Gestió i promoció dels mercats de venda no sedentària
Definició

Analitzar, dissenyar, planificar, implementar i avaluar el conjunt d'actuacions necessàries per a la gestió i promoció dels mercats de venda no sedentària, tenint en compte les característiques del territori i els recursos disponibles, per tal d'incrementar el seu ús com elements impulsors i vertebradors dels espais urbans, i millorar el seu posicionament com a format comercial.

La competencia implica ...
El mercat de venda no sedentària (MVNS) i el desenvolupament econòmic local.
Gestió de projectes del MVNS d'àmbit local i supramunicipal.
Marc jurídic, normatiu i fiscal del mercat de venda no sedentària.
El marc normatiu sectorial.
Tipologia de mercats de venda no sedentària, nous formats, característiques i recursos necessaris.
Tramitació de llicències d'ocupació de la via pública.
Configuració del circuit comercial, delimitació dels espais i senyalització.
Dinamització del mercat de venda no sedentària.
Coordinació de serveis interns.
Gestió econòmica del mercat.
Estratègies de marketing i de comunicació de plans, projectes i campanyes (canals de comunicació, estratègies, mitjans de comunicació, comunicació digital, etc.)
Estratègies per a la millora i modernització de MVNS.
Eines d'innovació i creativitat per a la millora i modernització dels mercats.
Pla de millora i modernització del MVNS.
Eines i instruments per a la gestió dels mercats de venda no sedentària (taxes, pressupost, etc.).
Seguretat i pla d’evacuació i emergència al MVNS.
Resolució de conflictes als MVNS.
Gestió eficient dels residus.

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Oferir al personal tècnic una formació especialitzada en l'àmbit dels mercats de venda no sedentària
- Facilitar els coneixements teòrics i pràctics que permetin gestionar els mercats de venda no sedentària amb garanties d'èxit

Canal
Presencial + videoformació
Durada
19,5 h