La coeducació: clau per a l'èxit educatiu a distància

Acció formativa

La coeducació: clau per a l'èxit educatiu a distància

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser tècnic o tècnica municipal d'educació.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
12,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
12,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Marc conceptual de la coeducació. Per què és important coeducar?•Diagnòstic de la situació de la coeducació a l'àrea d'educació i a l'ajuntament. Per on comencem?•Àmbits i línies d'intervenció.•La comunicació i l'avaluació des de la perspectiva de gènere.•Anàlisi de casos pràctics. Bones pràctiques i intercanvi d'experiències.

•Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.•Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l'educació formal i no formal.•Oferir metodologies per l'anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.•Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

La metodologia d'aquest curs és totalment online, a través d'un entorn flexible, dinàmic i participatiu.Al fer modalitat online, es faran sessions participatives, que combinaran una part teòrica i explicativa amb exercicis de reflexió. Hi haurà espais de debat i de conversa i una altra part de reflexió i d'indagació més personal.S'oferirà bibliografia i material de consulta en la pròpia sessió de videoconferència.
Assistència
Proves d’aprenentatge
L'avaluació que es presenta és formativa, és a dir, durant el desenvolupament de les diferents activitats plantejades, el docent avaluarà de forma quantitativa (apte o no apte) les activitats, i oferirà un feedback qualitatiu en cas que sigui necessari al participant. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma.Es lliurarà un certificat d'aprofitament per aquells participants que hagin assistit al 100% de les hores del curs, realitzat el 100% de les activitats i fet l'avaluació del curs a l'aplicatiu Gestforma.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local