Encarregat
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XCODT001
Missió
Gestionar, coordinar, distribuir i supervisar els treballs de manteniment en base als recursos humans, econòmics i materials disponibles per tal d’acomplir els objectius fixats pels seus superiors, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Coordinar, distribuir i supervisar els treballs de manteniment atenent les indicacions dels tècnics i controlar el personal al seu càrrec.

2. Realitzar la gestió econòmica i pressupostària del material i les obres de l’equip de manteniment i obres.

3. Assessorar la corporació en general proporcionant la informació sobre temes propis de l’equip de manteniment i obres, i informar i atendre al públic en assumptes relatius a manteniment i obres.

4. Responsabilitzar-se de tots aquells temes de seguretat i salut relatius a l’equip de manteniment i obres.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau