Cerca lliure

S'han trobat 1275 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  Conèixer i analitzar la regulació continguda al Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sobre la potestat sancionadora específica de les entitats locals.

  Videoformació
  Durada
  2,0 h
  Resource new until
  Nou
 • Acció formativa

  - Aportar eines teòriques i pràctiques sobre el tractament de la informació amb perspectiva de gènere i per a l'abordatge de les violències masclistes.- Transformar la visió, sovint estereotipada, que s'emet sobre les dones que viuen violències masclistes.

  Presencial
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  General:Realitzar una aproximació a la problemàtica de la violència filioparental i la conducta addicctiva relacionada amb les drogues i les pantalles, des de la intervenció en l’àmbit municipal. Específics:Aprofundir en el concepte de violència filioparental i en els esdeveniments habituals en famílies amb violència filioparental.Capacitar per detectar i intervenir en primera línia amb els adolescents i les famílies que viuen els problemes de la violència filioparentalFacilitar eines per millorar les habilitats parentals i filials en les situacions de violència filioparental. Reflexionar sobre la relació entre el consum de drogues en adolescents i l’ús problemàtic de pantalles i la violència filioparental. Conèixer els circuits de derivació a serveis especialitzats i el treball amb xarxa.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  •Dotar a les i els professionals d’un coneixement teòric sobre la problemàtica de la violència ascendent o filioparental.•Proporcionar eines per a la detecció de situacions de violència ascendent en les mares i/o pares que la viuen i en els i les joves que l’exerceixen, així com la derivació a serveis especialitzats.•Adquirir eines i recursos per a acompanyar terapèuticament a mares i/o pares que viuen situacions de violència ascendent, per a millorar la seva protecció i iniciar el seu procés de responsabilització en la millora de la relació.•Adquirir eines i recursos per a acompanyar terapèuticament a joves que exerceixen violència cap a les seves mares i/o pares o figures cuidadores, perquè es facin càrrec de la violència que exerceixen i emprenguin un procés per a relacionar-se de forma no violenta i respectuosa.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  28,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer el marc teòric i conceptual, el marc legislatiu i competencial.Conèixer diferents models d’intervenció social en emergències.Descobrir les habilitats personals per a la intervenció immediata (autoconeixement).Entendre el fenomen de l’estrès i les eines de control de les emocions.Aprendre nocions dels primers auxilis psicosocials.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Millorar el coneixement professional sobre les violències específiques que viuen les persones LGTBI des de la perspectiva feminista i interseccional.Desenvolupar estratègies d'atenció i acompanyament a persones LGTBI en el marc dels recursos municipals LGTBI i de violència masclista. Generar un espai participatiu de debat i intercanvi de coneixements entre professionals per a treballar les principals dificultats en relació a la detecció, la derivació i la coordinació.

  Videoformació
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:•Aplicar la intervenció coordinada des de el Treball Social amb altres professionals•Fer el Pla d’intervenció•Utilitzar correctament els mecanismes legals en situacions de maltractaments•Millorar la aplicació de la Guia Local per fer front el maltractaments

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  28,0 h
 • Acció formativa

  • Actualitzar els coneixements en relació al marc de comprensió de la violència masclista i al marc legal d'aplicació.• Conèixer el model d'abordatge integral de la violència masclista.• Consensuar el model d'intervenció des del qual plantejar les actuacions professionals.• Adquirir eines teòriques i metodològiques que facilitin la intervenció, la coordinació i el treball en xarxa.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  - Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.- Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.- Conèixer alguns models d'intervenció.- Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  Capacitar els/les professionals de les competències necessàries per abordar diferents formes de violència masclista i, en especial, les violències sexuals.Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i de les relacions d'abús que s'expressen a través de la violència sexual.Conèixer alguns models d'intervenció.Posar en pràctiva eines bàsiques per a la prevenció, la detecció i l'atenció davant dels assetjaments i les agressions sexuals

  Videoformació
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  Actualitzar els coneixements en relació al marc de comprensió de la violència masclista i al marc legal d'aplicacióConèixer el model d'abordatge integral de la violència masclistaConsensuar el model d'intervenció des del qual plantejar les actuacions professionals Adquirir eines teòriques i metodològiques que facilitin la intervenció, la coordinació i el treball en xarxa

  Videoformació
  Durada
  8,0 h
 • Acció formativa

  • Conèixer la metodologia de les configuracions sistèmiques, ja sia de forma individual o en equip, en la intervenció professional.• Conèixer els dilemes fonamentals de la intervenció en clau sistèmica fenomenològica.• Desenvolupar una mirada sistèmica en la intervenció en casos i el les relacions professionals.• Apoderar als participants per aplicar la metodologia ja sia presencialment o en remot.

  Videoformació
  Durada
  15,0 h