Manteniment de vehicles
Definició

Tenir cura del conjunt d'operacions que permeten mantenir els diferents tipus de vehicles (de transport de persones o d'objectes) en perfectes condicions de funcionament i seguretat, tant pel que fa al manteniment preventiu com a la reparació d’avaries.

La competencia implica ...
Ús de les eines i els estris adequats i necessaris per a les diverses operacions de manteniment i reparació.
Detecció i reparació d'avaries, atenent les consideracions establertes pels superiors, els manuals dels fabricants, els diagrames, etc.
Planificació i realització del manteniment preventiu dels vehicles atenent la programació establerta.
Comprovació i ajust, si cal, dels nivells i dels paràmetres dels vehicles (oli, aire, pressió de pneumàtics, etc.).
Elaboració o modificació de procediments i instruccions tècniques per millorar els processos i les tècniques de reparació i manteniment.
Especificació de les pautes, condicions, resultats, etc., en les actuacions de manteniment i serveis atorgades a empreses externes, i supervisió de les mateixes.

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado