Programes d'intervenció social comunitària
Definició

Fonamentar, dissenyar, planificar i avaluar programes d'intervenció social, de manera coordinada (transversal) amb programes d'altres disciplines, desplegant el conjunt d'activitats definides per donar resposta a les necessitats d'integració i desenvolupament dels diferents grups d'usuaris que pugui haver al municipi, seguint les orientacions i prioritats definides per l'equip de govern i directiu de l'ajuntament.

La competencia implica ...
Processos bàsics d'elaboració i d'anàlisi de programes d'intervenció.
Marc legal i normatiu implicats en els projectes d'intervenció social.
Polítiques i projectes específiques impulsats per l'ajuntament.
Característiques diferencials dels grups d'intervenció: tècniques d'identificació dels factors i grups de risc, així com dels factors de resiliència que intervenen.
Característiques dels diferents nivell de prevenció.
Criteris, mecanismes i estratègies de participació social.
Tècniques i estratègies d'avaluació de projectes socials i comunitaris.
Plantejaments d'intervenció d'altres disciplines en persones i grups.

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

General:Realitzar una aproximació a la problemàtica de la violència filioparental i la conducta addicctiva relacionada amb les drogues i les pantalles, des de la intervenció en l’àmbit municipal. Específics:Aprofundir en el concepte de violència filioparental i en els esdeveniments habituals en famílies amb violència filioparental.Capacitar per detectar i intervenir en primera línia amb els adolescents i les famílies que viuen els problemes de la violència filioparentalFacilitar eines per millorar les habilitats parentals i filials en les situacions de violència filioparental. Reflexionar sobre la relació entre el consum de drogues en adolescents i l’ús problemàtic de pantalles i la violència filioparental. Conèixer els circuits de derivació a serveis especialitzats i el treball amb xarxa.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Actualització de coneixement relacionat amb la prevenció del consum del tabac, posant èmfasis en les noves maneres de fumar emergents i els seus riscos per a la salut i oferir eines al personal tècnic municipal per a que pugui intervenir comunitàriament a través d’accions d’educació, conscienciació i prevenció del consum de cigarretes electròniques, pipes d’aigua i tabac de cargolar entre la població, i en especial, als col·lectius de risc.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Descriure les característiques principals de l’escala TSO.
2. Conèixer els fonaments empírics i teòrics de l’escala TSO.
3. Conèixer i aprendre a utilitzar l’escala TSO per tal que d’una manera ràpida i sistematitzada a través de l’escala el o la professional pugui valorar la situació social i el grau de risc d’una persona gran, per tal d’establir el pla d’intervenció més aquedat per a la situació que viu la persona

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:● Conèixer la metodologia de treball per a crear, gestionar i tancar un Grup de Suport Social.● Definir un projecte de grup, aplicable a l’entorn de treball del/la professional participant.● Aplicar eines, recursos i dinàmiques per a gestionar un grup, fomentant l’autonomia personal dels seus membres.● Conèixer diferents tipologies de grups i els beneficis de cadascud’ells● Assolir seguretat, autoconfiança i empoderament per gestionar Grups de Suport Social en el seu lloc de treball.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­ Proporcionar coneixement, actituds i habilitats orientades a l’atenció a persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual, des d'una visió de promoció de l’autonomia personal i de la seva inclusió social.
­ Conèixer i comprendre els aspectes conceptuals, ètics i legals de la discapacitat intel·lectual.
­ Identificar característiques i necessitats de la persona amb discapacitat intel·lectual, des d’una perspectiva bio-psico-social, que facilitin el disseny d’actuacions inclusives per al personal tècnic dels diferents àmbits dels ens locals : serveis de promoció econòmica, cultura, esports, joventut,...

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprofundir en la dinamització de l'acció comunitària des de la praxis dels professionals
- Dissenyar i aplicar dinàmiques creatives per la dinamització dels grups
- Experimentar amb tècniques artístiques com a metodologia de la praxis

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines als i les professionals de la mediació i la convivència per a la prevenció de les violències masclistes i la detecció de les mateixes en les seves tasques quotidianes.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer la metodologia de treball per a crear, gestionar i tancar un Grup de Suport Social.
. Definir un projecte de grup, aplicable a l’entorn de treball del/la professional participant.
. Aplicar eines, recursos i dinàmiques per a gestionar un grup, fomentant l’autonomia personal dels seus membres.
. Conèixer diferents tipologies de grups i els beneficis de cadascun d’ells.
. Assolir seguretat, autoconfiança i empoderament per gestionar Grups de Suport Social en el seu lloc de treball.

Canal
Presencial + en línia
Durada
26,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

­Analitzar el treball comunitari com a model d’intervenció des dels Serveis socials, aprofundint en les seves potencialitats i dificultats. ­Compartir els objectius de promoure el treball comunitari des dels serveis socials. ­Aprofundir en l’elaboració del projectes comunitaris: què, com, amb qui, quan. ­La implicació dels SSB en projectes comunitaris impulsats per altres serveis. ­Analitzar les implicacions del treball comunitari en l’organització de l’equip de SSB.­Aportar coneixements metodològics per impulsar i implementar projectes des de l'orientació comunitària.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu
• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
• Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.. Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.. Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.. Aprofundir en la implementació de les MASE.. Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Ser capaços de definir què s’entén per “béns comuns” en l’àmbit local.
2. Saber identificar els principis que caracteritzen els béns comuns.
3. Reflexionar al voltant de possibles models de gestió dels béns comuns en l’àmbit local.
4. Familiaritzar-se amb el concepte de la “governança adaptativa dels béns comuns” en sistemes complexos.
5. Descobrir casos pràctics on s’estan aplicant diferents models de gestió des de l’administració local.
6. Capacitar als/les tècnics/ques i responsables municipals de noves maneres de gestionar els béns comuns.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són i com funcionen les taules per a la convivència

. Adquirir eines per a la creació i la posada en marxa d’una taula per a la convivència

. Compartir les experiències desenvolupades en les taules per a la convivència que estan en funcionament en alguns ajuntaments de la província de Barcelona. G36

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que són i com funcionen les taules per a la convivència

. Adquirir eines per a la creació i la posada en marxa d’una taula per a la convivència

. Compartir les experiències desenvolupades en les taules per a la convivència que estan en funcionament en alguns ajuntaments de la província de Barcelona. G36

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les bases conceptuals i operatives del treball col·laboratiu

. Analitzar els principals avantatges i dificultats del treball col·laboratiu

. Prendre consciència de les implicacions personals, relacionals i organitzatives del treball col·laboratiu

. Utilitzar instruments i eines que afavoreixen el treball col·laboratiu

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer les bases conceptuals i operatives del treball col·laboratiu

. Analitzar els principals avantatges i dificultats del treball col·laboratiu

. Prendre consciència de les implicacions personals, relacionals i organitzatives del treball col·laboratiu

. Utilitzar instruments i eines que afavoreixen el treball col·laboratiu

Canal
Presencial
Durada
20,0 h