Enginyer tècnic
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XTEDT004
Missió
Supervisar, gestionar i executar accions destinades a mantenir el control urbà de les infraestructures i instal·lacions municipals d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Assessorar la corporació en general, proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus recursos.

2. Elaborar estudis, informes tècnics, memòries valorades i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball.

3. Controlar, supervisar i informar de les actuacions sobre infraestructures municipals, tant les realitzades als edificis municipals com les realitzades a la via pública.

4. Donar suport i assistència a les funcions i tasques dels enginyers de la corporació.

5. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau