Serveis i equipaments esportius

20 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Transferir els coneixements adquirits amb el projecte “Joventut esportiva, societat activa” per aconseguir disminuir l’abandonament esportiu i el sedentarisme que es produeixen en l’adolescència i la joventut.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Oferir eines i recursos que fomentin la inclusió de persones amb discapacitat a l'esport municipal, promovent la igualtat de condicions en l'accés a l'esport amb la resta de la població (activitats i equipaments).
• Conèixer la normativa en matèria d'accessibilitat i el punt de vista dels col·lectius amb capacitats diverses.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

•Identificar les necessitats dels equipaments esportius.
•Conèixer els sistemes de dotació dels equipaments esportius en base a la demanda.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Donar coneixement tècnic específic sobre la polivalència del programa dels pavellons poliesportius amb exemples de noves construccions i/o grans reformes.
• Generar sinèrgies i col·laboracions entre l’àmbit de l’esport i el de la construcció.
• Generar coneixement in situ, amb casos pràctics reals i solucions constructives en el moment de la seva execució.
• Generar una xarxa de debat i intercanvi de coneixement entre els arquitectes i enginyers i els tècnics i representants municipals.
• Generar una xarxa d’equipaments esportius de darrera construcció i/o reforma que permeti disposar d’exemples reals i actualitzats per ampliar la base de dades.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer metodologies i eines que permeten l'anàlisi de l'impacte d'un esdeveniment esportiu.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Transferir els coneixements adquirits en el marc dels estudis realitzats, tot mantenint el treball transversal entre diferents agents Diba en la gestió pública de l’esport sota la perspectiva LGTBIQ+.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Recollir experiències positives d’actuacions d’obra i efímeres per potenciar i canalitzar la pràctica esportiva lliure o organitzada al medi obert.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Oferir bases conceptuals relacionades amb l’anàlisi de necessitats socials i l’oferta dels equipaments esportius.
• Aportar els principals continguts que ha d’incorporar una estratègia de comunicació en la gestió dels equipaments esportius.
• Introduir als assistents casos pràctics de millora continua en la gestió dels equipaments esportius.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir eines i recursos pràctics per a la millora de la col·laboració dels ens locals amb les entitats esportives.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Transferir els coneixements adquirits en el marc dels projectes d’aprofitament turístic per conèixer les variables clau que faciliten identificar l’impacte del sector turístic i econòmic envers un esdeveniment esportiu municipal.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Identificar i prevenir les violències sexuals en l'esport.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Posada en comú de les mesures de protecció enfront a la COVID-19 als equipaments esportius.
•Establir sinèrgies entre els municipis per afrontar conjuntament solucions a problemes concrets en la nova gestió dels equipaments esportius.

Videoformació
Durada
4,5 h
Acció formativa

•Conèixer els principals conceptes relacionats amb el gènere i l’esport.
•Presentar els trets diferencials de la pràctica fisicoesportiva amb perspectiva de gènere
•Conèixer experiències i bones pràctiques a nivell local, estatal i internacional sobre la inclusió de la perspectiva de gènere a l’esport.
•Aprendre a planificar la gestió pública de l’esport i l’activitat física amb un enfocament que incorpori les diversitats de gènere i sexual.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

•Identificar els costos dels equipaments esportius.
•Establir mecanismes de càlcul de costos d'equipaments esportius.
•Preveure i planificar costos dels equipaments esportius.

Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

Transferir coneixements i tècniques de la neurociència per estimular el context del màrqueting i la publicitat de les activitats esportives municipal per millorar la resposta de la ciutadania davant d’aquestes.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

•Millorar els coneixements tècnics sobre la normativa aplicable i les principals obligacions en matèria de gestió que tenen les entitats esportives: obligacions documentals, de funcionament intern, econòmiques, tributàries, de transparència, laborals, protecció de dades, assegurances...
•Conèixer bones pràctiques que s’estiguin portant a terme a diferents municipis relacionades amb el suport a la millora de les entitats esportives: eines de gestió que ajudin a implementar o iniciar un procés de millora del teixit associatiu; procés de regularització en una entitat en l’àrea laboral i econòmica-fiscal...

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Aportar eines de gestió informàtica en l'àmbit de la gestió esportiva en relació amb els usuaris, els serveis esportius i el manteniment de les instal·lacions esportives.
• Promoure la reflexió i el debat sobre els usos i limitacions de les aplicacions tecnològiques a l'esport.
• Incorporar les tecnologies i les xarxes socials en la dinamització esportiva.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Aportar eines de gestió informàtica en l'àmbit de la gestió esportiva en relació amb els usuaris, els serveis esportius i el manteniment de les instal·lacions esportives.
• Promoure la reflexió i el debat sobre els usos i limitacions de les aplicacions tecnològiques a l'esport.
• Incorporar les tecnologies i les xarxes socials en la dinamització esportiva.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Transferir els coneixements adquirits en el marc dels estudis d’esdeveniments esportius per conèixer els factors clau de la viabilitat econòmica d’un esdeveniment esportiu i la seva gestió pressupostària.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

•Identificar què són les violències sexuals en l’esport
•Identificar les violències sexuals en l’esport
•Prevenir les violències sexuals en l'esport
•Conèixer els protocols d’atenció en casos de violència sexual

Videoformació
Durada
4,0 h