Contractació administrativa

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Aprofundir en els coneixements sobre la contractació del sector públic.
• Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els procediments de contractació i especial referència a l’àmbit local.
• Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la tramitació del procediment contractual i fer el seguiment de l’execució dels contractes.
• Ser capaç de gestionar les incidències habituals en els principals tipus de contractació a partir del coneixement dels conceptes i dels procediments de la contractació en el sector públic.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 12. Consum i producció responsables.

Atès que la nova Llei de Contractes que va entrar en vigor el març de 2018, obliga a introduir almenys un criteri ambiental o social en la contractació pública, es considera important de cara als ajuntaments:

. Donar a conèixer els aspectes més nous sobre la incorporació de criteris ambientals en la Contractació
. Oferir eines als tècnics municipals que redacten Plecs de condicions per incorporar requisits ambientals en les diferents tipologies de contractes
. Presentar exemples de Plecs que incorporin aquests criteris

Videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa

. Facilitar coneixements i eines entorn a la contractació pública amb perspectiva de gènere.

. Reconèixer la importància d'incloure la perspectiva de gènere en la contractació pública amb la finalitat d'utilitzar-la per a promoure la igualtat de les dones i els homes.

. Saber integrar la visió de gènere en totes les etapes del procés de contractació.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Facilitar coneixements i eines entorn a la contractació pública amb perspectiva de gènere.
-. Reconèixer la importància d'incloure la perspectiva de gènere en la contractació pública amb la finalitat d'utilitzar-la per a promoure la igualtat de les dones i els homes.

- Saber integrar la visió de gènere en totes les etapes del procés de contractació.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Conèixer el marc jurídic per a la contractació dels serveis en el sector públic, en concret del SAD. Abordar el model de SAD com a base per a la contractació
. Conèixer els conceptes bàsics de l’elaboració del pressupost i el càlcul de costos per establir preu/hora.
. Conèixer els criteris per a l’adjudicació del servei i seguiment de l’execució del contracte de SAD Abordar els imprevistos en els Plecs

Presencial
Durada
25,0 h