Sotsinspector policia
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Serveis de seguretat ciutadana
Codi
XCESC002
Missió
Dirigir i coordinar les actuacions policials que desenvolupen diàriament les diferents agrupacions
policials de sector, d'acord amb les directrius fixades pel cap de la Policia, i els procediments
establerts per la corporació i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions definides a l'article 11 de la Llei de policies locals de Catalunya, de 26 de juny de 1991, i en particular:
2. Realitzar els informes corresponents per tal de comunicar al cap de la Policia de les incidències produïdes durant la prestació del servei de les agrupacions del sector.
3. Vetllar per la formació i el perfeccionament dels membres del servei.
4. Vetllar per l'acompliment del reglament del servei i prendre les mesures necessàries davant les infraccions al reglament o a les lleis.
5. Fixar les directrius operatives a seguir per les agrupacions del sector i establir els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius amb els seus responsables.
6. Col·laborar amb el cap de la Policia en la planificació i organització del servei policial.
7. Coordinar l'actuació de les patrulles als diferents districtes.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau