Serveis i equipaments esportius

17 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Transferir els coneixements adquirits amb el projecte “Joventut esportiva, societat activa” per aconseguir disminuir l’abandonament esportiu i el sedentarisme que es produeixen en l’adolescència i la joventut.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Identificar les necessitats dels equipaments esportius.
•Conèixer els sistemes de dotació dels equipaments esportius en base a la demanda.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer metodologies i eines que permeten l'anàlisi de l'impacte d'un esdeveniment esportiu.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Transferir els coneixements adquirits en el marc dels estudis realitzats, tot mantenint el treball transversal entre diferents agents Diba en la gestió pública de l’esport sota la perspectiva LGTBIQ+.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Recollir experiències positives d’actuacions d’obra i efímeres per potenciar i canalitzar la pràctica esportiva lliure o organitzada al medi obert.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Transferir els coneixements adquirits en el marc dels estudis d’E-sports, i copsar l’encaix que podrien tenir a l'administració pública local.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir bases conceptuals relacionades amb l’anàlisi de necessitats socials i l’oferta dels equipaments esportius.
• Aportar els principals continguts que ha d’incorporar una estratègia de comunicació en la gestió dels equipaments esportius.
• Introduir als assistents casos pràctics de millora continua en la gestió dels equipaments esportius.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines i recursos pràctics per a la millora de la col·laboració dels ens locals amb les entitats esportives.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Planificar i gestionar un esdeveniment esportiu sota els criteris de la sostenibilitat ambiental.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Identificar i prevenir les violències sexuals en l'esport.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Conèixer els principals conceptes relacionats amb el gènere i l’esport.
•Presentar els trets diferencials de la pràctica fisicoesportiva amb perspectiva de gènere
•Conèixer experiències i bones pràctiques a nivell local, estatal i internacional sobre la inclusió de la perspectiva de gènere a l’esport.
•Aprendre a planificar la gestió pública de l’esport i l’activitat física amb un enfocament que incorpori les diversitats de gènere i sexual.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Identificar els costos dels equipaments esportius.
•Establir mecanismes de càlcul de costos d'equipaments esportius.
•Preveure i planificar costos dels equipaments esportius.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Transferir coneixements i tècniques de la neurociència per estimular el context del màrqueting i la publicitat de les activitats esportives municipal per millorar la resposta de la ciutadania davant d’aquestes.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Millorar els coneixements tècnics sobre la normativa aplicable i les principals obligacions en matèria de gestió que tenen les entitats esportives: obligacions documentals, de funcionament intern, econòmiques, tributàries, de transparència, laborals, protecció de dades, assegurances...
•Conèixer bones pràctiques que s’estiguin portant a terme a diferents municipis relacionades amb el suport a la millora de les entitats esportives: eines de gestió que ajudin a implementar o iniciar un procés de millora del teixit associatiu; procés de regularització en una entitat en l’àrea laboral i econòmica-fiscal...

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar eines de gestió informàtica en l'àmbit de la gestió esportiva en relació amb els usuaris, els serveis esportius i el manteniment de les instal·lacions esportives.
• Promoure la reflexió i el debat sobre els usos i limitacions de les aplicacions tecnològiques a l'esport.
• Incorporar les tecnologies i les xarxes socials en la dinamització esportiva.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar eines de gestió informàtica en l'àmbit de la gestió esportiva en relació amb els usuaris, els serveis esportius i el manteniment de les instal·lacions esportives.
• Promoure la reflexió i el debat sobre els usos i limitacions de les aplicacions tecnològiques a l'esport.
• Incorporar les tecnologies i les xarxes socials en la dinamització esportiva.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Identificar què són les violències sexuals en l’esport
•Identificar les violències sexuals en l’esport
•Prevenir les violències sexuals en l'esport
•Conèixer els protocols d’atenció en casos de violència sexual

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h