Obres i acabats de construcció

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2320.jpg

El recurs presenta 4 vídeos, de 30 mn cadascun, que expliquen de manera guiada els diferents passos bàsics en la reparació d’elements com portes, finestres i persianes. Així com, la correcta utilització de materials i eines per portar a terme el manteniment dels diferents elements de fusteria.

Manual de formació
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Facilitar als participants la capacitació necessària per a la correcta execució d’elements bàsics d’obra de fàbrica, com parets, pilars i envans de maó.
- Conèixer els criteris per a la determinació i preparació dels materials, eines, estris i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
- Conèixer els procediments i tècniques elementals per al replantejament d’elements bàsics d'obra.
- Aprendre a construir parets d’obra de fàbrica ceràmica ordinària amb diferents gruixos i disposicions, pilars d’obra de fàbrica ceràmica ordinària, parets amb blocs prefabricats de formigó, envans d’obra de fàbrica ceràmica.
- Conèixer el procediment per a la col·locació de bastiments de fusta per a portes interiors en envans d’obra de fàbrica ceràmica.
- Aprendre a executar ajudes bàsiques de paleta per a electricitat i fontaneria, com realització de regates, col·locació de caixes encastades d’entroncament i de mecanismes elèctrics, etc.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els diferents tipus de cobertes d’edificis i les seves principals característiques.
- Identificar els sistemes constructius i les tècniques d’execució de les cobertes, associant-los amb els seus elements corresponents.
- Interpretar plànols i detalls constructius d’elements bàsics de cobertes.
- Conèixer els materials, estris, eines i equips de treball necessaris per a l’execució de cobertes, en general.
- Identificar els sistemes i tècniques d’impermeabilització de cobertes més utilitzats, d’aïllament tèrmic i acústic de coberta més habituals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer la normativa existent en Jocs infantils, i saber-ne fer el correcte manteniment. (material permès, distàncies, inspeccions,...).

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre el funcionament d’un pany.
- Efectuar petites reparacions en panys i claus.
- Conèixer els elements principals d’una porta.
- Utilitzar les eines necessàries pel muntatge i desmuntatge de panys i portes.
- Conèixer quins són els principals elements de seguretat en un edifici.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Promoure i potenciar comportaments segurs, informant i sensibilitzant sobre el risc de l'ús de les PEMP i de treballs en alçada.
- Que l'operador adquireix els coneixements bàsics de seguretat per a ell mateix, la resta de treballadors i l'entorn de treball.
- Complir amb les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Maneig segur de PEMP, basat en les especificacions de la norma UNE 58923.
- Obtenció del Carnet d'Operador de PEMP.
- Informar i formar en la normativa vigent respecte l'Operació Segura de PEMP.
- Pràctica en l'ús i maneig de PEMP.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida i treballs en alçada.
- Conèixer i utilitzar adequadament els mitjans de protecció col·lectiva, els equips de protecció individual i de l'entorn.
- Comprendre el pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida. Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar negativament la seguretat de la bastida. Les condicions de càrrega admissible.
- Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció com hàbits de treball.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Disposar dels coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els materials especials amb què es treballa en estuc i retolació, les característiques físiques i químiques que determinen les propietats d'aquestes, adquirint la destresa necessària en el maneig de les eines , la manipulació, tractament i aplicació de les pintures, així com conèixer les característiques dels diferents suports on es va a disposar.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Executar de manera adequada les tasques de preparació del material per pintar així com de la base o superfície a aplicar, utilitzant diferents tècniques bàsiques de pintura, adequades a cada tipus de suport.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les propietats bàsiques, tant físiques com mecàniques, de la fusta, així com els diferents tipus de fustes utilitzats en treballs de fusteria en edificis. . Conèixer les eines, estris i màquines bàsiques, els materials i productes auxiliars. . Aprendre a col·locar, substituir i reparar bastiments per a portes i finestres i les tapetes i tapajunts. . Aprendre a muntar i substituir farratges, panys senzills, tiradors, fallebes i passadors. . Aprendre a realitzar operacions bàsiques de reparació i manteniment en portes , finestres, persianes.. Aprendre el procediment per a la substitució de petits vidres en portes i finestres.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar dels coneixements teoric pràctics sobre treballs en alçada perquè es desenvolupin de manera eficient i segura.
Identificar els elements que intervenen en una caiguda.
Saber utilitzar diferents sistemes anti-caigudes.
Corregir hàbits insegurs que poden haver estat adquirits.
Identicar i posar en pràctica diferents tècniques de treballs en alçada.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h