Interventor
Ens Local
Col·lectiu professional
Habilitació nacional
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XHNSI002
Missió
Dirigir i gestionar la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i les funcions comptables a la corporació d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent que regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal i, responsabilitzar-se de la direcció, gestió, control intern i organització tècnica i administrativa del seu àmbit de treball per a l’assoliment dels objectius fixats per la corporació.
Funcions generals
Amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions descrites als articles 4.1. i 6.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i les dels articles 204 i 205 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de Llei reguladora d’hisendes locals:
1. Planificar, dirigir i coordinar funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària.
2. Planificar, dirigir i coordinar funcions comptables.

I a banda d’aquestes:
3. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
4. Assessorar a la corporació en general proporcionant la informació sobre aspectes economicofinancers dels seus serveis, procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l'organització i els seus recursos.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau