Gestió patrimonial

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer els elements esssencials per tramitar una reclamació de responsabilitat patrimonial
.
- Conèixer el íter procedimental des de que entra l´escrit de reclamació per part de la persona afectada fins la resolució del procediment.

- Conèixer els recursos contra la resolució definitiva.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer i operar amb el programari de Gestió patrimonial en la tasca diària d’una entitat local.

Videoformació + en línia
Durada
21,0 h
Acció formativa

1. Conèixer els requisits essencials per estimar una responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament.

2. Assolir una visió general de les peculiaritats a la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial en relació al tràmit administratiu normal.
3. Tenir clars els conceptes bàsics per saber avaluar correctament una reclamació patrimonial.

Videoformació
Durada
4,0 h