La diagnosi i el Pla d'Intervenció Individualitzada als SSB

Acció formativa

La diagnosi i el Pla d'Intervenció Individualitzada als SSB

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
30,0 h
Presencial
30,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-QUÈ ÉS UN DIAGNÒSTIC SOCIAL.. El concepte. Naturalesa. Tipologies. Usos i utilitats.-EL PROCÉS D’ELABORACIÓ D’UN DIAGNÒSTIC SOCIAL en un pla d’intervenció individualitzada. Agents que hi participen. Metodologia. Etapes. Viabilitat. Els temps.-Dades necessàries per l’elaboració d’un pla d’intervenció: dades objectives, dades subjectives. Necessitats, problemàtiques, potencialitats. Recursos personals i socials.- Procés d’avaluació continuada: indicadors. Tipologies. Identificació de situacions/problema. Identificació de prioritats. Graelles de síntesis.-EL PRONÒSTIC I EL PLA DE TREBALL. Les conclusions. La pressa de decisions. Estratègies d’acció. Modificacions de les hipòtesis.-DRETS I DEURES DELS USUARIS/ÀRIES I DELS/LES PROFESSIONALS. El dret a la informació. La regulació de l’accés a l’expedient. La confidencialitat i el tractament de les dades. El/la professional davant l'informe: ètica, secret i mesures de protecció.

­Conèixer i comprendre els conceptes, teories i metodologies de la diagnosi social.­Saber treballar amb tots els elements que intervenen en la diagnosi social en la intervenció individualitzada.­Elaborar plans d’intervenció individualitzada.­Aprendre a realitzar l’avaluació continua dels plans d’intervenció individualitzada.­Reformulació de la hipòtesis de treball o diagnosi.­Implementar processos de diagnosi socials.­Implementar els processos d’avaluació continua.

­Metodologia activa-participativa. Contextualització sobre el perquè i el cóm en els processos d’intervenció social. Propostes i discussió reflexiva de casos pràctics. Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols de treball.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials