Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

87 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2737.jpg

La reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat ha provocat canvis importants en l'exercici de la capacitat jurídica d’aquestes persones. Quin és l’objectiu de la reforma?
En parlem amb l’advocada Júlia Brils.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2742.jpg

La reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat té la intenció de promoure i fomentar les mesures voluntàries. És a dir, el respecte a la voluntat de la persona. Ara parlarem de quines són aquestes mesures, com es poden tramitar, i en posarem alguns exemples, amb l’advocada Anna Rovira Cairó.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2743.jpg

La reforma legislativa, civil i processal en matèria de discapacitat aboleix el concepte de tutela per a persones majors d’edat. Tot i això, en alguns casos, cal acudir al jutjat per demanar mesures de suport. En quins casos concretament? En parlem amb l'advocada Anna Rovira Cairó.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2744.jpg

Hi ha ocasions en que una persona treballadora social ha d’intervenir per sol.licitar mesures de suport per a la persona amb discapacitat. En aquests casos, cal que s’adrecin a la fiscalia. Expliquem com i per què amb l’advocada Jordina Garriga Brosa.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprofundir en l’abús sexual infantil segons l’especificitat del col·lectiu vulnerable, els vincles de responsabilitat entre la xarxa i els límits de responsabilitats de cada rol.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:•Conèixer el mapa de prestacions: estatal i autonòmic.•Conèixer els òrgans gestors•Conèixer els requisits, compatibilitats i incompatibilitats de leprestacions•El plantejament i estudi de cada cas pràctic, vinculat als recursos econòmics.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Actualitzar les nostres pròpies actituds enfront de la mort o pèrdua, així com aprofundir en el desenvolupament de les capacitats i habilitatsnecessàries per aproximar-se al procés de morir aconseguint unacompanyament natural i acceptant a la persona que es prepara permorir i a la seva família

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­Introduir als i a les professionals a les prestacions econòmiques de protecció social existents, els seus drets i requisits d'accés.

­Conèixer l'impacte que tenen sobre les prestacions econòmiques els canvis socials i legislatius des de la perspectiva del treball i l'atenció social.­Actualitzar els contingus.

Canal
Presencial + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements sobre el fenomen de la violència en entorns digitals

. Potenciar la capacitat dels professionals per a intervenir preventivament.

. Facilitar indicadors per a la seva detecció i derivació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Crear un espai de reflexió i de formació per abordar l’acompanyament educatiu en l’adolescència al voltant del consum de drogues i pantalles, tenint en compte la incorporació de la perspectiva de gènere.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Dotar al professional de les capacitats per comprendre les dinàmiques dels interlocutors-Conèixer les estructures neurològiques que mantenen els problemes en situació de bloqueig-Diferenciar les diferents etapes del canvi per oferir solucions creatives

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Descriure les característiques principals de l’escala TSO.
. Conèixer els fonaments empírics i teòrics de l’escala TSO.
. Conèixer i aprendre a utilitzar l’escala TSO per tal que d’una manera ràpida i sistematitzada a través de l’escala el o la professional pugui valorar la situació social i el grau de risc d’una persona gran, per tal d’establir el pla d’intervenció més aquedat per a la situació que viu la persona

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir eines teòriques i pràctiques per promoure l’apoderament dels col•lectius de persones en situació d’exclusió social.• Identificar i caracteritzar els elements clau del concepte d’apoderament des de la perspectiva de la psicologia i l’educació comunitària.• Reconèixer les possibilitats i limitacions de la intervenció amb col•lectius en risc d’exclusió social a través de la xarxa de serveis i equipaments públics i d’entitats socials.• Identificar, en els programes desenvolupats, els principis d’actuació que han de regir el seu disseny, implantació i avaluació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprofundir en els següents objectius generals:-Desenvolupar la capacitat per gestionar amb efectivitat els moments d'estrès. Facilitar la gestió de les emocions per a equilibrar-se un mateix i en l'entorn laboral. Augmentar la capacitat per respondre de forma creativa als canvis i desafiaments. Desenvolupar una major confiança, obertura i serenitat. Incrementar la claredat mental i la concentració. Millorar la capacitat d'escolta i connexió a les relacions personals i laborals. Enriquir la qualitat de vida en l'entorn professional i personalIncidir en els següents objectius específics:. Integrar i aprofundir en els conceptes i en les practiques, aplicant-los específicament al’àmbit laboral-Identificar practiques especifiques que cada participant pugui aplicar a la seva feina, aplicar-les i fer un seguiment-Compartir i acompanyar de forma grupal situacions laborals concretes relacionades amb la regulació de les emocions, comunicació conscient i relacions saludables

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
. Dotar d'eines tècniques al personal tècnic dels Ajuntament i els ens locals per millorar les competències en el treball amb persones amb discapacitat i/o diversitat funcional arran el nou Decret sobre Assistència personal a Catalunya i reforçant els principis generals sobre els quals es fonamenta el model de Vida Independent i Atenció
centrada en les persones.

Objectius específics:
· Aplicar l'assoliment de competències tècniques i personals relacionades amb el model d'Atenció Centrat en la Persona i en la Filosofia de Vida independent.
· Aplicar l'assoliment de coneixements envers la figura de l'assistència personal

· Aplicar l'assoliment de coneixements en relació a la confecció i tramitació de la prestació d'Assistència Personal dins el contexts legislatiu i comunitari.
· Aplicar l'assoliment del coneixement en la recerca de fórmules per impulsar l'assistència personal dins el territori d'actuació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conceptualitzar l'Atenció centrada en la persona (ACP) en el Servei d'Atenció a Domicili com a eina de personalització i qualitat
- Treballar espais de reflexió sobre la feina quotidiana en què es treballi des d'eines d'Atenció centrada en i des de la persona
- Aportar eines per a la implementació de l'ACP en les atencions assistencials en el treball quotidià des del SAD
- Treballar els mapes de vida de les persones usuàries com a element de personalització (preferències - Hàbits - rituals en AVD, personalització dels espais vitals
- Desenvolupar estratègies de relació que facilitin la presa de decisions de la persona usuària en el SAD
- Gestionar la intimitat
- Desenvolupar estratègies d'excel·lència en tracte

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Percebre, comprendre i regular els estats emocionals propis i aliens. ­ Reduir la presència dels estats emocionals desagradables i desenvolupar la capacitat per a autogenerar-se emocions positives en temps de dificultats.­ Conèixer i posar en pràctica estratègies d’autoregulació per a gestionar la intensitat i la durada dels estats emocionals. ­ Analitzar els límits i els facilitadors de la implicació personal i la responsabilitat ­ Avaluar la coherència entre les accions i els valors propis ­ Acceptar el dret i el deure de buscar el propi benestar i el de la comunitat.­ Aprendre estratègies per a la defensa dels propis drets, opinions i sentiments de manera assertiva. ­ Desenvolupar mecanismes per a l’assoliment dels objectius i fites­ Conèixer les característiques de les persones resilients i identificar els recursos propis per a afrontar els reptes de la situació actual.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Adquirir coneixements sobre el benestar emocional y la salut mental

­ Reflexionar sobre la relació entre benestar emocional, salut mental i conductes addictives

­ Potenciar la capacitat dels professionals en la intervenció preventiva i en la promoció de la salut mental positiva

- Facilitar indicadors per la seva detecció i derivació

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir metodologies i tècniques per a la conducció i el treball amb grups de persones en situació de vulnerabilitat social.• Establir vincles que facilitin el seu progrés personal col•lectiu.• Dotar d’una mirada sistèmica els conductors/facilitadors dels grups.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Reflexionar sobre la relació família-Administració Pública.•Analitzar la realitat social i cultural de les famílies.•Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies.•Reflexionar sobre el propi estil de comunicació.•Practicar la comunicació assertiva, l’escolta activa i l’empatia.•Aplicar algunes tècniques de coaching a les entrevistes amb familiars.•Conèixer els mecanismes que permeten salvar els obstacles emocionals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:

A nivell general:

­ Desenvolupar i millorar les competències professionals per a realitzar informs tècnics

A nivell específic:

­ Augmentar el coneixement sobre els tipus d'informes, l'estructura, contingut, format i estàndards qualitat.

­ Desenvolupar informes tècnics seguint els estàndards de qualitat.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
29,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Tractar i debatre sobre la identitat dels serveis socials, cal tenir clar què són els serveis socials i què volen ser.

Adquirir coneixements que permetin saber cap a on volen avançar els serveis socials

Oferir eines i orientacions que permetin comunicar i transmetre la imatge dels serveis socials a la ciutadania.

Canal
Videoformació
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i habilitar-se per emprar la metodologia de les configuracions sistèmiques, ja sigui de forma individual o en equip, en la intervenció professional.• Conèixer els dilemes fonamentals de la intervenció en clau sistèmica fenomenològica.• Desenvolupar una mirada sistèmica en la intervenció en casos i en les relacions professionals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Revisar el concepte de maltractament psíquic i emocional. -Reflexionar sobre els matisos i aspectes implicats que conformen la seva definició,. -Ampliar el concepte amb la mirada en el patiment emocional dels infants i adolescents més enllà de l’àmbit familiar. -Revisar les diferents eines, documents i protocols que ens ajuden a la seva detecció en situacions de risc.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar als professionals recursos i tècniques que permetin detectar, avaluar, notificar i actuar adequadament en casos de risc psíquic i emocional.• Valorar instruments que facilitin la detecció de situacions de risc.• Analitzar les conseqüències d’algunes situacions de risc: depressions latents, bullying escolar, violència familiar, etc.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Concretar el concepte i tipologies de maltractaments.-Facilitar eines i instrument per a la detecció i avaluació-Donar a conèixer els recursos legals, preventiu, protectors i sancionadors

Canal
Videoformació
Durada
12,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Proporcionar coneixement, actituds i habilitats orientades a l’atenció a persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual, des d'una visió de promoció de l’autonomia personal i de la seva inclusió social.

-Conèixer i comprendre els aspectes conceptuals, ètics i legals de la discapacitat intel·lectual.

-Identificar característiques i necessitats de la persona amb discapacitat intel·lectual, des d’una perspectiva bio-psico-social, que facilitin les actuacions tècniques transversals destinades a les persones amb discapacitat.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Dotar d’eines als professionals de serveis socials per a la intervenció amb els casos, el treball en equip i els projectes. . Conèixer i experimentar eines practiques per a la intervenció social des d’una mirada sistèmica . Aprendre a identificar i gestionar situacions destrès a fi devitar el desgast del/de la professional i millorar la salut laboral. . Donar elements de prevenció a nivell individual, associats a la tasca, associats a lequip i associats a la institució. . Generar canvis tant en els professional com en l’usuari . Canviar de paradigma en la relació Professional . Usuari: Proactiu vs Reactiu o responsabilitzar a l’usuari en el seu procés de canvi

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer la situació de pobresa energètica, el seu context i les seves causes
­ Identificar les situacions de pobresa energètica i adquirir mecanismes per a la seva gestió.
­ Aprendre conceptes que formen part dels subministraments energètics i d’aigua
­ Entendre el marc normatiu actual i la seva aplicació des del món local

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Aplicar tècniques i dinàmiques per fomentar la participació en xarxa de manera efectiva.
­ Enfortir la competència digital de les persones participants mitjançant la utilització eficaç i eficient d’eines 2.0.
­ Millorar el coneixement, la familiarització i l’òptim ús tècnic de les tecnologies de la web social per poder treballar en línia.
­ Reconèixer les possibilitats d’inserció de les dinàmiques i els recursos tecnològics en el context professional de les persones assistents.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Facilitar als professionals, recursos i tècniques que permetin detectar, avaluar, notificar i actuar adequadament en casos d’abusos sexuals a menors.• Valorar instruments que facilitin la detecció de situacions de possibles agressions a menors.• Analitzar les conseqüències de l’abús sexual infantil, ASI i els aspectes a considerar per tal d’evitar la victimització secundària.• Analitzar models de casos de bones pràctiques d’intervenció.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer la problemàtica de l’abús sexual infantil i superar les falses creences

• Conèixer les conseqüències de l’abús sexual infantil

• Facilitar als professionals, recursos i tècniques que permetin detectar, avaluar, notificar i actuar adequadament en casos d’abusos sexuals a menors.

•Aprendre els eixos clau de la prevenció

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Realitzar una aproximació a l’Enneagrama com a eina d‘autoconeixement a través de la qual es fa possible desenvolupar una mirada de creixement imprescindible per poder acompanyar professionalment a les persones que arriben als serveis. . Afavorir les relacions amb els altres professionals del grup generant una dinàmica enriquidora. Promoure la reflexió i la percepció de com ens comportem en clau de gènere des de la mirada de l’Enneagrama.. Explorar els mecanismes que utilitzem en el nostre desenvolupament personal, en les relacions que establim en els equips de treball.Incorporar eines per tal d’ampliar el ventall de possibilitats del que som i del que fem des de l’autoconeixement personal i relacional per tal d'afavorir la intervenció social.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Afavorir les relacions professionals i humanes, mitjançant l’Enneagrama com a eina d’autoconeixement personal i relacional per tal d’explorar el què i el com de les relacions humanes.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Emmarcar l'Enneagrama com a eina d’autoconeixement i per a la millora del treball Institucional, en equip i en la intervenció social.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Conèixer i experimentar eines pràctiques per a la intervenció social
­ Treballar i conèixer la importància i influència del JO en les nostres intervencions.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional.­ Planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. ­ Implementar processos de diagnosi socials, així com programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les. . Comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporització d’activitats. ­ Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Situar el concepte de copagament en la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de dependència (LAPAD).

. Conèixer la normativa reguladora i l’estructura econòmica financera del copagament del Servei d’Atenció Domiciliària.
Identificar el model de copagament de la Diputació de Barcelona i les seves eines de gestió.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Proporcionar elements vivencials per tal d’anar adquirint una mirada basada en el model sistèmic i les seves aplicacions.-Revisar el model epistemològic del professional per tal que aquest conegui i s’expliqui les seves pròpies cognicions i emocions i les conseqüents maniobres en relació amb les persones a les que ajuda. -Aprendre a observar els propis patrons relacionals i com aquests es posen en joc a la feina.-Potenciar que el professional entengui el funcionament de la seva pròpia família per millorar la comprensió de les dinàmiques familiars de les persones a les quals atén. -Identificar les creences i les emocions que es posen en joc en la relació d’ajuda.-Millorar les estratègies per construir relacions d’ajuda de més qualitat.-Millorar les estratègies de protecció.-Millorar les estratègies de protecció davant la desmotivació i el desgast professional.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Conèixer i identificar fenòmen del maltractament a les persones grans. •Reflexionar sobre els possibles factors causals dels maltractaments cap a les persones grans. •Adquirir les nocions i les habilitats necessàries per a la detecció de casos de maltractament.•Determinar el rol professional des dels serveis socials bàsics

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Aprofundir, a nivell teòric i pràctic, en el feòmen dels maltractaments a persones grans. •Revisar les actituds i millorar les habilitats dels equips professionals per a la detecció, l’avaluació, l’atenció i el seguiment de casos de maltractaments a persones grans.•Conèixer i aplicar la Guia Local per fer front als maltractaments a les persones grans de la Diputació de Barcelona.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc legislatiu vigent i les diferents prestacions i ajuts en matèria d’Habitatge.. Aprofundir, reflexionar vers al dret a l’habitatge i l’evolució de les polítiques d’habitatge.. Aprofundir en el paper del Treballador Social dins de l’àmbit d’Habitatge: a Oficines d’Habitatge, des de Serveis Socials d’Atenció Primària, Agència d’Habitatge.. Analitzar els diferents reptes a nivell professional per atendre situacions d’emergència habitacional i el seu impacte en les famílies afectades.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar resposta a aquestes i altres qüestions que es pot plantejar el o la professional en el seu dia a dia:•Identificar les nostres pautes d'ajuda ineficaces. •Alimentar la nostra creativitat a l'hora d'intervenir.•Reforçar el que ja ens funciona i enfocar-nos a solucions.•Com acabar abans de començar?

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Incorporar comportaments d'excel·lència i eficiència en el servei personal, virtual i telefònic a la recepció de l'usuari.
. Entendre la comunicació humana com una habilitat orientada a compondre, descodificar i transmetre missatges amb precisió, capacitat de discutir i persuasió.
. Conèixer quin tipus de canal és el més adequat en funció del tipus de consulta i per què
. Millora de les transaccions de comunicació a recepi

. Millorar la capacitat de donar orientació a l'usuari sobre l'ús d'aplicacions
. Minimitzar el efecte de las barreres comunicatives i prevenir possibles conflictes
. Potenciar la relació d'ajuda des del format de contacte virtual, telefònic i directe

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Definir el concepte d’intel·ligència emocional, ingredients necessaris per desenvolupar-la.
- Adquirir eines i recursos per desenvolupa la intel·ligència emocional per tal d’aconseguir gestionar positivament les emocions.
- Mantenir-se amb una actitud de serenitat per tal de relacionar-nos i comunicar amb empatia i assertivitat, davant de persones amb actitud agressiva o conflictiva.
- Elaborar i incorporar en la pràctica quotidiana recursos i tècniques de regulació emocional des de l’àmbit mental, emocional i físic.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el marc legislatiu vigent i les diferents prestacions i ajuts en matèria d’Habitatge.
Aprofundir en el paper del Treballador Social dins de l’àmbit d’Habitatge: a Oficines d’Habitatge, des de Serveis Socials d’Atenció Primària, Agència d’Habitatge i Tercer Sector.
Analitzar els diferents reptes a nivell professional per atendre situacions d’emergència habitacional i el seu impacte en les famílies afectades.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
•Reforçar el concepte de consciència emocional.
•Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
•Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.
•Entrenar habilitats socioemocionals.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre l’origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l’edu-comunicació i edu-entreteniment.
• Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a la innovació social.
• Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d’intervenció basat en metodologies edu-comunicatives

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Desenvolupar habilitats per a canalitzar les emocions per una major eficàcia professional.­ Exercitar estratègies per a la millora de les relacions interpersonals i l’afrontament de conflictes.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Identificar què són les competències emocionals i els beneficis que ens aporten­ Reconèixer les pròpies emocions i les dels demés. ­ Conèixer com poden influir les emocions a la feina­ Saber què és la gestió emocional­ Practicar estratègies i recursos per regular millor les meves emocions­ Identificar les meves qualitats positives ­ Aprendre com puc cuidar l’autoestima­ Distingir els elements essencials de la comunicació empàtica­ Conèixer alguna de les tècniques d’assertivitat­ Identificar elements bàsics que incideixen en un clima laboral positiu­ Reconèixer com influeix el contagi emocional en les relacions interpersonals i en el clima laboral

Canal
Videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­Prendre consciència de la importància de realitzar una acurada detecció de necessitats prèvia a la intervenció.­Dissenyar intervencions amb grups d’usuaris tenint com a base la intel·ligència emocional.­Establir objectius de treball amb grups d’usuaris tenint com a punt de partida la intel·ligència emocional. ­Adquirir i vivenciar recursos per treballar les competències emocionals amb persones en situació de vulnerabilitat. ­Compartir, a través de casos pràctics, experiències de treball dels professionals. L’objectiu és millorar les formes d’actuació i construir, entre tots/es, diferents opcions d’intervenció que tinguin en compte els aspectes emocionals i socials. ­Conèixer quins beneficis poden aportar les competències emocionals a la tasca professional. ­Analitzar les vivències emocionals dels professionals i la seva incidència en la intervenció.­Potenciar el desenvolupament de les competències emocionals dels professionals per transferir els recursos treballats al context professional amb persones en situació de vulnerabilitat.­Treballar diferents estratègies i recursos que puguin ajudar al desenvolupament de les competències per la vida dels usuaris. L’objectiu és apoderar-los per tal que puguin gestionar millor la seva vida, prevenir i resoldre situacions de la seva quotidianitat i fomentar el benestar personal i social.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre la importància dels vincles afectius entre persones humanes i gossos i gats.
- Saber distingir els vincles positius dels negatius. Eines en cada cas. Normalització i rutinització dels nous models de família.
- Normativa sobre protecció animal local, nacional
- Conèixer els recursos de les administracions i polítiques públiques i els circuïts per a poder gestionar els casos considerant a persones i animals una unitat familiar.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer i reflexionar sobre el Model d'Atenció Integral i Centrada a la Persona (AICP) i veure les diferents formes que impacta en les persones, els equips professionals i els sistemes de protecció social.
- Dotar de les capacitats reflexives i analítiques necessàries per comprendre la dimensió d'integralitat" i la seva importància en el canvi de model d'atenció.
- Aprofundir en les principals estratègies i metodologies per aplicar el Model d'AICP a la realitat de les persones amb necessitats de CLD.
- Conèixer el rol de les i els professionals, el valor del treball en equip i les eines de què disposen per implementar el canvi cap a l'AICP.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Els objectius d’aprenentatge són familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques; així com copsar els límits i les potencialitats dels mètodes qualitatius en l’aplicació específica en projectes d’avaluació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Comprendre la importància de la regulació emocional
. Conèixer i posar en pràctica estratègies d’autoregulació emocional
. Desenvolupar la capacitat per a autogenerar-se emocions positives
. Analitzar els límits i els facilitadors de la implicació personal i la responsabilitat
. Avaluar la coherència entre les accions i els valors propis
. Conèixer i practicar estratègies per a la millora de la motivació i l’autoestima
. Millorar les habilitats de comunicació receptiva i expressiva en l’àmbit laboral
. Aprendre estratègies per a la defensa dels propis drets, opinions i sentiments de manera emocionalment coherent. .
. Desenvolupar mecanismes per a l’assoliment dels objectius i fites.
. Identificar la necessitat de suport i saber accedir als recursos disponibles apropiats. 
. Conèixer i desenvolupar estratègies per a la generació d’experiències òptimes professionals.

Canal
Presencial + en línia
Durada
26,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc institucional, conceptual i legislatiu vigent en matèria de garantia del dret a l’alimentació.
. Aprofundir en les diferents vulnerabilitats i exclusions alimentàries i en el paper dels serveis socials per a donar-hi resposta.
. Conèixer les diferents prestacions i ajuts existents en matèria d’alimentació, així com projectes innovadors que posin pel davant la garantia del dret des de l’impuls d’un sistema alimentari local, just, participatiu, inclusiu, saludable i sostenible.
Relació entre la sobirania alimentària, l’economia local i la reducció de la pobresa

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Capacitar a professionals, en tècniques, mètodes isinergies terapèutiques (que provoquen canvis) des del sentir i viure lesemocions des de la gamificació.Crear i dissenyar noves estratègies de treball dins l’atencióindividualitzada i grupal que facilitin els plans de millora, de treball i/ode vida dels nostres col·laboradors (clients, beneficiaris, usuaris, etc.)Treballar alguns dels processos que desenvoluparem per dissenyar unmètode personal de cada participant.OBJECTIUS ESPECÍFICS:•Utilitzar recursos i eines de la gamificació en el creació i dissenydels nostre mètode de treball.•Motivar als participants•Fomentar la capacitat creativa e imaginativa.•Motivar a la aportació i participació del grup de participants.•Crear un ambient lúdic i creatiu.•Oferir un mitjà d’expressió lliure.•Crear vincle mitjançant el cos, el gest, el ritme, dels participants.•Fomentar el companyerisme, la disciplina i la cooperació.•Estimular a la creació artística individual, expressant-selliurement sense timidesa•Ensenyar a valorar el treball dels companys.•Elevar l’autoestima i habilitats personals del grup.•Potenciar i fomentar el lideratge social entre els participants delstallers.•Incorporar l’humor como un element més, així com una einaterapèutica (como tècnica) de treball en diferents camps laborals ien las màximes aplicacions dins d’àmbits professionals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Reflexionar i visibilitzar el fenomen de la soledat no desitjada en persones grans.•Aproximar-se als diferents debats científics i professionals al voltant de la definició de soledat i de com mesurar-la.•Conèixer diferents estratègies per prevenir i intervenir en casos de soledat.•Promoure polítiques públiques que abordin aquesta realitat social creixent i que siguin una oportunitat per impulsar un veritable treball en xarxa.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Consolidar els aspectes treballats en Transformació interactiva I.2.Aprofundir la practica dels aspectes estratègics mes rellevants.3.Gestionar el tempo, ritme i intensitat de la relació a nivell tàctic.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i desenvolupar la comunicació estratègica i el pensament interactiu Practicar l'ús de les noves tècniques en el marc de les entrevistes

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:•Actualitzar el coneixement de la teoria sistèmica•Reconèixer la complexitat inherent a tots els sistemes humans•Saber treballar el jo, el cas-situació, l’equip, l’organització i el sistema com un tot, sabent reconèixer les parts.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els conceptes més importants relacionats amb l’exclusió social i el sensellarisme, així com el seu marc legislatiu.
- Iniciar-se en les claus de la intervenció i de la gestió competencial en situacions especials amb aquest col·lectiu.
- Conèixer la tipologia i característiques dels recursos existents per a l’atenció a les persones sense llar.
- Conèixer les tendències i els debats al voltant d’un fenomen social en canvi constant.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general
­ Millorar els coneixements i les habilitats en avaluació dels plans i programes de prevenció de les addiccions.

Objectius específics
­ Transmetre la necessitat i la importància de l’avaluació en tota tasca preventiva.
­ Mostrar els avantatges d’avaluar per a convertir la prevenció en ‘preventiva’ segons els estàndards de qualitat de la intervenció social.
­ Oferir els conceptes i els coneixements necessaris per a millorar la pràctica avaluativa en l’àmbit de la prevenció d’addiccions.
­ Dotar a les persones participants dels mètodes i tècniques adients per avaluar cadascuna de les fases d’un pla de prevenció.
­ Oferir amb criteris de qualitat i excel·lència una docència per a millorar les competències professionals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Aprendre a regular les emocions per aportar benestar el nostre àmbit laboral i personal
­ Aprendre a gestionar amb efectivitat els moments d'estrès
­ Augmentar la capacitat per respondre de forma creativa als canvis i nous reptes
­ Millorar la nostra capacitat d'escolta i connexió en les nostres relacions personals i laborals
­ Aprendre a aplicar els coneixements adquirits en la pràctica professional

Canal
Presencial + en línia
Durada
24,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Aprendre a regular les emocions per aportar benestar el nostre àmbit laboral i personal •Aprendre a gestionar amb efectivitat els moments d'estrès
•Augmentar la capacitat per respondre de forma creativa als canvis i nous reptes
•Millorar la nostra capacitat d'escolta i connexió en les nostres relacions personals i laborals
•Aprendre a aplicar els coneixements adquirits en la pràctica professional

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprendre a regular les emocions per aportar benestar el nostre àmbit laboral i personal.

Aprendre a gestionar amb efectivitat els moments d’estrès.

Augmentar la capacitat per respondre de forma creativa als canvis i nous reptes.

Millorar la nostra capacitat d’escolta i connexió en les nostres relacions personals i laborals.

Aplicar els coneixements adquirits en la pràctica professional.

Canal
Presencial + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aportar elements de reflexió i anàlisi que permetin posar en marxa noves estratègies a favor de la inclusió social, des de l'apoderament de les persones, la innovació i la cooperació dels diferents actors.­ Discutir el paper dels governs locals en la lluita contra la pobresa i la promoció de la cohesió social.­ Conèixer diferents experiències locals per il·lustrar i debatre diferents models de lluita contra la pobresa.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de la vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d'altres països.
- Donar a conèixer la Declaració Institucional sobre la mort digna i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina dels treballadors municipals.
- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:­Conèixer principis bàsics de neurociència: com funciona el cervell i com es desenvolupa al llarg de la vida.­Aprendre a identificar i comprendre la resposta d’estr­Aprendre a detectar les situacions i desencadenants relacionats amb la estrès. ­Comprendre la base neurobiològica de la resposta d’estrs. ­Comprendre des de la neurociència els comportaments i situacions de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. ­Fomentar d’evidència científica la influencia de la relació d’ajuda dels professionals d’àmbit social. ­Aprendre tècniques per afrontar situacions de tensió i d’estrès per a poder aplicar a un mateix i poder explicar als usuaris de serveis socials. ­Aprendre a viure amb major benestar i qualitat de vida.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
28,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir eines i orientacions als/les professionals d’atenció primària de Serveis Socials per a l’atenció de les persones usuàries d’acord amb les noves tendències europees del Self-directed Support

. Adquirir coneixements eficaços i pràctics per millorar la qualitat de la intervenció social
. Facilitar pautes d’actuació en relació als diferents perfils i situacions que s’atenen des dels Serveis Socials bàsics municipals i comarcals.

Canal
Presencial + en línia
Durada
24,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir eines i orientacions als/a les professionals d’atenció primària de Serveis Socials per a l’atenció de les persones usuàries d’acord amb l’enfocament ACP i les noves tendències europees del Self-directed Support

. Adquirir coneixements eficaços i pràctics per millorar la qualitat de la intervenció social
. Facilitar pautes d’actuació en relació als diferents perfils i situacions que s’atenen des dels Serveis Socials bàsics municipals i comarcals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Millorar els coneixements sobre salut mental.
- Promoure l'enfocament comunitari i la recuperació en salut mental.
- Trencar barreres i combatre l'estigma.
- Dotar d'eines i estratègies als participants per millorar l'acompanyament a persones en situació de patiment emocional.
- Dotar de recursos als participants per millorar la cura i l'autocura.
- Ajudar a comprendre, sensibilitzar i adquirir recursos per a acompanyar millor les persones en situacions de patiment emocional.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements generals i actualitzats sobre l’ús problemàtic de videojocs i jocs d’atzar.
• Relacionar aquestes dues activitats: Són els videojocs la porta d’entrada al joc d’atzar presencial i/o online?
• Entrenar estratègies d’identificació de signes d’alarma i detecció precoç de l’ús problemàtic de videojocs i jocs d’atzar.
• Conèixer els diferents models d’intervencions socioeducatives breus.
• Identificar els circuits de derivació d’atenció a les addiccions comportamentals.
• Conèixer diferents programes preventius amb famílies.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Actualitzar el coneixement de la teoria sistèmica.• Reconèixer la complexitat inherent a tots els sistemes humans.• Saber treballar el jo, el cas-situació, l’equip, l’organització i el sistema com un tot, sabent reconèixer les parts.• Conèixer diverses tècniques per treballar en sistemes complexos.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer la situació de pobresa energètica, el seu context i les seves causes.
­Assolir un coneixement bàsic per poder detectar i atendre a les situacions de vulnerabilitat energètica.
­Adquirir criteris per a poder prendre decisions orientades a la reducció de costos i la millora de l’eficiència a les llars.
­Identificar els diferents procediments respecte a la convivència de lleis vigents que s’estan treballant des del món local i les aproximacions des dels Serveis Socials.

Canal
Presencial + en línia
Durada
26,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir els coneixements i destreses elementals per identificar la persona susceptible
de comportament violent i/o agitat
. Adquirir eines que facilitin la intervenció del
professional davant una situació violenta amb un ciutadà.
.
Conèixer la realitat dels professionals dels Serveis Socials Municipals Treballadorsi Educadors Socials,...) que poden viure situacions violentes en el
desenvolupament de les seves tasques professionals.
. Adquirir coneixements jurídics bàsics per a la millora de la intervenció professional en
serveis socials i atenció a les persons
. Conèixer la metodologia per elaborar els protocols, els agents i recursos, així com les
diferents eines d'actuació jurídica
. Conèixer l'organització i seguretat bàsica dels espais
de treball d'atenció a usuaris.
. Conèixer els drets, deures i responsabilitats de les persones usuàries dels serveis socials.
. Abordar la importància dels agents i recursos implicats en l'elaboració del protocol.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
27,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir els coneixements i destreses elementals per identificar la persona susceptiblede comportament violent i/o agitat. Adquirir eines que facilitin la intervenció del professional davant una situació violenta amb un ciutadà.. Conèixer la realitat dels professionals dels Serveis Socials Municipals (Educadors Socials, Treballadors Socials,...) que poden viure situacions violentes en el desenvolupament de les seves tasques professionals.. Adquirir coneixements jurídics basics per a la millora de la intervenció professional enserveis socials i atenció a les persones.. Conèixer la metodologia per elaborar els protocols, els agents i recursos, així com lesdiferents eines d'actuació jurídica. Conèixer l'organització i seguretat bàsica dels espais de treball d’atenció a usuaris. Conèixer els drets, deures i responsabilitats de les persones usuaries dels serveis socials. Abordar la importància dels agents i recursos implicats en l'elaboració del protocol.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar als professionals d’eines que facilitin la detecció, notificació i prevenció de la violència contra la infància

Dotar als professionals amb eines que assegurin el bon tracte d’infants i adolescents i la generació d’entorns segurs

Abordar protocols i bones pràctiques que redueixin la victimització secundària dels infants i adolescents víctimes de violència

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el full de ruta dels recursos socials en els incidents crítics des del model PAP. Fomentar el paper dels Serveis socials d’emergència en incidents crítics quotidians i massius . Disposar de recursos per a reduir el nivell d’estrès causat per l’esdeveniment traumàtic a l'afectat i al propi interventor . Proporcionar estratègies que facilitin l’ajuda a les persones a adaptar-se a Curt, Mitjà o Llarg termini desprès dels esdeveniments . Ajudar a millorar les estratègies d’afrontament de les víctimes i els afectats

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Millorar la competència tècnica dels professionals de serveis socials en la seva relació amb els usuaris.• Presentar la metodologia de PNL par optimitzar les entrevistes socials.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer de manera especialitzada el marc normatiu del sistema de protecció pública dels infants i adolescents en risc i/ö víctima de violència, i molt especialment la LDOIA, el nou Reglament d’Infància i la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de Protecció Integral de la Infància i Adolescència contra qualsevol forma de violència.
• Entendre què suposa i que implica tenir atribuït el caràcter d’autoritat pública en l’exercici de funcions d’infància.
• Avaluar i determinar l’interès superior de l’infant o adolescent.
• Aprendre els elements que ha de recollir un informe objecte de valoració jurídica; com funciona el sistema judicial per a treballadors del sistema de protecció pública d’infància i adolescència en risc (com m’haig de dirigir al jutjat per escrit? i com serà la meva compareixença al jutjat?).
• Aprendre que significa i implica la definició legal de violència infantil, i com aplicar-la a la praxis professional diària.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir un espai de continuïtat als alumnes que han participat al curs "Mindfulness per a professionals de l'àmbit social" per afavorir la consolidació de les pràctiques adquirides.
- Acompanyar la implementació de les pràctiques per a que els alumnes les puguin convertir en un hàbit saludable en la seva pràctica professional i personal.
- Consolidar els objectius treballats al curs "Mindfulness per a professionals de l'àmbit social":
- Aprendre a regular les emocions per aportar benestar el nostre àmbit laboral i personal.
- Aprendre a gestionar amb efectivitat els moments d'estrès.
- Augmentar la capacitat per respondre de forma creativa als canvis i nous reptes.
- Millorar la nostra capacitat d'escolta i connexió en les nostres relacions personals i laborals.
- Aplicar els coneixements adquirits en la pràctica professional.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc jurídic per a la regulació local dels serveis en el sector públic, en concret del SAD.

. Abordar el model de SAD local com a base per a la reglamentació

. Conèixer els conceptes bàsics de l’elaboració del reglament dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el marc jurídic per a la contractació dels serveis en el sector públic, en concret del SAD.
. Abordar el model de SAD com a base per a la contractació
. Conèixer els conceptes bàsics de l’elaboració del pressupost i el càlcul de costos per establir preu/hora.
. Conèixer els criteris per a l’adjudicació del servei i seguiment de l’execució del contracte de SAD Abordar els imprevistos en els Plecs

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Conceptualitzar el treball comunitari en el marc dels serveis socials i conèixer les diferències amb altres pràctiques frontereres. -Reconèixer i definir l’estratègia comunitària dels SSB al territori.-Enfortir els coneixements metodològics i tècnics dels professionals dels serveis socials bàsics per impulsar projectes des de l'orientació comunitària. -Conèixer el procés metodològic per a l’impuls d’un projecte comunitari. -Identificar el rol del/la professional en el treball comunitari.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Identificar punts forts i febles en relació al treball socioeducatiu a distància,tant a nivell professional individual com del servei.
. Conèixer estratègies, eines i plataformes potencialment útils per a la continuïtat del treball socioeducatiu a distància, i identificar aquelles que son aplicables en el context professional concret, tenint en compte les característiques del territori
on es desenvolupa l'acció professional i de les persones amb les quals
treballem .
. Elaborar propostes concretes d'actuació a distància.
. Dissenyar un pla d'acció per a la millora professional que incorpori estratègies innovadores, fent ús d'eines i recursos digitals per al treball socioeducatiu del
SIS-CO.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Sensibilitzar sobre la importància de la reflexió ètica en l’àmbit dels serveis socials.• Identificar i analitzar qüestions ètiques que es plantegen en la intervenció en serveis socials.• Proporcionar instruments i habilitats per a la presa de decisions ètiques en l’àmbit dels serveis socials.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h