Actuació policial en seguretat de persones i béns

12 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest manual es proporcionen els coneixements indispensables als participants perquè aprenguin a gestionar l’estrès que comporta declarar en qualsevol seu judicial a partir de comprendre la psicologia del testimoni, aprendre a comunicar-se de forma verbal i no verbal, interioritzar la imatge que s’ha de donar davant l’autoritat judicial i comprendre la importància del rol pel qual podem arribar a ser citats en un procés judicial.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Actualització de dret processal penal: La declaració en judicis
Acció formativa

- Conèixer i comprendre què és la psicologia del testimoni.
- Aprendre les tècniques que avaluen la credibilitat de les declaracions dels policies en el desenvolupament dels policies en el desenvolupament dels diferents rols.
- Entendre, interpretar, examinar i distingir els comportaments i les respostes durant una declaració per causar una impressió positiva.
- Analitzar, inferir i avaluar les estratègies bàsiques que ha d’emprar el participant per preparar un judici i posteriorment declarar en una seu judicial segons el rol pel qual hagi estat citat.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

-Conèixer la tipologia de procediments penals existents així com els actes delictius que s’han d’instruir i jutjar per cadascun d’ells.
-Identificar les conductes constitutives de delicte contra la seguretat col•lectiva.
-Saber identificar quin jutjat coneix cada matèria i és competent per jutjar cada tipus de delicte.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Identificar les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de delictes contra el patrimoni
- Identificar correctament les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de
delictes contra la vida i la integritat física

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Identificar les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de delictes contra el patrimoni
- Identificar correctament les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de
delictes contra la vida i la integritat física

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

- Identificar correctament les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de delictes de violència domèstica i de gènere més habituals en l'activitat professional de la policia local.
- Definir criteris homogenis d'actuació a partir del coneixement de la base legal en la que se sustenten les actuacions policials i essent conscient del servei públic que es realitza.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Aplicar correctament les tècniques d’intervenció davant d’una detenció d’acord amb el principi de proporcionalitat en l’ús de la força.
- Conèixer les garanties del detingut durant la custòdia policial
- Aplicar les mesures adients per al trasllat del detingut vetllant per la seva seguretat

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer els elements que intervenen en un judici
Entendre la importància del treball de camp per a la recuperació de la informació
Comprendre i practicar els criteris o requisits exigits en la jurisprudència per a la valoració de la credibilitat de la declaració d'un testimoni
Identificar i entendre les característiques per les quals hem estat citats en un jutjat, i tambñe el dret i les obligacions del rol pel qual ens han instat
Analitzar i practicar la preparació i participació enun judici
Adquirir i aplicar comportaments i tècniques bàsiques per preparar un judici
Adquirir i aplicar comportaments i tècniques bàsiques per participar en un judici
Analitzar i valorar la fase final del procés judicial

Videoformació i en línia
Durada
12 h
Acció formativa

- Comprendre els principis bàsics de la detenció policial des d’una perspectiva essencialment garantista
-Aplicar aquets principis amb plena observació de l’ordenament jurídic.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer el marc legal aplicable en l'execució de les identificacions i les detencions i la seva aplicació en la pràctica diària:
- Conèixer el marc legal regulador de la identificació
- Conèixer el marc legal regulador de la detenció
- Conèixer com realitzar les identificacions i les detencions policials amb totes les garanties legals
- Identificar en quins casos es pertinent realitzar la detenció policial

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer i saber aplicar els protocols genèrics d’actuació en la detenció policial.
- Saber descriure diverses casuístiques habituals pel què fa a la detenció, en forma de protocol d’actuació aplicable a la seva pràctica professional

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Identificar els principis d'actuació correcta en les situacions d’emergències que es pot trobar la policia local i com afrontar-les.
- Integrar les conductes adequades en situació d’emergència.
- Transmetre males notícies amb el menor dany possible.

Presencial
Durada
10 h