Obres i acabats de construcció
Definició

Executar treballs d'obra i acabats (paviments, enrajolats, cobertes, cobertures, impermeabilitzacions, revestiments, tancaments, particions de fàbrica, etc.) en obres de nova construcció i en obres de rehabilitació, així com el manteniment preventiu i correctiu tant d'edificis com d'obra civil (carreteres, camins, ponts, obres de fàbrica, etc.).

La competencia implica ...
Materials o productes, superfícies i morters i mescles de material.
Valoració de la idoneitat dels materials, les eines pròpies de l'ofici i dels recursos necessaris per executar una feina concreta d'obra i acabats de construcció.
Procediments de treball més adients per a la realització de l'obra.
Seguiment de les activitats realitzades per tercers en l'execució d'un projecte d'obres i acabats de
construcció.
Nous materials d'obra i acabats i noves tècniques de treball que permetin la millora contínua dels treballs.

12 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2320.jpg

El recurs presenta 4 vídeos, de 30 mn cadascun, que expliquen de manera guiada els diferents passos bàsics en la reparació d’elements com portes, finestres i persianes. Així com, la correcta utilització de materials i eines per portar a terme el manteniment dels diferents elements de fusteria.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els materials, eines i equips bàsics utilitzats en instal·lacions elementals de fontaneria i de sanejament.
- Conèixer els elements bàsics que configuren les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Determinar els principals criteris normatius aplicables a conduccions, instruments, vàlvules, claus i elements de seguretat de les instal·lacions de fontaneria i de sanejament.
- Aprendre a realitzar treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de fontaneria amb diferents materials.
- Aprendre a realitzar treballs bàsics d’instal·lació, reparació i manteniment d’elements de sanejament.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Facilitar als participants la capacitació necessària per a la correcta execució d’elements bàsics d’obra de fàbrica, com parets, pilars i envans de maó.
- Conèixer els criteris per a la determinació i preparació dels materials, eines, estris i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
- Conèixer els procediments i tècniques elementals per al replantejament d’elements bàsics d'obra.
- Aprendre a construir parets d’obra de fàbrica ceràmica ordinària amb diferents gruixos i disposicions, pilars d’obra de fàbrica ceràmica ordinària, parets amb blocs prefabricats de formigó, envans d’obra de fàbrica ceràmica.
- Conèixer el procediment per a la col·locació de bastiments de fusta per a portes interiors en envans d’obra de fàbrica ceràmica.
- Aprendre a executar ajudes bàsiques de paleta per a electricitat i fontaneria, com realització de regates, col·locació de caixes encastades d’entroncament i de mecanismes elèctrics, etc.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els diferents tipus de cobertes d’edificis i les seves principals característiques.
- Identificar els sistemes constructius i les tècniques d’execució de les cobertes, associant-los amb els seus elements corresponents.
- Interpretar plànols i detalls constructius d’elements bàsics de cobertes.
- Conèixer els materials, estris, eines i equips de treball necessaris per a l’execució de cobertes, en general.
- Identificar els sistemes i tècniques d’impermeabilització de cobertes més utilitzats, d’aïllament tèrmic i acústic de coberta més habituals.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer la normativa existent en Jocs infantils, i saber-ne fer el correcte manteniment. (material permès, distàncies, inspeccions,...).

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre el funcionament d’un pany.
- Efectuar petites reparacions en panys i claus.
- Conèixer els elements principals d’una porta.
- Utilitzar les eines necessàries pel muntatge i desmuntatge de panys i portes.
- Conèixer quins són els principals elements de seguretat en un edifici.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Promoure i potenciar comportaments segurs, informant i sensibilitzant sobre el risc de l'ús de les PEMP i de treballs en alçada.
- Que l'operador adquireix els coneixements bàsics de seguretat per a ell mateix, la resta de treballadors i l'entorn de treball.
- Complir amb les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Maneig segur de PEMP, basat en les especificacions de la norma UNE 58923.
- Obtenció del Carnet d'Operador de PEMP.
- Informar i formar en la normativa vigent respecte l'Operació Segura de PEMP.
- Pràctica en l'ús i maneig de PEMP.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida i treballs en alçada.
- Conèixer i utilitzar adequadament els mitjans de protecció col·lectiva, els equips de protecció individual i de l'entorn.
- Comprendre el pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida. Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar negativament la seguretat de la bastida. Les condicions de càrrega admissible.
- Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals.
- Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció com hàbits de treball.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Disposar dels coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els materials especials amb què es treballa en estuc i retolació, les característiques físiques i químiques que determinen les propietats d'aquestes, adquirint la destresa necessària en el maneig de les eines , la manipulació, tractament i aplicació de les pintures, així com conèixer les característiques dels diferents suports on es va a disposar.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Executar de manera adequada les tasques de preparació del material per pintar així com de la base o superfície a aplicar, utilitzant diferents tècniques bàsiques de pintura, adequades a cada tipus de suport.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer les propietats bàsiques, tant físiques com mecàniques, de la fusta, així com els diferents tipus de fustes utilitzats en treballs de fusteria en edificis.
- Conèixer les eines, estris i màquines bàsiques, els materials i productes auxiliars.
- Aprendre a col·locar, substituir i reparar bastiments per a portes i finestres i les tapetes i tapajunts.
- Aprendre a muntar i substituir farratges, panys senzills, tiradors, fallebes i passadors.
- Aprendre a realitzar operacions bàsiques de reparació i manteniment en portes , finestres, persianes.
- Aprendre el procediment per a la substitució de petits vidres en portes i finestres.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar dels coneixements teoric pràctics sobre treballs en alçada perquè es desenvolupin de manera eficient i segura.
Identificar els elements que intervenen en una caiguda.
Saber utilitzar diferents sistemes anti-caigudes.
Corregir hàbits insegurs que poden haver estat adquirits.
Idenficar i posar en pràctica diferents tècniques de treballs en alçada.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h