Aspectes bàsics en la negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal al servei de l'administració local: inici, procés i culminació

Acció formativa

Aspectes bàsics en la negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal al servei de l'administració local: inici, procés i culminació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Desenvolupar funcions directament relacionades amb el contingut del curs.
Participació en les taules de negociació.
Màxim dues places per Ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
30
Màxim
40
Canal
Videoformació
Durada:
6,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
6,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Definició dels conceptes bàsics en la negociació col·lectiva.
- Normativa bàsica d’aplicació.
- Distinció entre personal funcionari i laboral.
- Representació unitària i capacitat negociadora.

2. El procediment de negociació col·lectiva.
- Formes d’iniciació.
- Constitució de la Mesa negociadora.
- Matèries objecte de negociació.
- Estratègies de negociació col·lectiva.
- Conclusió de la negociació.
- La resolució extrajudicial dels conflictes.
- Dipòsit i publicació dels acords

3. Naturalesa dels pactes, acords i convenis col·lectius.
- Aprovació expressa i formal dels actes.
- Desaprovació de l’acord.

4. Acord comú dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

- Definició dels conceptes bàsics en la negociaciócol·lectiva.
- Inici.
- Procediment.
- Matèries objecte de negociació.
- Conclusió del procés.. Casuística i pronunciaments judicials.

- Metodologia expositiva amb interacció amb els assistents. Xat escrit, preguntes freqüents i exercici a corregir en les següents sessions.
- Es combinarà l’exposició tant de contingut teòric com d’experiències pràctiques actuals.
Assistència
L'assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans