Neurociència a l'etapa infantil 0-3 després del confinament

Acció formativa

Neurociència a l'etapa infantil 0-3 després del confinament

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educador/a d'una escola bressol municipal
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
6,0 h
Treball en línia
4,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Introducció a la Neurociència: aprenentatge i plasticitat cerebral.•Interacció entre la genètica i l’ambient.•Factors de risc i factors protectors durant el desenvolupament.•Com aprèn un infant?•Etapes del desenvolupament del cervell:o Desenvolupament prenatal i del nounato Desenvolupament cognitiu, sensorial i motoro Desenvolupament del llenguatgeo Desenvolupament social i emocionalo Estrès i sobreestimulació.•Autonomia i sobreprotecció: l’actitud i l’acompanyament de l’adult.•Propostes d’aula basades en l’evidència: alimentació, moviment, emocions, estadis del son i organització de l’espai.•Propostes educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

•Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.•Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.•Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.•Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.•Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.•Dotar d'eines educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

La metodologia d’aquest curs és totalment online, a través d’un entorn flexible, dinàmic i participatiu. S’organitza en sessions de videoconferències, així com activitats digitals asíncrones a través de l’aula virtual. A l’aula, s’oferirà a l’alumnat material multimèdia, lectures i recursos interactius.A part dels continguts teòrics, es treballarà una part més pràctica a través d’activitats, resolució de casos i interacció entre els alumnes.
Proves d’aprenentatge
L'avaluació que es presenta és formativa, és a dir, durant el desenvolupament de les diferents activitats plantejades, el docent avaluarà de forma quantitativa (apte o no apte) les activitats, i oferirà un feedback qualitatiu en cas que sigui necessari a l'estudiant. Finalment, es considerarà la formació com a aprovada a tots els estudiants que hagin obtingut, en més d'un 80% de les activitats, la qualificació d’”Apte”.Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma.Es lliurarà un certificat d’aprofitament per aquells participants que hagin assistit al 100% de les hores del curs, entregat el 100% de les activitats (amb qualificació d'apte en el 80%) i fet l’avaluació del curs a l’aplicatiu Gestforma.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència