Tresorer
Ens Local
Col·lectiu professional
Habilitació nacional
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XHNSI003
Missió
Dirigir i gestionar els recursos financers i recaptadors de la corporació, minimitzant els costos financers i pagant puntualment les obligacions per a la realització dels crèdits pressupostaris i altres ingressos de dret públic, i controlar el maneig i custòdia de fons, valors i efectes d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent que regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal i responsabilitzar-se de la direcció, gestió, control intern i organització tècnica i administrativa del seu àmbit de treball per l’assoliment dels objectius fixats per la corporació.
Funcions generals
Amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions descrites als articles 5.2 i 5.3 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional:
1. Planificar, dirigir i encarregar-se del maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’entitat local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.

2. Planificar, dirigir i coordinar els serveis recaptadors.

I a banda d’aquestes:
3. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.

4. Assessorar a la corporació en general proporcionant la informació sobre aspectes de maneig i custòdia de fons i recaptació dels seus serveis, procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l'organització i els seus recursos.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau