Actuació policial en trànsit i seguretat viària

12 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest manual vol facilitar a l’agent de la policia local els coneixements necessaris que li permetin participar de manera activa en la recerca i prevenció dels accidents de trànsit.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Investigació d’accidents de circulació
Acció formativa

- Saber aplicar la reglamentació i els procediments d’actuació per al control i la vigilància del transport de matèries perilloses per carretera i pel terme municipal.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Identificar els elements fonamentals que enmarquen la funció de la policia local en la inspecció del transport - Aplicar la reglamentació que regula el transport escolar a diferents supòsits pràctics

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Saber aplicar la reglamentació i els procediments d'actuació per al control i la vigilància del transport escolar per carretera i pel terme municipal.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

- Identificar sense cap mena de dubte, i d’acord amb les darreres modificacions normatives, per a cada infracció de trànsit les accions administratives o penals que ha d’iniciar la policia local. - Conèixer les darreres actualitzacions de la normativa i legislació en matèria relacionada amb el trànsit, la circulació de vehicles a motor i la seguretat viària.- Conèixer les infraccions al reglament general de circulació i les penes que comporten així com de les actuacions policials adequades per a cada cas.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer la normativa vigent d’aplicació en matèria reguladora de la circulació de vehicles a motor.- Assolir coneixements per detectar delictes contra la seguretat viària.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària en l'espai públic.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Identificar els elements diferencials dels permisos i llicències de conducció de ciutadans estrangers identificant la seva validesa i vigència en funció del bloc al què pertany el conductor ( UE, EEE, extracomunitàris...) i del propi país.- Introduir a la seguretat documental dels permisos de conducció.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Identificar els elements fonamentals de la reglamentació que regulen la funció de la policia local d'inspecció del transport terrestre dins del terme municipal, així com el marc normatiu que el regula .- Analitzar diferents dispositius aplicats a inspeccions específiques en termes municipals de diferents característiques (pel tipus de transport, extensió del terme municipal, etc.)- Analitzar el règim i procediment sancionador de les policies locals

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

En finalitzar els assistents seràn capaços de:- Obtenir la màxima informació de testimonis i implicats. - Efectuar una detallada inspecció ocular de l'escenari de l'accident. - Determinar l'evolució i les fases de l'accident.- Emetre una conclusió que determini la causa/causes de l'accident.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Millorar els coneixements de senyalització, vinculant-la amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

Millorar els coneixements de senyalització molt relacionat amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic

Presencial
Durada
12,0 h