Gerent organisme autònom
Ens Local
Col·lectiu professional
Directiu
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XDITR003
Missió
Planificar, organitzar i dirigir l’activitat de l’entitat per a la consecució dels objectius fixats pels seus superiors, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Definir els objectius de l’entitat, aportant criteris i coneixements tècnics i proposant les accions i mesures a emprar que consideri oportunes.

2. Responsabilitzar-se de l’adequada gestió econòmica i pressupostària de l’entitat en funció de les necessitats, objectius i programes establerts, dirigint els processos de comptabilitat i tresoreria i portant a terme el seu control i seguiment.

3. Dirigir i gestionar els recursos humans de l’entitat, vetllant per l’acompliment de les tasques encomanades i procurant la seva motivació.

4. Fixar les directrius operatives a seguir pel personal de l’entitat i establir els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius amb els seus responsables per mitjà d’indicadors de gestió.

5. Establir i desenvolupar les relacions els contactes necessaris amb altres organismes i entitats que es requereixin per al desenvolupament de les seves funcions, elaborant convenis de col·laboració i proposant subvencions.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau