Gestió de compres i magatzem
Definició

Realitzar les tasques relacionades amb els processos de subministrament, emmagatzematge, i distribució de materials, així com gestionar la documentació associada (inventari, albarà...). Identificar i analitzar les necessitats de compra de productes, valorar els proveïdors i fer les propostes tècniques per a la contractació, així com el seguiment posterior.

La competencia implica ...
Gestió, tramitació i resolució dels expedients de contractació de subministraments, així com els dels serveis que no estiguin atribuïts a un determinat àmbit funcional.
Gestió de la cartera de possibles proveïdors per al subministrament de necessitats.
Gestió, control i administració de la caixa fixa.
Recerca en el mercat de les ofertes més favorables per treure la màxima rendibilitat al pressupost general de l’ajuntament.
Recepció de materials i subministraments, comprovació i revisió d’albarans, tramitació de la facturació dels expedients de compra, i control de qualitat dels productes a la seva recepció.
Distribució dels materials i subministraments fins al departament sol·licitant.
Gestió integral del magatzem i distribució de materials i subministres.
Creació, gestió i manteniment del catàleg de subministraments, productes, tarifes de preus i serveis normalitzats així com del catàleg de proveïdors.
Control dels estocs i realització periòdica de l'inventari del magatzem, fent propostes de compra per garantir els estocs mínims, així com informes periòdics sobre el consum de productes normalitzats.

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprendre els conceptes bàsics i conèixer experiències de gestió de magatzems.
- Optimitzar els processos de subministrament, emmagatzematge, transport i distribució de materials, i de gestionar la documentació associada.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h