Inspecció i control d'activitats en l'àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Acció formativa

Inspecció i control d'activitats en l'àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Disposar de formació de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, d'acord amb Ordre INT/22/2013.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Semipresencial
Durada:
30,0 h
Presencial
25,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
5,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

· Introducció i marc normatiu. · Definició de l’equip d’inspecció i coordinació interadministrativa. · Actuacions prèvies. · Comprovació documental.· Criteris i paràmetres de comprovació sobre cada concepte: - Detecció - Ventilació de fums - Comunicació de l’emergència - Sectorització - Senyalització d’evacuació i dels mitjans de lluita contra incendis i de l’enllumenat d’emergència - Equips i sistemes de protecció contra incendis - Aproximació i entorn i accessibilitat de Bombers, Accessibilitat, funcionalitat i seguretat d’utilització dels elements d’evacuació - Execució de les proteccions davant el foc dels elements estructurals, - Ordre i neteja generals· Protocols actuació específics sobre determinats conceptes.· Planificació i realització de les actuacions de comprovació.· Determinació de terminis de correcció i mesures cautelars, si s’escau.· Informes de resultats i extensió d’actes d’inspecció.· Casos pràctics.

Adquirir coneixements per a la realització de control i inspecció d’activitats en el marc de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la normativa que la desenvolupa.

Sessions teòriques, pràctiques i de camp. Es fomentarà la participació activa dels assistents per aprofitar les seves experiències.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Sessió pràctica
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Plans d'inspecció i verificació d'activitats