Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

91 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

•Dotar a les i els professionals d’un coneixement teòric sobre la problemàtica de la violència ascendent o filioparental.•Proporcionar eines per a la detecció de situacions de violència ascendent en les mares i/o pares que la viuen i en els i les joves que l’exerceixen, així com la derivació a serveis especialitzats.•Adquirir eines i recursos per a acompanyar terapèuticament a mares i/o pares que viuen situacions de violència ascendent, per a millorar la seva protecció i iniciar el seu procés de responsabilització en la millora de la relació.•Adquirir eines i recursos per a acompanyar terapèuticament a joves que exerceixen violència cap a les seves mares i/o pares o figures cuidadores, perquè es facin càrrec de la violència que exerceixen i emprenguin un procés per a relacionar-se de forma no violenta i respectuosa.

Videoformació amb aula virtual
Durada
28,0 h
Acció formativa

General:Realitzar una aproximació a la problemàtica de la violència filioparental i la conducta addicctiva relacionada amb les drogues i les pantalles, des de la intervenció en l’àmbit municipal. Específics:Aprofundir en el concepte de violència filioparental i en els esdeveniments habituals en famílies amb violència filioparental.Capacitar per detectar i intervenir en primera línia amb els adolescents i les famílies que viuen els problemes de la violència filioparentalFacilitar eines per millorar les habilitats parentals i filials en les situacions de violència filioparental. Reflexionar sobre la relació entre el consum de drogues en adolescents i l’ús problemàtic de pantalles i la violència filioparental. Conèixer els circuits de derivació a serveis especialitzats i el treball amb xarxa.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer el marc teòric i conceptual, el marc legislatiu i competencial.Conèixer diferents models d’intervenció social en emergències.Descobrir les habilitats personals per a la intervenció immediata (autoconeixement).Entendre el fenomen de l’estrès i les eines de control de les emocions.Aprendre nocions dels primers auxilis psicosocials.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:•Aplicar la intervenció coordinada des de el Treball Social amb altres professionals•Fer el Pla d’intervenció•Utilitzar correctament els mecanismes legals en situacions de maltractaments•Millorar la aplicació de la Guia Local per fer front el maltractaments

Videoformació amb aula virtual
Durada
28,0 h
Acció formativa

• Conèixer la metodologia de les configuracions sistèmiques, ja sia de forma individual o en equip, en la intervenció professional.• Conèixer els dilemes fonamentals de la intervenció en clau sistèmica fenomenològica.• Desenvolupar una mirada sistèmica en la intervenció en casos i el les relacions professionals.• Apoderar als participants per aplicar la metodologia ja sia presencialment o en remot.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Aprofundir en l’abús sexual infantil segons l’especificitat del col·lectiu vulnerable, els vincles de responsabilitat entre la xarxa i els límits de responsabilitats de cada rol.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:•Conèixer el mapa de prestacions: estatal i autonòmic.•Conèixer els òrgans gestors•Conèixer els requisits, compatibilitats i incompatibilitats de leprestacions•El plantejament i estudi de cada cas pràctic, vinculat als recursos econòmics.

Videoformació amb aula virtual
Durada
30,0 h
Acció formativa

Actualitzar les nostres pròpies actituds enfront de la mort o pèrdua, així com aprofundir en el desenvolupament de les capacitats i habilitatsnecessàries per aproximar-se al procés de morir aconseguint unacompanyament natural i acceptant a la persona que es prepara permorir i a la seva família

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Identificar les emocions bàsiques i els aspectes positius i negatius de cada emoció •Identificar l’impacte emocional en el cos •Conèixer la metodologia de les constel·lacions de Bert Hellinger i la seva dinàmica •Prendre consciencia del món emocional propi i reordenar-lo cap a l’equilibri interior •Aprendre tècniques i estratègies de gestió emocional des de l’àmbit mental, emocional i físic •Aprendre a mantenir-nos en un estat de serenitat aprofitant els recursos del propi cos •Practicar la metodologia de les constel·lacions amb total discreció i confidencialitat de cadascú

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

­Introduir als i a les professionals a les prestacions econòmiques de protecció social existents, els seus drets i requisits d'accés. ­Conèixer l'impacte que tenen sobre les prestacions econòmiques els canvis socials i legislatius des de la perspectiva del treball i l'atenció social.­Actualitzar els contingus.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Crear un espai de reflexió i de formació per abordar l’acompanyament educatiu en l’adolescència al voltant del consum de drogues i pantalles, tenint en compte la incorporació de la perspectiva de gènere.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Dotar al professional de les capacitats per comprendre les dinàmiques dels interlocutors-Conèixer les estructures neurològiques que mantenen els problemes en situació de bloqueig-Diferenciar les diferents etapes del canvi per oferir solucions creatives

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Oferir eines teòriques i pràctiques per promoure l’apoderament dels col•lectius de persones en situació d’exclusió social.• Identificar i caracteritzar els elements clau del concepte d’apoderament des de la perspectiva de la psicologia i l’educació comunitària.• Reconèixer les possibilitats i limitacions de la intervenció amb col•lectius en risc d’exclusió social a través de la xarxa de serveis i equipaments públics i d’entitats socials.• Identificar, en els programes desenvolupats, els principis d’actuació que han de regir el seu disseny, implantació i avaluació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Aprofundir en la metodologia del Coaching sistèmic, respectant les lleis sistèmiques a través de les constel·lacions familiars, emocionals.•Identificar les dinàmiques inconscients i sistèmiques en els conflictes o dificultats per tal de poder fer un acompanyament amb més objectivitat , amb més amplitud i alhora més profundament.•Conèixer i identificar les creences que impulsen els mini guions de vida. (Teoria dels impulsors de la personalitat i triangle dramàtic de Karpman ) i reciclar les creences negatives i limitadores a través dels permisos psicològics.•Conèixer la PNL i aprendre tècniques i estratègies d’aquesta metodologia per aplicar en el procés d’apoderament dels usuaris/usuàries, reciclar el diàleg intern negatiu per tal de focalitzar-se cap a èxit en la comunicació i relacions.•Prendre consciencia de la importància de l’autocura dels professionals per evitar implicar-se i afectar-se en desmesura amb els conflictes dels altres: Autoestima professional.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquest seminari pretén abordar les diverses situacions que es poden originar en les persones per la pèrdua de forma sobtada d’elements importants a les seves vides. S’adopta la perspectiva de les pròpies capacitats de superació de cada individu, amb l’objectiu de famiiaritziar-se amb el que suposa la pèrdua, la vulnerabilitat dels afectats i la necessitat de la intervenció psicosocial professional immediata per a minimitzar l’impacte en les persones afectades, acompanyant-les i ajudant-les a reconnectar amb les seves pròpies capacitats de superació i integració del fet viscut

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Partint de l’auto-coneixement de la pròpia personalitat i talents, cada participant crearà el seu camí per desenvolupar els següents aspectes:­Ser conscient del propi estil de comunicació i com adaptar-lo al d l'interlocutor per tenir més influència.­Aprendre a posar límits, donar “feedback negatiu” i saber “dir que no” des de l’auto-respecte i respectant a l’altre.­Gestionar les emocions i la impulsivitat perquè estiguin al nostre servei i no nosaltres al servei d’elles.­Ser conscient de la màscara que portem i dels camins per sanar la “ferida” que no ens deixa ser autèntics.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­ Percebre, comprendre i regular els estats emocionals propis i aliens. ­ Reduir la presència dels estats emocionals desagradables i desenvolupar la capacitat per a autogenerar-se emocions positives en temps de dificultats.­ Conèixer i posar en pràctica estratègies d’autoregulació per a gestionar la intensitat i la durada dels estats emocionals. ­ Analitzar els límits i els facilitadors de la implicació personal i la responsabilitat ­ Avaluar la coherència entre les accions i els valors propis ­ Acceptar el dret i el deure de buscar el propi benestar i el de la comunitat.­ Aprendre estratègies per a la defensa dels propis drets, opinions i sentiments de manera assertiva. ­ Desenvolupar mecanismes per a l’assoliment dels objectius i fites­ Conèixer les característiques de les persones resilients i identificar els recursos propis per a afrontar els reptes de la situació actual.

Videoformació amb aula virtual
Durada
23,0 h
Acció formativa

Els objectius del seminari se centren en l’aproximació de la intervenció socioeducativa a l’escenari natural dels usuaris, amb els avantatges i dificultats que presenta aquesta metodologia. Els objectius concrets són:- Reconèixer estructures familiars.- Ubicar-nos personalment i professionalment en l’univers de la família- Definir la intervenció socioeducativa a la llar- Apuntar el model comunicatiu d’intervenció- Exercitar casos

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conceptualitzar que és maltractament-Donar a conèixer la prevenció com eina per evitar-los-Entendre les dificultats de la detecció i co superar-les-Concretar com s’avalua una situació de maltractamet-Facilitar els instruments per una intervenció adient de casos

Videoformació
Durada
14,0 h
Acció formativa

• Adquirir metodologies i tècniques per a la conducció i el treball amb grups de persones en situació de vulnerabilitat social.• Establir vincles que facilitin el seu progrés personal col•lectiu.• Dotar d’una mirada sistèmica els conductors/facilitadors dels grups.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Aprendre a detectar la ràbia i la seva potencialitat com a recurs• Donar eines per treballar davant situacions conflictives• Aprendre a gestionar la relació amb usuaris en situació de risc

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Reflexionar sobre la relació família-Administració Pública.•Analitzar la realitat social i cultural de les famílies.•Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies.•Reflexionar sobre el propi estil de comunicació.•Practicar la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia.•Aplicar algunes tècniques de coaching a les entrevistes amb familiars.•Conèixer els mecanismes que permeten salvar els obstacles emocionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

1.Identificar els “punts de contacte” i “els moments de la veritat” pels usuaris del SAD.2. Definir les necessitats i percepcions dels usuaris: allò que esperen en cada fase i interacció amb el servei.3. Reflexionar al voltant dels canvis a introduir en la planificació i gestió de serveis i les vies d’implementació.4. Com canviar el comportament d’aquests usuaris a través del joc, envers els objectius que ens hem plantejat.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Conèixer i habilitar-se per emprar la metodologia de les configuracions sistèmiques, ja sigui de forma individual o en equip, en la intervenció professional.• Conèixer els dilemes fonamentals de la intervenció en clau sistèmica fenomenològica.• Desenvolupar una mirada sistèmica en la intervenció en casos i en les relacions professionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Reflexionar sobre la resiliència com a manera de viure en el món.•Identificar les potencialitats de treballar per promoure la resiliència de les persones grans.•Experimentar diferents propostes per promoure la resiliènciaen persones grans.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Revisar el concepte de maltractament psíquic i emocional. -Reflexionar sobre els matisos i aspectes implicats que conformen la seva definició,. -Ampliar el concepte amb la mirada en el patiment emocional dels infants i adolescents més enllà de l’àmbit familiar. -Revisar les diferents eines, documents i protocols que ens ajuden a la seva detecció en situacions de risc.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Facilitar als professionals recursos i tècniques que permetin detectar, avaluar, notificar i actuar adequadament en casos de risc psíquic i emocional.• Valorar instruments que facilitin la detecció de situacions de risc.• Analitzar les conseqüències d’algunes situacions de risc: depressions latents, bullying escolar, violència familiar, etc.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­ Concretar el concepte i tipologies de maltractaments.-Facilitar eines i instrument per a la detecció i avaluació-Donar a conèixer els recursos legals, preventiu, protectors i sancionadors

Videoformació
Durada
12,5 h
Acció formativa

Conèixer els models i tendències actuals en digitalització d’organitzacions, així com eines TIC per millorar l’eficiència de les entitats i optimitzar el temps dels professionals que hi treballen

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Dotar d’eines als professionals de serveis socials per a la intervenció amb els casos, el treball en equip i els projectes. - Conèixer i experimentar eines practiques per a la intervenció social des d’una mirada sistèmica - Aprendre a identificar i gestionar situacions destrès a fi devitar el desgast del/de la professional i millorar la salut laboral. - Donar elements de prevenció a nivell individual, associats a la tasca, associats a lequip i associats a la institució. - Generar canvis tant en els professional com en l’usuari - Canviar de paradigma en la relació Professional - Usuari: Proactiu vs Reactiu o responsabilitzar a l’usuari en el seu procés de canvi

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

L’objectiu general de l’acció formativa és capacitar les persones assistents en l’atenció i la gestió de les situacions de pobresa energèticaEls objectius específics son-Identificar les situacions de pobresenergètica-Aprendre els conceptes que formen part de les factures dels subministraments energètics i d’aigua-Identificar les persones que poden accedir al bo social i poder donar suport en la tramitació-Entendre el marc normatiu actual que gira al voltant dels drets energètics

Videoformació amb aula virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

Crear un espai de reflexió i de formació que ajudi a incorporar la perspectiva de gènere en les intervencions adreçades a la població adolescent i jove, al voltant del consum de drogues i els usos d'eines digitals

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Aproximar-se a la situació actual del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles en adolescents per tal de poder oferir eines per a l’abordatge i la intervenció preventiva.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­ Aplicar tècniques i dinàmiques en xarxa de manera efectiva.­ Enfortir la seva competència digital mitjançant la utilització eficaç i eficient d’eines 2.0­ Millorar el seu coneixement, la familiarització i l’òptim ús tècnic de les tecnologies de la web social per poder treballar en línia.­ Reconèixer les possibilitats d’inserció de les dinàmiques i els recursos tecnològics en el seu context professional.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16,0 h
Acció formativa

Facilitar als professionals, recursos i tècniques que permetin detectar, avaluar, notificar i actuar adequadament en casos d’abusos sexuals a menors.• Valorar instruments que facilitin la detecció de situacions de possibles agressions a menors.• Analitzar les conseqüències de l’abús sexual infantil, ASI i els aspectes a considerar per tal d’evitar la victimització secundària.• Analitzar models de casos de bones pràctiques d’intervenció.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Realitzar una aproximació a l’Enneagrama com a eina d‘autoconeixement a través de la qual es fa possible desenvolupar una mirada de creixement imprescindible per poder acompanyar professionalment a les persones que arriben als serveis. - Afavorir les relacions amb els altres professionals del grup generant una dinàmica enriquidora- Promoure la reflexió i la percepció de com ens comportem en clau de gènere des de la mirada de l’Enneagrama.- Explorar els mecanismes que utilitzem en el nostre desenvolupament personal, en les relacions que establim en els equips de treball.Incorporar eines per tal d’ampliar el ventall de possibilitats del que som i del que fem des de l’autoconeixement personal i relacional per tal d'afavorir la intervenció social.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Afavorir les relacions professionals i humanes, mitjançant l’Enneagrama com a eina d’autoconeixement personal i relacional per tal d’explorar el què i el com de les relacions humanes.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

­ Conèixer i experimentar eines pràctiques per a la intervenció social­ Treballar i conèixer la importància i influència del JO en les nostres intervencions.

Videoformació amb aula virtual
Durada
22,0 h
Acció formativa

• Conèixer la metodologia del coaching aplicada al treball social.• Saber fer bones preguntes en la intervenció social.• Desenvolupar capacitats d’un/a coach: comunicació verbal i no verbal considerant els perfils específics dels usuaris de serveis socials.• Identificar les dinàmiques inconscients i sistèmiques en els conflictes o les dificultats.• Acompanyar els usuaris des de l’objectivitat i la serenitat personal.• Apoderar els usuaris dels serveis socials, en el seu compromís de millora i de canvi.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Aprofundir en les eines del coaching transformacional orientat a l’acompanyament als usuaris- Aplicar el perfils de lideratge i de temperament, del Myer Brigss, per millorar l'equip i per relacionar-se des.de diferents perspectives amb l' usuari.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­ Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional.­ Planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. ­ Implementar processos de diagnosi socials, així com programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les. - Comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporització d’activitats. ­ Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Videoformació amb aula virtual
Durada
30,0 h
Acció formativa

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països. - Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna de l’Ajuntament i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

-Proporcionar elements vivencials per tal d’anar adquirint una mirada basada en el model sistèmic i les seves aplicacions.-Revisar el model epistemològic del professional per tal que aquest conegui i s’expliqui les seves pròpies cognicions i emocions i les conseqüents maniobres en relació amb les persones a les que ajuda. -Aprendre a observar els propis patrons relacionals i com aquests es posen en joc a la feina.-Potenciar que el professional entengui el funcionament de la seva pròpia família per millorar la comprensió de les dinàmiques familiars de les persones a les quals atén. -Identificar les creences i les emocions que es posen en joc en la relació d’ajuda.-Millorar les estratègies per construir relacions d’ajuda de més qualitat.-Millorar les estratègies de protecció.-Millorar les estratègies de protecció davant la desmotivació i el desgast professional.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Conèixer i identificar fenòmen del maltractament a les persones grans. •Reflexionar sobre els possibles factors causals dels maltractaments cap a les persones grans. •Adquirir les nocions i les habilitats necessàries per a la detecció de casos de maltractament.•Determinar el rol professional des dels serveis socials bàsics

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Aprofundir, a nivell teòric i pràctic, en el feòmen dels maltractaments a persones grans. •Revisar les actituds i millorar les habilitats dels equips professionals per a la detecció, l’avaluació, l’atenció i el seguiment de casos de maltractaments a persones grans.•Conèixer i aplicar la Guia Local per fer front als maltractaments a les persones grans de la Diputació de Barcelona.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar resposta a aquestes i altres qüestions que es pot plantejar el o la professional en el seu dia a dia:•Identificar les nostres pautes d'ajuda ineficaces. •Alimentar la nostra creativitat a l'hora d'intervenir.•Reforçar el que ja ens funciona i enfocar-nos a solucions.•Com acabar abans de començar?

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­ Millorar la comunicació amb les famílies i/o persones usuàries del servei­ Ajudar a les famílies usuàries de Serveis Socials a tenir més eines per resoldre adequadament els conflictes i afrontar les dificultats amb més flexibilitat i resiliència.­ Estimular les famílies a través de l’establiment de límits clars.­ Aprendre a crear una cultura del caràcter mitjançant una programa senzill, efectiu i positiu que ajudi a assolir el millor de les persones.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­ Aprendre a identificar la pròpia resposta d’estrès.­ Aprendre a detectar les situacions a les quals responem amb estrès.­ Comprendre la base neurobiològica de la resposta d’estrès.­ Aprendre tècniques per afrontar situacions de tensió.­ Aprendre a viure amb major benestar i qualitat de vida.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­Integrar l’enfocament de gènere i de diversitat sexual en les polítiques, serveis i projectes per i amb les persones grans.­Prevenir la lgtbifòbia i la transfòbia en els serveis de persones grans.­Conèixer experiències i bones pràctiques sobre la inclusió de la perspectiva de gènere i LGTBI amb persones grans.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer el marc legislatiu vigent i les diferents prestacions i ajuts en matèria d’Habitatge. Aprofundir en el paper del Treballador Social dins de l’àmbit d’Habitatge: a Oficines d’Habitatge, des de Serveis Socials d’Atenció Primària, Agència d’Habitatge i Tercer Sector. Analitzar els diferents reptes a nivell professional per atendre situacions d’emergència habitacional i el seu impacte en les famílies afectades.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.•Reforçar el concepte de consciència emocional.•Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.•Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.•Entrenar habilitats socioemocionals.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conèixer el marc legal regulador de l’actuació professional com a tècnic especialista en l’administració de justícia.- Saber quin és el rol professional davant les diverses demandes d’emissió d’informe per part dels diferents estaments de l’administració judicial.- Diferenciar entre l’informe social tècnic o assistencial i l’informe social forense o pericial.- Identificar els límits ètics en els continguts de l’informe social vers les demandes judicials.- Identificar l’exercici forense regut en la legislació vigent.- Conèixer el valor jurídic de l’informe social en els diferents procediments judicials, i quin és el marc legislatiu regulador del dictamen pericial com a mitjà de prova processal.- Treballar l’estructura i continguts de l’informe social forense.- Aplicar la metodologia emprada en ciències socials a la pràctica pericial com a instruments de coneixement tècnic.- Practicar en l’emissió del diagnòstic social establint els límits ètics de la pràctica forense.- Treballar de manera pràctica l’elaboració d’un dictamen pericial amb els recursos treballats en les sessions anteriors.- Identificar els límits ètics en els continguts de l’informe pericial. - Diferenciar l’informe social tècnic o assistencial de l’informe social forense o pericial.- Saber emetre un dictamen pericial.- Emetre un diagnòstic social derivat d’avaluacions forenses.- Conèixer la responsabilitat jurídica que recau sobre el perit/a quan és citat per la ratificació del Dictamen pericial.- Saber establir els límits de contingut en la declaració forense.- Identificar el moment de la compareixença pericial dins dels procediments judicials.- Adquirir eines per realitzar una bona presentació i defensa del dictamen emès.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Donar recursos literaris per a treballar els vincles efectius a través de la literatura infantil i juvenil.-Dotar de metodologies literàries i socials el treball en el dia a dia amb joves i infants en risc o situació de vulnerabilitat.-Introducció en el fons literari necessari.-Debatre sobre la literatura “pedagògica”.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

1. Entendre l’origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l’edu-comunicació i edu-entreteniment.2. Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a la innovació social.3. Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d’intervenció basat en metodologies edu-comunicatives

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

­ Desenvolupar habilitats per a canalitzar les emocions per una major eficàcia professional.­ Exercitar estratègies per a la millora de les relacions interpersonals i l’afrontament de conflictes.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­ Identificar què són les competències emocionals i els beneficis que ens aporten­ Reconèixer les pròpies emocions i les dels demés. ­ Conèixer com poden influir les emocions a la feina­ Saber què és la gestió emocional­ Practicar estratègies i recursos per regular millor les meves emocions­ Identificar les meves qualitats positives ­ Aprendre com puc cuidar l’autoestima­ Distingir els elements essencials de la comunicació empàtica­ Conèixer alguna de les tècniques d’assertivitat­ Identificar elements bàsics que incideixen en un clima laboral positiu­ Reconèixer com influeix el contagi emocional en les relacions interpersonals i en el clima laboral

Videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa

­Prendre consciència de la importància de realitzar una acurada detecció de necessitats prèvia a la intervenció.­Dissenyar intervencions amb grups d’usuaris tenint com a base la intel•ligència emocional.­Establir objectius de treball amb grups d’usuaris tenint com a punt de partida la intel•ligència emocional. ­Adquirir i vivenciar recursos per treballar les competències emocionals amb persones en situació de vulnerabilitat. ­Compartir, a través de casos pràctics, experiències de treball dels professionals. L’objectiu és millorar les formes d’actuació i construir, entre tots/es, diferents opcions d’intervenció que tinguin en compte els aspectes emocionals i socials. ­Conèixer quins beneficis poden aportar les competències emocionals a la tasca professional. ­Analitzar les vivències emocionals dels professionals i la seva incidència en la intervenció.­Potenciar el desenvolupament de les competències emocionals dels professionals per transferir els recursos treballats al context professional amb persones en situació de vulnerabilitat.­Treballar diferents estratègies i recursos que puguin ajudar al desenvolupament de les competències per la vida dels usuaris. L’objectiu és apoderar-los per tal que puguin gestionar millor la seva vida, prevenir i resoldre situacions de la seva quotidianitat i fomentar el benestar personal i social.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Sensibilitzar als assistents sobre el valor dels animals per les persones i com a capital social.-Permetre la detecció precoç d’escenaris on el benestar animal podria estar compromès i certes patologies.-Capacitar als assistents per actuar en situacions on el benestar de les persones i els seus animals de companyia podria estar compromès

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Els objectius d’aprenentatge són familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques; així com copsar els límits i les potencialitats dels mètodes qualitatius en l’aplicació específica en projectes d’avaluació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­Comprendre la importància de la regulació emocional­Conèixer i posar en pràctica estratègies d’autoregulació per a gestionar la intensitat i la durada dels estats emocionals­Desenvolupar la capacitat per a autogenerar-se emocions positives­Analitzar els límits i els facilitadors de la implicació personal i la responsabilitat­Avaluar la coherència entre les accions i els valors propis­Conèixer i practicar estratègies per a la millora de la motivació i l’autoestima­Millorar les habilitats de comunicació receptiva i expressiva­Aprendre estratègies per a la defensa dels propis drets, opinions i sentiments de manera assertiva. ­Practicar la capacitat per a identificar, prevenir i afrontar resolutivament els conflictes.­Millorar les habilitats de negociació i desenvolupar la creativitat. ­Desenvolupar mecanismes per a l’assoliment dels objectius i fites. ­Conèixer i desenvolupar estratègies per a la generació d’experiències òptimes personals, familiars i professionals. ­Identificar la necessitat de suport i saber accedir als recursos disponibles apropiats.   ­Acceptar el dret i el deure de buscar el propi benestar i el de la comunitat.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

