Gestió i promoció dels mercats de venda no sedentària

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Adquirir tècniques i habilitats per a la gestió i direcció de MVNS.• Conèixer i saber aplicar el marc jurídic i fiscal que els regula.• Conèixer el marc sectorial existent.• Analitzar els elements previs que són necessaris per a dur a terme una reforma o trasllat de mercat.• Compartir i adaptar a la situació del municipi altres experiències i casos reals sobre trasllats i creació de MVNS. • Crear i gestionar propostes de dinamització.• Innovar amb nous conceptes i tendències.• Adquirir tècniques de negociació i habilitats per a la resolució de conflictes en la gestió dels MVNS.

Presencial
Durada
50,0 h