Gestió patrimonial
Definició

Identificar i fer el control detallat de la realitat patrimonial de la corporació pel que fa a béns mobles, immobles i participació en societats, tenint en compte la realitat jurídica, economicocomptable i administrativa i atenent els béns, els drets i les obligacions que aquests puguin generar.

La competencia implica ...
Funcions de contractació, control, conservació i explotació dels béns i drets que integren el patrimoni de l’ajuntament.
Gestió i tramitació de les adquisicions i alienacions d’immobles, expedients d’expropiació forçosa, arrendaments, concessions demanials, inventari de béns mobles i immobles i qualsevol altre acte de gestió patrimonial de la corporació.
Control, registre i arxiu de l’inventari de béns mobles i immobles de la corporació.
Seguiment i control dels béns i gestió dels seus traspassos (compres, donacions, cessions, etc).

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els elements esssencials per tramitar una reclamació de responsabilitat patrimonial
.
- Conèixer el íter procedimental des de que entra l´escrit de reclamació per part de la persona afectada fins la resolució del procediment.

- Conèixer els recursos contra la resolució definitiva.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i operar amb el programari de Gestió patrimonial en la tasca diària d’una entitat local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer els requisits essencials per estimar una responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament.

2. Assolir una visió general de les peculiaritats a la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial en relació al tràmit administratiu normal.
3. Tenir clars els conceptes bàsics per saber avaluar correctament una reclamació patrimonial.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
4,0 h