Gerent
Ens Local
Col·lectiu professional
Directiu
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XDITR001
Missió
Impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global, d’acord amb les directrius de l’equip de govern de la corporació i la normativa vigent.
Funcions generals
1. Dirigir l'organització tecnicoadministrativa de l’ajuntament i coordinar les diferents àrees municipals amb l’objectiu d’harmonitzar i agilitar els processos de gestió.

2. Impulsar i coordinar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern municipal, informant dels resultats obtinguts pels diferents àmbits funcionals respecte als objectius fixats en la prestació dels serveis.

3. Coordinar i fer el seguiment dels diferents plans i programes d’actuació municipal, vetllant per l’acompliment dels seus objectius.

4. Proposar les directrius i àrees de prioritat per a la confecció del pressupost municipal i coordinar els estudis necessaris per conèixer l’evolució econòmica de l’ajuntament.

5. Dirigir i supervisar la política de planificació de recursos humans, fixant les estratègies a seguir respecte als diferents processos de selecció i contractació, de relacions laborals, d’avaluació, de formació, de desenvolupament i de comunicació amb els empleats.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau