Operador de mini excavadora segons R.D.2177/04

Acció formativa

Operador de mini excavadora segons R.D.2177/04

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
8
Màxim
8
Canal
Presencial
Durada:
8,0 h
Presencial
8,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

Part teòrica:
- L'operador de maquinària. Legislació i noramtiva específica. Requisits de l'operador.. Tipologia de la maquinària. Classificació.
- La miniexcavadora. Definició. Components. Dimensions. Operacions bàsiques. Seqüències de treball.
- Components genèrics bàsics de seguretat. Classificació per la seva importància. Definició i aplicació.
- Manteniment. Inspecció a l'inici i al finalitzar la jornada. Operacions bàsiques de manteniment per a l'operador. Aplicacions pràctiques.
- Normativa aplicable en la prevenció de riscos laborals en maquinària autopropulsada. Riscos associats i mesures preventives. Normes d'utilització per a operadors.
Part pràctica:
Reconeixement de l'entorn i senyalització de la zona de treball. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques. Comprovacions i inspeccions previes a l'ús.

- Identificar els diferents tipus de miniexcavadores i les seves característiques.
- Preservar la integritat física de les persones, equips i instal.lacions i conèixer els elements constructius i de seguretat.
- Conèixer les normes de maneig i de compatibilitat amb els llocs de treball.

Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Transport i conducció de vehicles
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Conductor brigada Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Transport i conducció de vehicles
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Transport i conducció de vehicles