Gestió tributària i recaptació
Definició

Desenvolupar els models, tècnics i de gestió i les funcions administratives que han de permetre als ens locals la liquidació dels tributs i d’altres ingressos municipals, així com de les seves recaptacions, d’acord amb les normes d’aplicació generals i específiques, els procediments i sistemes de treball de cada organització local, amb una clara orientació a la ciutadania.

La competencia implica ...
Normativa sobre actuacions i procediments tributaris.
Procediment administratiu en la gestió i inspecció tributària.
Infraccions i sancions tributàries.
Tributs locals. Taxes. Preus públics. Contribucions especials.
Impost sobre béns immobles.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Impost sobre activitats econòmiques.
Sistemes fiscals.
Procediment de recaptació.
Gestió de serveis recaptadors.
Tipologia d’ingressos i cobraments públics.
Models i aplicacions de gestió per a la tramitació electrònica en la gestió tributària i de recaptació.

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado