Obres i acabats de construcció

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Conèixer les propietats bàsiques, tant físiques com mecàniques, de la fusta i com treballar-la.Conèixer les eines, estris i màquines bàsiques, els materials i productes auxiliars.Conèixer els processos i les operacions bàsiques en les reparacions i manteniment de portes, finestres i persianes.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Facilitar als participants la capacitació necessària per a la correcta execució d’elements bàsics d’obra de fàbrica, com parets, pilars i envans de maó. - Conèixer els criteris per a la determinació i preparació dels materials, eines, estris i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.- Conèixer els procediments i tècniques elementals per al replantejament d’elements bàsics d'obra.- Aprendre a construir parets d’obra de fàbrica ceràmica ordinària amb diferents gruixos i disposicions, pilars d’obra de fàbrica ceràmica ordinària, parets amb blocs prefabricats de formigó, envans d’obra de fàbrica ceràmica.- Conèixer el procediment per a la col·locació de bastiments de fusta per a portes interiors en envans d’obra de fàbrica ceràmica.- Aprendre a executar ajudes bàsiques de paleta per a electricitat i fontaneria, com realització de regates, col·locació de caixes encastades d’entroncament i de mecanismes elèctrics, etc.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer els diferents tipus de cobertes d’edificis i les seves principals característiques.- Identificar els sistemes constructius i les tècniques d’execució de les cobertes, associant-los amb els seus elements corresponents.- Interpretar plànols i detalls constructius d’elements bàsics de cobertes.- Conèixer els materials, estris, eines i equips de treball necessaris per a l’execució de cobertes, en general.- Identificar els sistemes i tècniques d’impermeabilització de cobertes més utilitzats, d’aïllament tèrmic i acústic de coberta més habituals.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer la normativa existent en Jocs infantils, i saber-ne fer el correcte manteniment. (material permès, distàncies, inspeccions,...).

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Comprendre el funcionament d’un pany. - Efectuar petites reparacions en panys i claus.- Conèixer els elements principals d’una porta. - Utilitzar les eines necessàries pel muntatge i desmuntatge de panys i portes. - Conèixer quins són els principals elements de seguretat en un edifici.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Promoure i potenciar comportaments segurs, informant i sensibilitzant sobre el risc de l'ús de les PEMP i de treballs en alçada.- Que l'operador adquireix els coneixements bàsics de seguretat per a ell mateix, la resta de treballadors i l'entorn de treball.- Complir amb les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.- Maneig segur de PEMP, basat en les especificacions de la norma UNE 58923.- Obtenció del Carnet d'Operador de PEMP.- Informar i formar en la normativa vigent respecte l'Operació Segura de PEMP.- Pràctica en l'ús i maneig de PEMP.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida i treballs en alçada. - Conèixer i utilitzar adequadament els mitjans de protecció col·lectiva, els equips de protecció individual i de l'entorn. - Comprendre el pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida. Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar negativament la seguretat de la bastida. Les condicions de càrrega admissible. - Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals. - Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció com hàbits de treball.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Disposar dels coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els materials especials amb què es treballa en estuc i retolació, les característiques físiques i químiques que determinen les propietats d'aquestes, adquirint la destresa necessària en el maneig de les eines , la manipulació, tractament i aplicació de les pintures, així com conèixer les característiques dels diferents suports on es va a disposar.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Executar de manera adequada les tasques de preparació del material per pintar així com de la base o superfície a aplicar, utilitzant diferents tècniques bàsiques de pintura, adequades a cada tipus de suport.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer les propietats bàsiques, tant físiques com mecàniques, de la fusta, així com els diferents tipus de fustes utilitzats en treballs de fusteria en edificis. - Conèixer les eines, estris i màquines bàsiques, els materials i productes auxiliars. - Aprendre a col·locar, substituir i reparar bastiments per a portes i finestres i les tapetes i tapajunts. - Aprendre a muntar i substituir farratges, panys senzills, tiradors, fallebes i passadors. - Aprendre a realitzar operacions bàsiques de reparació i manteniment en portes , finestres, persianes.- Aprendre el procediment per a la substitució de petits vidres en portes i finestres.

Presencial
Durada
15,0 h