Gestió patrimonial

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Conèixer els elements esssencials per tramitar una reclamació de responsabilitat patrimonial
• Conèixer el íter procedimental des de que entra l´escrit de reclamació per part de la persona afectada fins la resolució del procediment.
• Conèixer els recursos contra la resolució definitiva.

Videoformació
Durada
6,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

Conèixer i operar amb el programari de Gestió patrimonial en la tasca diària d’una entitat local.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer i operar amb el programari de Gestió patrimonial en la tasca diària d’una entitat local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
21,0 h
Acció formativa

1. Conèixer els requisits essencials per estimar una responsabilitat patrimonial contra l´Ajuntament.

2. Assolir una visió general de les peculiaritats a la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial en relació al tràmit administratiu normal.

3. Tenir clars els conceptes bàsics per saber avaluar correctament una reclamació patrimonial

Videoformació
Durada
4,0 h
Resource new until
Nou