Director centre educatiu
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XCEAC002
Missió
Planificar, dirigir liderar i coordinar els recursos humans, materials i econòmics disponibles al centre per a la consecució dels objectius fixats, d'acord amb les establertes per la corporació i per la legislació vigent.
Funcions generals
1. Dirigir i coordinar l'activitat que es desenvolupa des del centre, establint els circuits corresponents i una adequada distribució de les càrregues de treball.
2. Elaborar documents de gestió i les previsions pressupostàries en relació als recursos humans, materials i econòmics necessaris per a la seva execució.
3. Fixar les directrius a seguir i establir els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius del projecte educatiu del centre amb els seus responsables.
4. Realitzar activitats d'assessorament i direcció tècnica de caràcter superior, és a dir, funcions de gestió tècnica, estudi i proposta; preparació de normatives i elaboració d'informes.
5. Mantenir relacions amb d’altres institucions per tal de donar resposta a les diferents problemàtiques sorgides amb els alumnes, i poder actuar en coordinació amb altres centres.
6. Convocar i presidir els claustres, com també participar en altres reunions conjuntes amb els diferents serveis educatius de la ciutat i en especial en el Consell Escolar Municipal.
7. Altres funcions relacionades amb les tasques pedagògiques que per disposició de l’Ajuntament o de l’equip d’educadors puguin recaure en la direcció.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau