Protecció de dades de caràcter personal

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Orientar la manera d'abordar l'anàlisi de riscos en protecció de dades.
. Adquirir els coneixements per realitzar l'anàlisi de riscos amb els requeriments de l'RGPD.
. Identificar les mesures necessàries per a l'eliminació o reducció dels riscos.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Identificar la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte en protecció de dades.
. Orientar la manera d'abordar l'execució de les AIPD.
. Adquirir els coneixements per poder identificar i categoritzar els riscos que afecten a la privacitat.
. Adquirir els coneixements per avaluar els riscos dels tractaments de dades personals amb els requeriments de l'RGPD.
. Adquirir els coneixements per poder gestionar els riscos.

Presencial
Durada
16,0 h