Contractació administrativa

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el funcionament del contracte menor en el marc de la normativa actual de la LLlei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Utilitzar de forma correcta la tramitació del contracte menor.

Identificar els problemes més habituals a evitar en la tramitació del contracte menor.
Implementar els models i processos necessaris per guanyar eficiència en la gestió de la contractació menor.

Espai 5.000
Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprofundir en els coneixements sobre la contractació del sector públic.
• Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els procediments de contractació i especial referència a l’àmbit local.
• Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la tramitació del procediment contractual i fer el seguiment de l’execució dels contractes.
• Ser capaç de gestionar les incidències habituals en els principals tipus de contractació a partir del coneixement dels conceptes i dels procediments de la contractació en el sector públic.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 12. Consum i producció responsables.

Atès que la nova Llei de Contractes que va entrar en vigor el març de 2018, obliga a introduir almenys un criteri ambiental o social en la contractació pública, es considera important de cara als ajuntaments:

. Donar a conèixer els aspectes més nous sobre la incorporació de criteris ambientals en la Contractació
. Oferir eines als tècnics municipals que redacten Plecs de condicions per incorporar requisits ambientals en les diferents tipologies de contractes
. Presentar exemples de Plecs que incorporin aquests criteris

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc jurídic per a la contractació dels serveis en el sector públic, en concret del SAD.
. Abordar el model de SAD com a base per a la contractació
. Conèixer els conceptes bàsics de l’elaboració del pressupost i el càlcul de costos per establir preu/hora.
. Conèixer els criteris per a l’adjudicació del servei i seguiment de l’execució del contracte de SAD Abordar els imprevistos en els Plecs

Canal
Presencial
Durada
25,0 h