Gestió models BIM (Building Information Model) Nivell bàsic

Acció formativa

Gestió models BIM (Building Information Model) Nivell bàsic

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Requisits
Responsables tècnics i tècnics de l'administració local/Diba en l'àmbit de la gestió, redacció i contractació de projectes, execució d'obres i/o manteniment d'equipaments i instal·lacions municipals.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
20 h
Presencial
20 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Definició de BIM: Building Information Model, Modelling, Managing.
- Metodologia BIM i el treball col•laboratiu. BIM i Lean.
- El BIM pel cicle de vida dels actius (disseny/construcció/operacions i manteniment/desconstrucció). Les dimensions del BIM.
- Guies BIM i estàndars.
- Estat de l'art en l'ús del BIM. Requeriments del BIM per part de les Administracions Públiques a Espanya i Catalunya.
- Pla d'execució del BIM com a document base de coneixement.
- Visualització de la informació: consultes als models BIM.
- Coordinació de models BIM.
- Anàlisi de conflictes .
- Auditoria.
- Casos d'ús del BIM per a la gestió.

- Què és el BIM?
- Fonaments de la metodologia de treball BIM i els estàndards acceptats.
- Marc normatiu actual en relació al BIM.
- Què, qui, com i quan d'un projecte desenvolupat amb BIM: el Pla d'execució del BIM.
- Consulta i extracció de dades geomètriques dels models BIM.
- Coordinació de models BIM i anàlisi de conflictes. Revisió i auditories .
- Casos d'ús del BIM per a la gestió.

Sessions presencials amb ordinador.
Assistència
Els participants hauran de consultar i revisar un projecte BIM, del qual caldrà extreure'n informació. La qualitat i la quantitat d'informació extreta serà el mitjà d'avaluació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres