Selecció de personal: anàlisis dels aspectes jurídics rellevants per l'elaboració de les convocatòries i de les bases dels processos de selecció

Acció formativa

Selecció de personal: anàlisis dels aspectes jurídics rellevants per l'elaboració de les convocatòries i de les bases dels processos de selecció

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Les persones que optin a aquesta formació han de ser necessàriament de l'àmbit de RH i/o organització.
Màxim dues places per Ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació
Durada:
8,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

. Marc normatiu de la selecció de personal al servei de les administracions locals a Catalunya.
. Les modalitats d’accés a l’ocupació pública: personal funcionari i laboral, personal laboral interí i personal laboral temporal. Finalitat/ causalitat.
. Promoció interna. Torn lliure.
. Plans d’ocupació: què s’aplica en aquests processos selectius?
. Borses de personal interí.
-Les bases de les convocatòries: continguts mínims, requisits dels aspirants.
. Els sistemes selectius i les tècniques d’avaluació.
. Els òrgans tècnics seleccionadors: composició i funcionament.
. El procés selectiu: actes previs, admissió d’aspirants, desenvolupament i resolució del procés. Propostes de nomenament/ contractació. Impugnacions i recursos.

. Aprendre a identificar i caracteritzar els trets distintius de la selecció de personal a les administracions locals.
. Conèixer i aplicar els criteris normatius i tècnics per a l’elaboració de les bases de les convocatòries.
. Conèixer els criteris i aplicar els diferents instruments de selecció.
. Contextualitzar els processos selectius segons les prescripcions de les lleis de pressupostos i altra normativa d'aplicació.

Metodologia expositiva amb interacció amb els assistents (xat escrit, preguntes freqüents i discussió final).
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Selecció i provisió de recursos humans