Tresoreria
Definició

Elaborar i gestionar el conjunt d'operacions que configuren el Pla de tresoreria de la corporació proposant i adoptant les mesures i/o productes més idonis (inversions, finançament, etc.) per a la consecució dels objectius fixats.

La competencia implica ...
Processos de recaptació de drets i pagament d’obligacions.
Principi d'unitat de caixa, centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
Distribució en el temps de les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment les obligacions.
Respondre dels avals contrets.
Comptabilització financera de les operacions i moviments generats.
Control i seguiment de les operacions de préstec a llarg i curt termini.
Realització del traspàs d’informació comptable i estadística amb institucions i entitats de crèdit.

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar els conceptes i l’operativa necessària per a la gestió i la planificació de la tresoreria de l’entitat local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h