Secretari/Interventor
Ens Local
Col·lectiu professional
Habilitació nacional
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XHNSI004
Missió
Dirigir, gestionar i organitzar els processos de treball relatius a l’assessorament legal preceptiu i fe pública i al control i fiscalització interna de la gestió economicfinancera i pressupostària per a l’assoliment dels objectius fixats per la corporació.
Funcions generals
1. Assessorar a la corporació per tal de donar compliment a l’exercici de les funcions de fe pública i d’assessorament legal preceptiu reservades a funcionaris de caràcter nacional segons la legislació vigent.

2. Realitzar i garantir les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, d'acord amb el que tipifica la legislació vigent.

3. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau