Serveis i equipaments esportius

24 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Oferir eines i recursos que fomentin la inclusió de persones amb discapacitat a l'esport municipal, promovent la igualtat de condicions en l'accés a l'esport amb la resta de la població (activitats i equipaments).Conèixer la normativa en matèria d'accessibilitat i el punt de vista dels col·lectius amb capacitats diverses.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Adquirir recursos pràctics per desenvolupar un programa d'activitat física que promogui l'envelliment actiu.Conèixer una nova metodologia de treball amb persones grans fonamentada en la comprensió de l'ésser humà des d'una vessant integral.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Identificar les necessitats dels equipaments esportius.•Conèixer els sistemes de dotació dels equipaments esportius en base a la demanda.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

-Donar coneixement tècnic específic sobre la polivalència del programa dels pavellons poliesportius amb exemples de noves construccions i/o grans reformes.-Generar sinèrgies i col·laboracions entre l’àmbit de l’esport i el de la construcció.-Generar coneixement in situ, amb casos pràctics reals i solucions constructives en el moment de la seva execució.-Generar una xarxa de debat i intercanvi de coneixement entre els arquitectes i enginyers i els tècnics i representants municipals.-Generar una xarxa d’equipaments esportius de darrera construcció i/o reforma que permeti disposar d’exemples reals i actualitzats per ampliar la base de dades.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer metodologies i eines que permeten l'anàlisi de l'impacte d'un esdeveniment esportiu

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Conèixer diverses metodologies i eines que permeten l'anàlisi de l'impacte d'un esdeveniment esportiu

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir bases conceptuals relacionades amb l’anàlisi de necessitats socials i l’oferta dels equipaments esportius.Aportar els principals continguts que ha d’incorporar una estratègia de comunicació en la gestió dels equipaments esportius.Introduir als assistents casos pràctics de millora continua en la gestió delequipaments esportius.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir eines i recursos pràctics per a la millora de la col·laboració dels ens locals amb les entitats esportives.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Conèixer els principals conceptes relacionats amb el gènere i l'esport.- Presentar els trets diferencials en la pràctica fisicoesportiva amb perspectiva de gènere.- Aprendre a planificar la gestió pública de l'esport i l'activitat física amb un enfocament que incorpori les diversitats de gènere i sexual.- Conèixer experiències i bones pràctiques a nivell local, estatal i internacional sobre la inclusió de la perspectiva de gènere a l'esport.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer recursos audiovisuals aplicables a l’activitat física i l’esport.Conèixer la normativa existent en relació amb la utilització d’imatges i vídeos a la xarxa. Conèixer recursos audiovisuals aplicables a l’activitat física i l’esport.Conèixer recursos per a treballar al núvol.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

•Conèixer els principals conceptes relacionats amb el gènere i l’esport.•Presentar els trets diferencials de la pràctica fisicoesportiva amb perspectiva de gènere•Conèixer experiències i bones pràctiques a nivell local, estatal i internacional sobre la inclusió de la perspectiva de gènere a l’esport.•Aprendre a planificar la gestió pública de l’esport i l’activitat física amb un enfocament que incorpori les diversitats de gènere i sexual.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Identificar els costos dels equipaments esportius.•Establir mecanismes de càlcul de costos d'equipaments esportius.•Preveure i planificar costos dels equipaments esportius.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aportar els coneixements normatius necessaris per al desenvolupament d'activitats esportives continuades i els esdeveniment esportius a l'aire lliure.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Millorar els coneixements tècnics sobre la normativa aplicable i les principals obligacions en matèria de gestió que tenen les entitats esportives: obligacions documentals, de funcionament intern, econòmiques, tributàries, de transparència, laborals, protecció de dades, assegurances... •Conèixer bones pràctiques que s’estiguin portant a terme a diferents municipis relacionades amb el suport a la millora de les entitats esportives: eines de gestió que ajudin a implementar o iniciar un procés de millora del teixit associatiu; procés de regularització en una entitat en l’àrea laboral i econòmica-fiscal...

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Saber organitzar els diferents aspectes a tenir en compte en l’organització d’esdeveniments esportius locals (aspectes de seguretat, normativa, protocol, documentació tècnica, etc.).

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Posada en comú de les mesures de protecció enfront a la COVID-19 als equipaments esportius.•Establir sinèrgies entre els municipis per afrontar conjuntament solucions a problemes concrets en la nova gestió dels equipaments esportius.

Videoformació
Durada
4,5 h
Acció formativa

Identificar els elements de valor social aportat pels equipaments esportius municipals.Aportar eines metodològiques per a la definició dels agents implicats en els equipaments esportius: interessos i especificitats.Oferir eines i recursos per a la identificació dels aspectes de generació de valor social dels equipaments esportius.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Aportar eines de gestió informàtica en l'àmbit de la gestió esportiva en relació amb els usuaris, els serveis esportius i el manteniment de les instal·lacions esportives.Promoure la reflexió i el debat sobre els usos i limitacions de les aplicacions tecnològiques a l'esport.Incorporar les tecnologies i les xarxes socials en la dinamització esportiva.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Aportar eines de gestió informàtica en l'àmbit de la gestió esportiva en relació amb els usuaris, els serveis esportius i el manteniment de les instal·lacions esportives.- Promoure la reflexió i el debat sobre els usos i limitacions de les aplicacions tecnològiques a l'esport.- Incorporar les tecnologies i les xarxes socials en la dinamització esportiva.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

-Aportar eines i recursos que permetin desenvolupar una política esportiva adaptada a les noves realitats.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Identificar què són les violències sexuals en l’esport•Identificar les violències sexuals en l’esport•Prevenir les violències sexuals en l'esport•Conèixer els protocols d’atenció en casos de violència sexual

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer el concepte “mHealth” i aplicar la Gamificació per fer un canvi d’estil de vida.Incorporar les noves tecnologies i les xarxes socials en programes adreçats a la millora de la salut (bàsicament en població adulta i gent gran), per a la seva difusió, seguiment, avaluació, dinamització i sensibilització.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer el concepte "mHealth" i aplicar la Gamificació per fer un canvi d'estil de vida.
Incorporar les noves tecnologies i les xarxes socials en programes adreçats a la millora de la salut (bàsicament en població adulta i gent gran), per a la seva difusió, seguiment, avaluació, dinamització i sensibilització.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Conceptes generals: metodologia de càlcul de costos i presentació de l’eina de costos.- Distribució de costos d’explotació anual per usuaris: repàs dels conceptes bàsics de costos i ús de l’eina de costos d’explotació.- Distribució de costos d’inversions inicials i reposició per usuaris: conceptes bàsics d’inversió i de reposició, i ús de l’eina de costos d’inversió i reposició.- Metodologia per a l’anàlisi de possibles cl·laboracions públic-privades: conceptes bàsics (teoria dels conceptes i variables principals que afecten els models econòmics financers), viabilitat o seguiment de concessions, adaptació del model al seguiment de les concessions.- Ús de l’eina d’anàlisi de cl·laboració públic-privada: anàlisi d’un Compte de resultats, anàlisi de Balanç, càlcul i anàlisi de “Free Cash Flow”, càlcul i valoració de ratis per anàlisi d’Inversions, càlcul i valoració dels principals ratis econòmic-financers de seguiment i anàlisi de Resultats gràfics d’evolució.- Treball en grup (consensual conceptes de concessions i conèixer fonts d’informació de cada ens local) i exercicis pràctic.

Presencial
Durada
30,0 h