Manteniment d'instal·lacions per a conserges

Acció formativa
Manteniment d'instal·lacions per a conserges
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 10 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 30,0 h | Presencial 30,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Instal·lacions en els edificis: Condicions mínimes de confort. Instal·lacions principals. Normativa de referencia associada. Classificació energètica. Paràmetres i beneficis d’un pla de vigilància i manteniment preventiu de les instal·lacions.
- Electricitat: Principis físics associats als circuits elèctrics. Xarxa de subministrament elèctric. Components bàsics de les instal·lacions elèctriques en els edificis. Paràmetres de seguretat, ajust i confort associats a les instal·lacions elèctriques. Tècniques de manteniment elèctric bàsic.
- Aigua: Principis físics associats als circuits d’aigua. Xarxa de subministrament d’aigua. Components bàsics de les instal·lacions d’aigua en els edificis. Paràmetres de seguretat, ajust i confort associats a les instal·lacions d’aigua. Tècniques de manteniment bàsic.
- Calefacció: Principis físics associats als circuits de calefacció. Components bàsics de les instal·lacions de calefacció. Paràmetres de seguretat, ajust i confort associats a les instal·lacions de calefacció. Tècniques de manteniment bàsic.
- Climatització: Principis físics associats als circuits de climatització. Components basics de les instal·lacions climatització. Paràmetres de seguretat, ajust i confort associats a les instal·lacions climatització. Tècniques de manteniment bàsic.

- Identificar i ubicar la disposició de les instal·lacions més significatives que coexisteixen en un edifici.
- Reconèixer i identificar els elements significatius que componen les instal·lacions dels edificis.
- Conèixer els paràmetres funcionals bàsics de funcionament i manteniment preventiu de les instal·lacions.

Exposicions teòriques combinades amb casos pràctics sobre les tipologies d’inst·lacions i el reconeixement dels seus elements principals.Treball pràctic de manipulació o manteniment d’inst·lacions que ha de permetre utilitzar i conèixer les tècniques, eines i útils bàsics relacionats amb el manteniment o muntatge de cada tipologia d’instal·lacions.Disseny pràctic d’un programa de vigilància i manteniment preventiu de les inst·lacions d’un edifici.Visita o practica de identificació dels elements i verificació dels paràmetres de les instal·lacions.
Assistència
Proves d’aprenentatge
S'avaluarà el nivell de coneixement assolit amb un qüestionari sobre un treball de camp pràctic.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Subaltern Transversal Conserge equipament Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis