Educació i sensibilització mediambiental

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF001_basica.jpg

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics.

La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF001_basica.jpg

L’objectiu de la guia és encoratjar els municipis i els equipaments a identificar i proposar temes de recerca als centres de secundària de la població amb la doble finalitat d’obtenir informació local sobre els ecosistemes al voltant de l'aigua i involucrar els alumnes de batxillerat i futurs ciutadans en la conservació i divulgació dels ecosistemes aquàtics. La guia vol acompanyar, a més a alumnes i tutors.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF001_basica.jpg

Guia d'aprenentatge i servei especialment adreçada a ajuntaments i centres educatius que vulguin fer un servei a la comunitat i al medi ambient.
Es tracta d'un manual pràctic per poder passar a l'acció. Aporta orientacions, detalla passos metodològics a seguir i inclou recursos i bones pràctiques que poden servir d'inspiració.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar; 6. Aigua neta i sanejament; 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables; 13. Acció climàtica; 14. Vida submarina i 15. Vida terrestre.

• Conèixer les possibilitats de la fotografia com a eina de sensibilització ambiental i de participació ciutadana.
• Conèixer els principals àmbits d’aplicació de la fotografia ambiental.
• Adquirir coneixements que ens ajudin a crear imatges impactant.
• Proporcionar idees que ajudin els tècnics/es o electes a incorporar la fotografia en les polítiques i actuacions ambientals municipals.
• Adquirir coneixements bàsics de fotografia (composició, enfoc, exposició...)

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat i 13. Acció climàtica.

* Comprendre la importància de l’educació ambiental (EA) en la gestió municipal i la necessitat de planificar-la.
* Proporcionar coneixements bàsics, criteris d’ordenació i metodologies per què els tècnics municipals puguin incorporar l’EA a les polítiques i a la gestió municipals.
* Conèixer les principals variables psicològiques aplicades a l’EA i alguns dels seus processos bàsics.
* Conèixer les bases de com comunicar i persuadir amb èxit, per tal de fomentar el canvi d’actituds en favor del medi ambient.
* Adoptar l’ecocentrisme com a eix vertebrador de les polítiques d’EA.
* Dissenyar una actuació amb vistes a l’EA aplicada a les necessitats locals.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar; 6. Aigua neta i sanejament; 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables; 13. Acció climàtica; 14. Vida submarina i 15. Vida terrestre.

• Conèixer de forma general com funciona Instagram i les seves possibilitats com a eina d’educació, sensibilització, divulgació i comunicació ambiental en el món local.
• Entendre el llenguatge i conceptes propis de l’eina per proposar publicacions i accions en l’àmbit de la gestió ambiental municipal en el canal/s d’Instagram de l’ens local.
• Conèixer casos d’èxit.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar; 6. Aigua neta i sanejament; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Descripció del procediment de presa de mostres.
• Com realitzar la manipulació dels equips in situ i material de recollida d’aigua, conservació i transport de les mostres.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h