Programes d'intervenció social comunitària

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

General:Realitzar una aproximació a la problemàtica de la violència filioparental i la conducta addicctiva relacionada amb les drogues i les pantalles, des de la intervenció en l’àmbit municipal. Específics:Aprofundir en el concepte de violència filioparental i en els esdeveniments habituals en famílies amb violència filioparental.Capacitar per detectar i intervenir en primera línia amb els adolescents i les famílies que viuen els problemes de la violència filioparentalFacilitar eines per millorar les habilitats parentals i filials en les situacions de violència filioparental. Reflexionar sobre la relació entre el consum de drogues en adolescents i l’ús problemàtic de pantalles i la violència filioparental. Conèixer els circuits de derivació a serveis especialitzats i el treball amb xarxa.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Oferir eines teòriques i pràctiques per promoure l’apoderament dels col•lectius de persones en situació d’exclusió social.• Identificar i caracteritzar els elements clau del concepte d’apoderament des de la perspectiva de la psicologia i l’educació comunitària.• Reconèixer les possibilitats i limitacions de la intervenció amb col•lectius en risc d’exclusió social a través de la xarxa de serveis i equipaments públics i d’entitats socials.• Identificar, en els programes desenvolupats, els principis d’actuació que han de regir el seu disseny, implantació i avaluació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

En acabar l’acció formativa les persones participants han de ser capaces de:● Conèixer la metodologia de treball per a crear, gestionar i tancar un Grup de Suport Social.● Definir un projecte de grup, aplicable a l’entorn de treball del/la professional participant.● Aplicar eines, recursos i dinàmiques per a gestionar un grup, fomentant l’autonomia personal dels seus membres.● Conèixer diferents tipologies de grups i els beneficis de cadascud’ells● Assolir seguretat, autoconfiança i empoderament per gestionar Grups de Suport Social en el seu lloc de treball.

Videoformació + en línia
Durada
32,0 h
Acció formativa

•Millorar les xarxes d’infància, adolescència i famílies existents i impulsar la creació de noves.•Proposar noves perspectives conceptuals i metodològiques per impulsar estratègies grupals i comunitàries.•Millorar les competències del treball en equip i en xarxa, evitant buits i duplicitats.•Conèixer estratègies de suport social (competències parentals, grups d’ajuda, etc.) .•Millorar l'aplicació dels protocols des d'una òptica interdisciplinar i interinstitucional.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Conèixer la metodologia de treball per a crear, gestionar i tancar un Grup de Suport Social.
. Definir un projecte de grup, aplicable a l’entorn de treball del/la professional participant.
. Aplicar eines, recursos i dinàmiques per a gestionar un grup, fomentant l’autonomia personal dels seus membres.
. Conèixer diferents tipologies de grups i els beneficis de cadascun d’ells.
. Assolir seguretat, autoconfiança i empoderament per gestionar Grups de Suport Social en el seu lloc de treball.

Presencial + en línia
Durada
26,0 h
Acció formativa

­Analitzar el treball comunitari com a model d’intervenció des dels Serveis socials, aprofundint en les seves potencialitats i dificultats. ­Compartir els objectius de promoure el treball comunitari des dels serveis socials. ­Aprofundir en l’elaboració del projectes comunitaris: què, com, amb qui, quan. ­La implicació dels SSB en projectes comunitaris impulsats per altres serveis. ­Analitzar les implicacions del treball comunitari en l’organització de l’equip de SSB.­Aportar coneixements metodològics per impulsar i implementar projectes des de l'orientació comunitària.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Repensar el model sancionador de les ordenances de convivència i civisme cap a un model educatiu
• Exposar el marc jurídic – administratiu de l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
• Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.. Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.. Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.. Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.. Aprofundir en la implementació de les MASE.. Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

1.Ser capaços de definir què s’entén perbéns comuns” en l’àmbit local.2.Saber identificar els principis que caracteritzen els éens comuns.3.Reflexionar al voltant de possibles models de gestió delsbéns comuns” en l’àmbit local.4.Familiaritzar-se amb el concepte de la governança adaptativa dels “éns comuns” en sistemes complexos.5.Descobrir casos pràctics on s’estan aplicant diferents models de gestió des de l’administració local.6.Capacitar als/les tècnics/ques i responsables municipals de noves maneres de gestionar els “béns comuns”.

Presencial
Durada
20,0 h