Director equipament esportiu
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XCEAC003
Missió
Planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles a l'equipament esportiu per a la consecució dels objectius fixats, d'acord amb les directrius i amb els procediments establerts per la corporació i per la legislació vigent, i d'acord amb les tendències del mercat i de l'entorn.
Funcions generals
1. Dirigir, coordinar i liderar els equips humans i l'activitat que es desenvolupa a l'equipament, establint els circuits corresponents i una adequada distribució de les càrregues de treball.

2. Elaborar programes d'actuació i les previsions pressupostàries en relació als recursos humans, materials i financers necessaris per a la seva execució.

3. Fixar l'oferta de serveis i activitats de l'equipament, així com les directrius a seguir i establir els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius amb els seus responsables.

4. Realitzar activitats d'assessorament i direcció tècnica de caràcter superior, en concret, funcions de gestió tècnica, estudi i proposta; preparació de normatives i elaboració d'informes.

5. Dur a terme la relació tecnicooperativa amb altres administracions i entitats externes (convenis amb empreses de serveis o gestió, amb entitats usuàries, amb federacions, en programes de finançament, col·laboracions en materials, patrocinis, contractacions, etc.).
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau