Inspector policia
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Serveis de seguretat ciutadana
Codi
XCESC001
Missió
Dirigir, coordinar i supervisar els serveis diaris de la Policia local d'acord amb les directrius fixades pel cap del cos i els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent, així com dels seus recursos humans, econòmics i materials, sota les ordres de l'alcalde. Amb caràcter general correspon a aquest lloc la realització de les funcions policials definides a la Llei de policies locals de Catalunya, de 26 de juny de 1991.
Funcions generals
1. Protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències municipals.
2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
3. Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del nucli urbà, realitzant la comunicació pertinent.
4.I totes les descrites a la Llei de policies locals de Catalunya, de 26 de juny de 1991.
A banda d'aquestes:
5. Avaluar les necessitats de recursos humans, econòmics i materials, i fer propostes pertinents.
6. Planificar, programar i dirigir les operacions del cos i també les activitats administratives, per tal d’assegurar-ne la seva eficàcia.
7. Coordinar-se amb altres cossos policials o amb tercers per tal de millorar l’efectivitat de les actuacions dels agents al seu càrrec.
8. Assessorar i orientar la corporació sobre temes propis del cos de policia local i dels àmbits que la conformen.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau