Motors elèctrics en els espais escènics

Acció formativa

Motors elèctrics en els espais escènics

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
Personal d’escenotècnia amb coneixements elementals d’electrotècnia
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
35 h
Presencial
35 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Conceptes bàsics d’electrotècnia. Unitats, símbols i normes.
Cinemàtica i dinàmica. Paràmetres que defineixen el moviment i/o elevació d’objectes a l’escena mitjançant motors. Estudi de casos: elevació, gir, tracció. Normativa de seguretat.
Paràmetres que defineixen el comportament elèctric i mecànic d’un motor. Placa de característiques. Revolucions i arrencada. Inversió del gir. Reductors. Classificació del motors segons el règim d’utilització. Regulació de velocitat en els motors de CA.
Motors de corrent altern monofàsics i trifàsics.
Motors de corrent continu.
Motors especials: Motor universal, pas a pas, servomotors.
Sistemes de control de grups de motors en funcionament simultani.
Aspectes mecànics de la instal·lació. Reductors. Control de posició.
Aspectes elèctrics de la instal·lació. Selecció dels conductors i proteccions. Quadres de maniobra.
Sistemes i configuracions per a l’escenari: polispasts de cadena, enrotllador puntual de cable, tirs motoritzats.
Riscos específics i la seva prevenció.

El curs té com a objectiu proporcionar al tècnic d’escenari les competències relacionades amb la utilització dels motors i les seves aplicacions a l’escenari, a partir de la formalització dels principis físics i tècnics en què es basen els equips motoritzats, en el treball diari a l’espectacle en viu, així com l’aplicació de la seguretat en el seu ús.
Descriure els principis generals de l’electromecànica relatius als motors elèctrics, la seva tipologia i models constructius.
Interpretar les fitxes de característiques tècniques dels motors.
Analitzar la constitució i funcionament dels sistemes motoritzats més comuns a l’espectacle (polispats, line shaft, controladors de velocitat...)
Seleccionar el motor o sistema adequat per a una aplicació escènica definida per paràmetres d’esforç, velocitat del desplaçament i recorregut. Moviment vertical (elevació) i horitzontal (tracció). Giratoris.
Integrar la prevenció de riscos en el treball de moviment de càrregues a l’escenari.

Curs que alternarà sessions teoricopràctiques amb exercicis pràctics realitzats pels alumnes.
Les aplicacions pràctiques es faran en aules laboratori d’electricitat i a l’escenari.
Es potenciarà la participació dels assistents tant mitjançant el treball individual com amb el treball en grup.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar escenari Gestió de l'escenotècnia en espais escènics