La coeducació a les escoles municipals de persones adultes

Acció formativa
La coeducació a les escoles municipals de persones adultes
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser professor o membre de l'equip directiu d'una escola municipal de persones
adultes de la província de Barcelona
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Sessió 1. Les desigualtats de gènere en l'actualitat i la coeducació el motor per a la seva transformació. Per què Coeducar? Conceptes bàsics.
• Sessió 2. Objectius i àmbits de treball de la coeducació a les EMPAS: cultura i gestió de centre, programa curricular, comunicació i orientació i convivència.
• Sessió 3. Temes claus: La invisibilitat de les dones en la cultura i el coneixement. La prevenció de les violències masclistes. La diversitat d'orientació afectivo-sexual i d'identitat de gènere.
• L'educació emocional i la convivència a l'escola.
• Sessió 4. Bones pràctiques. Repensar la pròpia pràctica coeducativa. Per on començo? Compartim propostes.

• Conèixer els conceptes bàsics sobre igualtat i feminismes. Marc teòric i normatiu de la coeducació i la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.
• Identificar les causes i efectes dels estereotips sexistes i la seva incidència en l'àmbit de les EMPAS.
• Oferir metodologies per a l'anàlisi de la pràctica educativa a les EMPAS. Àmbits d'intervenció en la coeducació: currículum i programació, cultura de centre, tutoria i acompanyament, comunicació inclusiva.
• Conèixer bones pràctiques i repensar la pròpia pràctica coeducativa a l'escola

Es faran sessions de videoformacions i 2 activitats en línia en l'aula virtual. Una d'aquestes activitats consistirà en fer una proposta de pla de treball per implementar en cada escola.
Assistència
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'aprofundiment a aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores i realitzat les activitats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència