Sergent policia
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Àmbit funcional
Serveis de seguretat ciutadana
Codi
XCOSC001
Missió
Dirigir i supervisar les actuacions policials del personal al seu càrrec d'acord amb les directrius fixades pels seus superiors, amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent, així com coordinar el sistema administratiu. Amb caràcter general correspon a aquest lloc la realització de les funcions policials definides a la Llei de policies locals de Catalunya, de 26 de juny de 1991.
Funcions generals
1. Protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències municipals.
2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
3. Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del nucli urbà, realitzant la comunicació pertinent.
4. Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
5. Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.
6. Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o cossos de seguretat competents.
7. Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits a fer-ho.
8. I totes les que estableix la Llei de policies locals de Catalunya, de 26 de juny de 1991.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau