Endeutament i tutela financera - Teòric -

Acció formativa

Endeutament i tutela financera - Teòric -

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Presencial
Durada:
5 h
Presencial
5 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció.Marc legislatiu.Operacions crèdit a llarg termini.Operacions crèdit a curt termini.ICAL.Novetats legislatives.La tutela financera.

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics d’endeutament, contractació d’operacions, el seu reflex comptable en el pressupost, el circuit administratiu associat a la càrrega financera, com també l’entorn legal.

L’exposició dels continguts es fa amb suport audiovisual, diàleg amb els participants sobre els punts clau del tema i resolució dels dubtes que es puguin presentar. També s’intercalen exemples per afavorir la comprensió de l'aplicació pràctica.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer