Serveis i equipaments esportius
Definició

Definir, implantar i avaluar el conjunt de línies d'actuació que han de permetre que els serveis i equipaments esportius dels ens locals gaudeixin d'uns alts estàndards de qualitat de servei, vetllant per la seva adequació a les necessitats ciutadanes i a les estratègies municipals (polítiques esportives locals) i l'equilibri respecte a la xarxa de serveis i equipaments existents. Diagnosticar i fer propostes en relació al Pla de l'esport local.

La competencia implica ...
Normatives reguladores d'organització i funcionament dels diferents tipus d'equipaments i de serveis esportius. Xarxa de serveis i xarxa d'equipaments. Diagnosi territorial i planificació dels equipaments i serveis esportius. Màrqueting i comunicació de serveis esportius. El Pla director del servei o equipament. Gestió de l'activitat esportiva. Models de gestió esportiva. Gestió dels recursos del servei o equipament (humans, materials i econòmics). Avaluació de la satisfacció dels usuaris. Tendències del mercat.

24 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2821.jpg

El recurs et permetrà calcular costos en els equipaments esportius municipals per saber quin és el cost del servei que s'està prestant l’ajuntament i tenir una base sobre la qual poder decidir quin preu públic s’ha d’establir per utilitzar-lo.
Aquest guia et proposa una metodologia de càlcul estratificada en tres nivells diferenciats:
. Cost base: cost/temps per espai de l’espai esportiu
. Cost total del servei prestat: cost de l’activitat o de les activitats fetes
. Cost per usuari: cost unitari de l’usuari o dels usuaris que han utilitzat el servei

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2822.jpg

Aquest recurs aprofundeix en les diferents tipologies, sistemes constructius i bones pràctiques de la planificació, disseny i construcció de cobriments de pistes poliesportives que és un dels espais esportius bàsics de molts municipis. Són espais polivalents i oberts a la ciutadania que sovint esdevenen un dels focus d’activitat esportiva, lúdica i social del veïnat. El cobriment de la pista obre noves oportunitats i permet transformar un espai per a la pràctica esportiva com per a les múltiples activitats que hi poden tenir cabuda.
S’ofereix un ventall de possibles solucions, així com criteris bàsics per a la planificació i construcció de cobriments de pistes poliesportives, així com l'estimació de costos.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2823.jpg

Aquest recurs aborda la temàtica del tancament de les pistes poliesportives cobertes i complementa un altre recurs sobre pautes i criteris en la planificació i construcció de cobriments de pistes poliesportives.
S'hi analitzen els aspectes tècnics, constructius, funcionals i normatius per fer una aproximació dels costos que pot tenir el tancament d’una pista poliesportiva coberta.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Formació per a tècnics amb la finalitat de compartir projectes, experiències i bones pràctiques en l’àmbit del foment i l’impuls de la pràctica esportiva en entorns a l'aire lliure saludables.
Posar en valor el seu impacte en el benestar emocional i prevenció de trastorns com la depressió o l'ansietat.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Recollir experiències positives d’actuacions d’obra i efímeres per potenciar i canalitzar la pràctica esportiva lliure o organitzada al medi obert.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Difondre les solucions arquitectòniques correctes, així com les pautes i criteris tècnics de les condicions d'accessibilitat universal aplicables als equipaments esportius.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar als assistents de les eines suficients per entendre la proposta arquitectònica d'un equipament esportiu per tal de valorar aquesta proposta amb una mirada crítica.

Canal
Presencial
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aportar eines i recursos per planificar i desenvolupar activitats esportives d’estiu, tenint en compte la normativa vigent i potenciant la inclusió d’infants i joves amb capacitats diverses i els valors educatius de les activitats esportives d’estiu.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Transferir els coneixements adquirits en el marc dels estudis d’E-sports, i copsar l’encaix que podrien tenir a l'administració pública local.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir bases conceptuals relacionades amb l’anàlisi de necessitats socials i l’oferta dels equipaments esportius.
• Aportar els principals continguts que ha d’incorporar una estratègia de comunicació en la gestió dels equipaments esportius.
• Introduir als assistents casos pràctics de millora continua en la gestió dels equipaments esportius.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines i recursos pràctics per a la millora de la col·laboració dels ens locals amb les entitats esportives.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

La finalitat del curs és oferir pautes i recomanacions per a potenciar l’organització d’esdeveniments esportius sostenibles en tots els àmbits (transport i mobilitat, reciclatge, petjada verda, etc.)

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Planificar i gestionar un esdeveniment esportiu sota els criteris de la sostenibilitat ambiental.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Identificar i prevenir les violències sexuals en l'esport.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Identificar i prevenir les violències sexuals en l'esport.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L'objectiu de la jornada és donar a conèixer entre el personal tècnic municipal la Llei 4/2023, de 28 de febrer: Llei per a la igualtat de les persones trans i dels drets de les persones LGTBI.
Les possibles implicacions i aplicacions en l’àmbit esportiu.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aportar coneixements teòrics i pràctics sobre el concepte d’interseccionalitat.
Sensibilitzar i orientar sobre com aplicar una mirada interseccional a l’àmbit esportiu local.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

La finalitat del curs és assessorar i donar pautes per a facilitar la mediació entre tècnics municipals, responsables d’entitats, assistents a activitats esportives organitzades per l’ens local, i/o usuaris d’equipaments esportius en aquelles situacions de conflicte o disputa.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Identificar els costos dels equipaments esportius.
•Establir mecanismes de càlcul de costos d'equipaments esportius.
•Preveure i planificar costos dels equipaments esportius.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Transferir coneixements i tècniques de la neurociència per estimular el context del màrqueting i la publicitat de les activitats esportives municipal per millorar la resposta de la ciutadania davant d’aquestes.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Millorar els coneixements tècnics sobre la normativa aplicable i les principals obligacions en matèria de gestió que tenen les entitats esportives: obligacions documentals, de funcionament intern, econòmiques, tributàries, de transparència, laborals, protecció de dades, assegurances...
•Conèixer bones pràctiques que s’estiguin portant a terme a diferents municipis relacionades amb el suport a la millora de les entitats esportives: eines de gestió que ajudin a implementar o iniciar un procés de millora del teixit associatiu; procés de regularització en una entitat en l’àrea laboral i econòmica-fiscal.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Millorar i actualitzar els coneixements tècnics sobre la normativa aplicable als clubs esportius i sobre les principals obligacions en matèria de gestió que tenen les entitats esportives pel que fa al funcionament intern: obligacions documentals, registrals, de transparència, laborals i de gestió del voluntariat.
Conèixer bones pràctiques que s'estiguin portant a terme a diferents municipis relacionades amb el suport a la millora de les entitats esportives, com ara eines de gestió que ajudin a implementar o iniciar un procés de millora del teixit associatiu o processos de regularització d’una entitat en l'àrea laboral.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Identificar què són les violències sexuals en l’esport

•Identificar les violències sexuals en l’esport

•Prevenir les violències sexuals en l'esport

•Conèixer els protocols d’atenció en casos de violència sexual

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Identificar què són les violències sexuals en l'esport.
Identificar les violències sexuals en l'esport.
Prevenir les violències sexuals en l'esport.
Conèixer els protocols d'atenció en casos de violència sexual.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h