El taller té com a objectiu principal mostrar als discents les seves capacitats per amargar-se la vida per després poder fer front al canvi en la manera de pensar, de fer i de sentir. Objectius:1.Reconèixer la pròpia participació en l’estrès laboral.2.Adonar-se de com mantenim les situacions de dificultat.3.Conèixer les pròpies emocions i la nostra manera de relacionar-nos amb elles.4.Aprendre un model de resolució de problemes tenint en compte aquestes variables emocionals.5.Desenvolupar el pensament estratègic i l’humor com a recursos quotidians per treballar i cuidar-se millor.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Conèixer i comprendre els conceptes, nous paradigmes i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents. -Adquirir eines per tal d’acompanyar a les persones en la diagnosi de les seves necessitats.-Atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials en la planificació professional.-Saber experimentar, d’una forma pràctica, amb els conceptes exposats, per tal de descobrir les seves utilitats. -Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Conèixer els conceptes i les tècniques més rellevants derivades de l’enfocament de l’entrevista motivacional per a la transformació.• Capacitar els professionals en la interacció amb els usuari per tal que treballin en l’increment de la motivació per al canvi d’hàbits i actituds no adequades. • Capacitar els professionals per generar i mantenir els canvi amb la persona mitjançant l’aplicació d’habilitats motivacionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­Adquirir eines que facilitin la correcta elaboració dels diferents tipus d’informe social tenint en compte criteris tècnics, ètics i normatius. ­Informació necessària per a la correcta elaboració i redacció dels informes. ­Conèixer el marc normatiu i deontològic del tractament de la informació personal. ­Conèixer la vessant jurídica sobre violència de gènere, habitatge, maltractaments a gent gran, modificació de la capacitat i infància en risc. ­Adquirir tècniques per a la confecció i la defensa d’informes socials. ­Potenciar la bona pràctica professional.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

­Conèixer i comprendre els conceptes, teories i metodologies de la diagnosi social.­Saber treballar amb tots els elements que intervenen en la diagnosi social en la intervenció individualitzada.­Elaborar plans d’intervenció individualitzada.­Aprendre a realitzar l’avaluació continua dels plans d’intervenció individualitzada.­Reformulació de la hipòtesis de treball o diagnosi.­Implementar processos de diagnosi socials.­Implementar els processos d’avaluació continua.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

Capacitar a professionals, en tècniques, mètodes isinergies terapèutiques (que provoquen canvis) des del sentir i viure lesemocions des de la gamificació.Crear i dissenyar noves estratègies de treball dins l’atencióindividualitzada i grupal que facilitin els plans de millora, de treball i/ode vida dels nostres col·laboradors (clients, beneficiaris, usuaris, etc.)Treballar alguns dels processos que desenvoluparem per dissenyar unmètode personal de cada participant.OBJECTIUS ESPECÍFICS:•Utilitzar recursos i eines de la gamificació en el creació i dissenydels nostre mètode de treball.•Motivar als participants•Fomentar la capacitat creativa e imaginativa.•Motivar a la aportació i participació del grup de participants.•Crear un ambient lúdic i creatiu.•Oferir un mitjà d’expressió lliure.•Crear vincle mitjançant el cos, el gest, el ritme, dels participants.•Fomentar el companyerisme, la disciplina i la cooperació.•Estimular a la creació artística individual, expressant-selliurement sense timidesa•Ensenyar a valorar el treball dels companys.•Elevar l’autoestima i habilitats personals del grup.•Potenciar i fomentar el lideratge social entre els participants delstallers.•Incorporar l’humor como un element més, així com una einaterapèutica (como tècnica) de treball en diferents camps laborals ien las màximes aplicacions dins d’àmbits professionals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

­Dotar als informadors/res de serveis socials d’eines i habilitats per a la primera recepció dels usuaris/àries: Detectar valors i creences. Empatia i actituds de relació­Aportar eines per millorar els processos de comunicació interpersonal: Comunicació i tracte social. Gestió dels missatges i de la informació

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Reflexionar i visibilitzar el fenomen de la soledat no desitjada en persones grans.•Aproximar-se als diferents debats científics i professionals al voltant de la definició de soledat i de com mesurar-la.•Conèixer diferents estratègies per prevenir i intervenir en casos de soledat.•Promoure polítiques públiques que abordin aquesta realitat social creixent i que siguin una oportunitat per impulsar un veritable treball en xarxa.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

1.Consolidar els aspectes treballats en Transformació interactiva I.2.Aprofundir la practica dels aspectes estratègics mes rellevants.3.Gestionar el tempo, ritme i intensitat de la relació a nivell tàctic.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer i desenvolupar la comunicació estratègica i el pensament interactiu Practicar l'ús de les noves tècniques en el marc de les entrevistes

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:•Actualitzar el coneixement de la teoria sistèmica•Reconèixer la complexitat inherent a tots els sistemes humans•Saber treballar el jo, el cas-situació, l’equip, l’organització i el sistema com un tot, sabent reconèixer les parts.

Videoformació amb aula virtual
Durada
32,0 h
Acció formativa

Ajudar els altres suposa aventurar-se en un mateix i en les pròpies experiències. Per això, és molt útil entendre com funcionen i s’activen les nostres emocions, per tal de poderdesenvolupar el propi equilibri emocional que permet escoltar-se a un mateix potenciant l’autoconsciència:- identificar les pròpies emocions, els pensaments i les conductes conscientment, la qual cosa em permet entendre’m amb els altres.- incorporar en el dia a dia hàbits d’autocura emocional que em permetin atendre’m, tot detectant quin és el meu estil relacional i aprendre a gestionar-lo.- Descobrir la importància de la comunicació en les relacions interpersonals detectant quin és el nostre estil relacional i aprenent a gestionar-ho de forma assertiva i sana. - Apprendre a gestionar situacions d’agressivitat, xantatge emocional i manipulació.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

­Conèixer el marc legal a on s’emmarca l’acció social relativa a l’emissió d’informes socials i drets i obligacions del professional.­Definir un marc teòric eficaç i de referència per a l’elaboració d’informes socials en les realitats actuals.­Conscienciar del valor i de la importància de l’emissió de l’informe social i les responsabilitats que hi ha al darrera­Saber quina ha de ser l’actuació professional davant les demandes d’emissió d’informe per part d’estaments judicials i d’altres serveis.­Treballar les eines de recull d’informació per plasmar a l’informe social i conèixer llur rellevància.­Conèixer quin és el contingut que han de constar en els diferents informes segons la seva tipologia i finalitat ­Donar a conèixer el rol i responsabilitats adquirides pel professional en funció del contingut de l’informe segons la funció i objectiu d’aquest.­Conèixer el marc legislatiu en matèria civil sobre el procediment de modificació de la capacitat d’obrar a Catalunya i les funcions i responsabilitats professionals.­Conèixer el marc legislatiu sobre mesures de protecció a les víctimes de violència masclista i les funcions i les responsabilitats professionals.­Conèixer el marc legislatiu en situacions de risc en infància i adolescència, i l’actuació professional que ha de recollir l’informe social segons la seva fita.­Conèixer el marc legislatiu en casos de maltractaments a la gent gran, i l’actuació professional que ha de recollir l’informe social segons el seu objectiu d’intervenció.­Conèixer el marc legislatiu en matèria d’habitatge, i les dades que ha de recollir l’informe social segons la seva finalitat.­Delimitar el contingut de l’informe social al rol professional i la finalitat d’aquest vers els Codis Deontològics i el marc legislatiu europeu i estatal en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Videoformació amb aula virtual
Durada
32,0 h
Acció formativa

- Aprendre a gestionar amb efectivitat els moments d'estrès- Enriquir la qualitat de vida personal i professional- Augmentar la capacitat per respondre de forma creativa als canvis i reptes - Aprendre a regular les emocions per equilibrar el nostre àmbit personal amb el laboral - Desenvolupar una major confiança, obertura i serenitat- Millorar la nostra capacitat d'escolta i connexió en les nostres relacions personals i laborals

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Aprendre a regular les emocions per aportar benestar el nostre àmbit laboral i personal •Aprendre a gestionar amb efectivitat els moments d'estrès•Augmentar la capacitat per respondre de forma creativa als canvis i nous reptes•Millorar la nostra capacitat d'escolta i connexió en les nostres relacions personals i laborals•Aprendre a aplicar els coneixements adquirits en la pràctica professional

Videoformació amb aula virtual
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Aportar elements de reflexió i anàlisi que permetin posar en marxa noves estratègies a favor de la inclusió social, des de l'apoderament de les persones, la innovació i la cooperació dels diferents actors.­ Discutir el paper dels governs locals en la lluita contra la pobresa i la promoció de la cohesió social.­ Conèixer diferents experiències locals per il·lustrar i debatre diferents models de lluita contra la pobresa.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

1-Mesurar nivells d’Intel.ligència Emociona (I) dels i de les participants mitjançant un Test d’IE.2-Concienciar sobre la rellevància d’intervenir tot incorporant la informació de les emocions (pròpies i alienes) en el procés d’intervenció, i maneres de com fer-ho mitjançant Línies Estratègiques d’Intervenció específiques en funció de cada emoció bàsica.3-Treballar Tècniques d’auto-regulació emocional, per ser més eficaços emocionalment i mantenir en equilibri el propi benestar.4-Desenvolupar, practica i aprehendre les quatre habilitats del Model d’Habilitats d’Intel.ligència Emcional: Identificar, Fer servir, Entendre i Gestionar les emociones –propies i alienes- per a millorar l’atenció directa amb terceres persones.5-Saber diferenciar entre emocions adaptades i des adaptades i conèixer els passos per treballar les des adaptades.6-Identificar patrons emocionals del client; així com, conèixer tècniques per avivar les Captadors Emocionals Positius (CEP).7-Identificar tipologia de creences que afecten la percepció subjectiva i actuen com biaix d’atribució; treballar el autoconeixement emocional per identificar les tendències personals.8-Conscienciar sobre la interdependència. Emoció-pensament, amb l’objectiu de saber usar les emocions i idees acordes i en funció de les necessitats i contexts.9-Desenvolupar tècniques de comunicació no verbal que faciliten una bona relació i enteniment amb els altres.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:­Conèixer principis bàsics de neurociència: com funciona el cervell i com es desenvolupa al llarg de la vida.­Aprendre a identificar i comprendre la resposta d’estr­Aprendre a detectar les situacions i desencadenants relacionats amb la estrès. ­Comprendre la base neurobiològica de la resposta d’estrs. ­Comprendre des de la neurociència els comportaments i situacions de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. ­Fomentar d’evidència científica la influencia de la relació d’ajuda dels professionals d’àmbit social. ­Aprendre tècniques per afrontar situacions de tensió i d’estrès per a poder aplicar a un mateix i poder explicar als usuaris de serveis socials. ­Aprendre a viure amb major benestar i qualitat de vida.

Videoformació amb aula virtual
Durada
28,0 h
Acció formativa

Objectiu general: Millorar les competències dels equips professionals dels ens locals per a treballar amb persones amb diversitat funcional, tot reforçant els principis generals sobre els quals es fonamenta el model de Vida Independent i d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).Objectius específics: •Conèixer el Servei d’Assistència Personal que regularà la nova Ordre de la Generalitat de Catalunya i els tràmits requerits per tal que les persones amb diversitat funcional puguin acollir-se a aquesta prestació.•Adquirir eines teòriques i tècniques per adequar l’actuació professional incorporant el canvi de paradigma que implica l’Assistència Personal. •Disposar de fórmules per promoure l’Autodeterminació i l’Autonomia Personal de les persones amb diversitat funcional.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Actualitzar el coneixement de la teoria sistèmica.• Reconèixer la complexitat inherent a tots els sistemes humans.• Saber treballar el jo, el cas-situació, l’equip, l’organització i el sistema com un tot, sabent reconèixer les parts.• Conèixer diverses tècniques per treballar en sistemes complexos.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

­Conèixer la situació de pobresa energètica, el seu context i les seves causes. ­Assolir un coneixement bàsic per poder detectar i atendre a les situacions de vulnerabilitat energètica. ­Adquirir criteris per a poder prendre decisions orientades a la reducció de costos i la millora de l’eficiència a les llars. ­Identificar els diferents procediments respecte a la convivència de lleis vigents que s’estan treballant des del món local i les aproximacions des dels Serveis Socials.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Adquirir els coneixements i destreses elementals per identificar la persona susceptiblede comportament violent i/o agitat. Adquirir eines que facilitin la intervenció del professional davant una situació violenta amb un ciutadà.- Conèixer la realitat dels professionals dels Serveis Socials Municipals (Educadors Socials, Treballadors Socials,...) que poden viure situacions violentes en el desenvolupament de les seves tasques professionals.- Adquirir coneixements jurídics basics per a la millora de la intervenció professional enserveis socials i atenció a les persones.- Conèixer la metodologia per elaborar els protocols, els agents i recursos, així com lesdiferents eines d'actuació jurídica. Conèixer l'organització i seguretat bàsica dels espais de treball d’atenció a usuaris- Conèixer els drets, deures i responsabilitats de les persones usuaries dels serveis socials- Abordar la importància dels agents i recursos implicats en l'elaboració del protocol.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

• Millorar la competència tècnica dels professionals de serveis socials en la seva relació amb els usuaris.• Presentar la metodologia de PNL par optimitzar les entrevistes socials.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

Conèixer els requisits tant de la prestació com del complementAnalitzar la situació actual i la seva repercussió social dins de l’àmbit de Catalunya

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Donar a conèixer les tècniques creatives bàsiques• Entrenar-se en les tècniques creatives• Redescobrir la creativitat amagada dels participants i ampliar la serva mirada sobre els conflictes• Aplicar les tècniques creatives a la solució dels conflictes habituals que es donen en l’àmbit laboral dels participants al taller

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

-Conceptualitzar el treball comunitari en el marc dels serveis socials i conèixer les diferències amb altres pràctiques frontereres. -Reconèixer i definir l’estratègia comunitària dels SSB al territori.-Enfortir els coneixements metodològics i tècnics dels professionals dels serveis socials bàsics per impulsar projectes des de l'orientació comunitària. -Conèixer el procés metodològic per a l’impuls d’un projecte comunitari. -Identificar el rol del/la professional en el treball comunitari.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

­Reflexionar sobre el tipus d’intervenció socioeducativa que realitzen els/les professionals dels serveis socials.­Donar eines ludificades d’intervenció.­Conèixer diferents tipus de joc i saber adaptar-los en cada moment.­Reflexionar sobre les addiccions a les pantalles i donar estratègies d’intervenció.­Crear un joc des de zero.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

-Desenvolupar una visió sistèmica que permeti obtenir un coneixement profund de les pròpies necessitats i de les de l’entorn professional.-Adquirir comprensions més amplies de les pròpies necessitats per equilibrar tasca i plaer.-Aprendre/Potenciar la gestió de les emocions per gestionar millor situacions d’estrès.-Practicar l’observació d’un mateix per tranquil·litzar i aquietar la ment, per poder prendre decisions durant l’activitat diària amb més serenitat, major eficàcia i menys esforç.-Reconèixer els mecanismes que ens porten a repetir patrons inútils, i trobar alternatives per evitar situacions conflictives en l’entorn laboral.-Augmentar la sensibilitat cap a les necessitats professionals/personals i com satisfer-les d’acord amb els propis valors.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Sensibilitzar sobre la importància de la reflexió ètica en l’àmbit dels serveis socials.• Identificar i analitzar qüestions ètiques que es plantegen en la intervenció en serveis socials.• Proporcionar instruments i habilitats per a la presa de decisions ètiques en l’àmbit dels serveis socials.

Presencial
Durada
20,0 h