Fornir línies d’actuació de treball amb la població nouvinguda-Incidir en les programacions inclusives i diverses, que tinguin en compte les preferències socials i abastin gèneres artístics diferents.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Posar a l’abast de responsables i tècnics dels museus estratègies i eines per integrar la creativitat en la gestió d’equips i la planificació, disseny, i desenvolupament de les accions museístiques. Assolir els coneixements, habilitats i competències bàsiques per generar idees i desenvolupar projectes innovadors en el museu mitjançant el treball col·laboratiu i la utilització d’eines creatives.Adquirir destreses creatives i innovadores.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements teòrics i pràctics sobre quin ha de ser el paper del teatre en la comunitat per tal que sigui un equipament de referència per als ciutadans.

Presencial
Durada
8,0 h