Planificació dels recursos humans

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Definició dels conceptes bàsics en la negociaciócol·lectiva.- Inici - Procediment- Matèries objecte de negociació.- Conclusió del procés.- Casuística i pronunciaments judicials.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Conèixer el marc legal per confeccionar OPO i Plans d'estabilització i d'ocupació de personal i les possibles diferents conseqüències jurídiques.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

El Pla estratègic de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 2020-2023 és el principal instrument de planificació d’aquest àmbit funcional de la Diputació de Barcelona. El seu seguiment i gestió es duu a terme mitjançant eines de control i avaluació de resultats; no obstant això, s’ha previst la seva presentació al món local mitjançant conferències temàtiques que aborden el contingut dels 10 conceptes clau que incorpora.L’objectiu és que aquestes conferències comuniquin el Pla a tots els agents locals i permetin també la seva millora contínua a partir de les aportacions que facin els assistents al Cicle.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Capacitar als i les assistents per poder realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Capacitar als/les assistents per realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.- Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.- Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Aprendre a identificar i caracteritzar els trets distintius de la selecció de personal a les administracions locals. - Conèixer i aplicar els criteris normatius i tècnics per a l’elaboració de les bases de les convocatòries. - Conèixer i aplicar els diferents instruments de selecció. - Contextualitzar els processos selectius segons les prescripcions de les Lleis de pressupostos.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer les principals qüestions en matèria de situacions de personal

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

- Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.- Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.- Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Videoformació
Durada
4,0 h