Tècnic contractació/compres
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XTESI003
Missió
Col·laborar i recolzar els seus superiors en la realització de totes aquelles funcions de caire tècnic
pròpies de la gestió en matèria de contractacions i compres, per a la consecució dels objectius
fixats d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Tramitar i fer el seguiment i el manteniment dels expedients de contractació de serveis i compres.

2. Gestionar la contractació a realitzar en la corporació, elaborant els plecs de clàusules i controlant les diferents actuacions per a la seva tramitació.

3. Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l'àmbit i les actuacions realitzades i elaborar les propostes per millorar la gestió.

4. Controlar i preparar propostes de resolucions sobre la contractació municipal, i sobre les cessions gratuïtes a altres administracions, entitats o particulars.

5. Detectar i preparar la documentació d'assumptes, en els àmbits d'actuació competent, que puguin generar contingències sobre aspectes econòmics, fent un estudi previ per facilitar la seva anàlisi i resolució.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau