Contractació administrativa
Definició

Gestionar, assessorar i supervisar els processos i els documents que facin referència a la contractació de béns, obres, serveis, etc., efectuats per la corporació.

La competencia implica ...
Marc normatiu, objectes, àmbits d’aplicació, tipologies i recursos.
Parts del contracte: l’objecte i garanties.
Preparació dels contractes.
Processos de tramitació ordinària i abreujada (urgent i d’emergència) dels expedients de contractació.
Conceptualització dels plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Procediments de selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes.
Processos de les diferents tipologies de procediments selectius: procediment obert, procediment restringit, procediment negociat amb i sense publicitat.
Comprensió dels efectes, compliment i extinció del contractes.

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12546.jpg

- Conèixer el funcionament del contracte menor en el marc de la normativa actual de la LLlei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

- Utilitzar de forma correcta la tramitació del contracte menor.

- Identificar els problemes més habituals a evitar en la tramitació del contracte menor.

- Implementar els models i processos necessaris per guanyar eficiència en la gestió de la contractació menor.

Espai 5.000
Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprofundir en els coneixements sobre la contractació del sector públic.
• Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els procediments de contractació i especial referència a l’àmbit local.
• Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la tramitació del procediment contractual i fer el seguiment de l’execució dels contractes.
• Ser capaç de gestionar les incidències habituals en els principals tipus de contractació a partir del coneixement dels conceptes i dels procediments de la contractació en el sector públic.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc jurídic per a la contractació dels serveis en el sector públic, en concret del SAD.
. Abordar el model de SAD com a base per a la contractació
. Conèixer els conceptes bàsics de l’elaboració del pressupost i el càlcul de costos per establir preu/hora.
. Conèixer els criteris per a l’adjudicació del servei i seguiment de l’execució del contracte de SAD Abordar els imprevistos en els Plecs

Canal
Presencial
Durada
25,0 h