Assessorament i defensa jurídica
Definició

Assessorar i donar suport jurídic als àmbits d'actuació de la seva responsabilitat d'acord amb les demandes formulades i segons la normativa aplicable. Instruir, tramitar i resoldre els recursos administratius instats contra l'actuació administrativa relacionada amb el seu àmbit funcional en base a l'estudi, la valoració jurídica i la determinació de la normativa aplicable. Representar i defensar jurídicament els interessos municipals en les matèries atribuïdes al seu àmbit d’actuació.

La competencia implica ...
Conceptes i procediments tècnics relatius al règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la responsabilitat patrimonial de les administracions locals.
Assessorament jurídic general del seu àmbit d’actuació: establiment de criteris d’actuació dels diferents departaments, redacció de documents jurídics i establiment i coordinació dels criteris d’actuació amb els professionals externs.
Representació i defensa jurídica de l'organització en els procediments jurisdiccionals a partir d'una adequada valoració jurídica en base a l'estudi i la determinació de la legislació aplicable.
Establiment dels criteris d’actuació i seguiment dels processos jurisdiccionals assignats a assessors externs en base a l’estudi de la normativa aplicable i d’acord amb les condicions establertes en el contracte d’adjudicació.

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Analitzar temes d'actualització jurídica, fent especial èmfasi a les darreres innovacions legals i jurisprudencials que afecten a les entitats locals, per tal de facilitar la seva tasca diària als responsables jurídics dels ajuntaments de la província de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
28,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Donar a conèixer les modificacions principals de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic, en especial les normes de caràcter bàsic aplicables a tots els ens institucionals i especialment a l’administració local.
• Aprofundir sobre el funcionament dels òrgans col·legiats, la competència administrativa, el règim jurídic de la responsabilitat de l’Administració Pública, els principis de la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis, així com les relacions electròniques entre administracions.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12239.jpg

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables sobre com practicar les notificacions als interessats en un procediment i/o a tercers i quins peus de recursos s’han d’inserir en les notificacions.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h