Gestió de l'escenotècnia en espais escènics

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

•El curs té com a objectiu proporcionar al tècnic d’escenari les competències relacionades amb la utilització dels motors i les seves aplicacions a l’escenari, a partir de la formalització dels principis físics i tècnics en què es basen els equips motoritzats, en el treball diari a l’espectacle en viu, així com l’aplicació de la seguretat en el seu ús.
•Descriure els principis generals de l’electromecànica relatius als motors elèctrics, la seva tipologia i models constructius.
•Interpretar les fitxes de característiques tècniques dels motors.
•Analitzar la constitució i funcionament dels sistemes motoritzats més comuns a l’espectacle (polispats, line shaft, controladors de velocitat...)
•Seleccionar el motor o sistema adequat per a una aplicació escènica definida per paràmetres d’esforç, velocitat del desplaçament i recorregut.
•Moviment vertical (elevació) i horitzontal (tracció). Giratoris.
•Integrar la prevenció de riscos en el treball de moviment de càrregues a l’escenari.

Presencial
Durada
35,0 h
Acció formativa

•Impartit per prevencionistes tècnics de l'espectacle i contextualitzat per als treballs a l'escenari, el curs té com a objectiu sensibilitzar al tècnic en la prevenció de riscos així com capacitar-lo per col·laborar en la gestió de la prevenció al teatre.
•Amb la finalització del curs s'obté el títol de Tècnic nivell Bàsic en PRL segons el que disposa el RD 39/1997, atorgat per l'ESTAE (Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya).

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

•Descriure l'evolució històrica de les taules de control d'il.luminació.
•Descriure l'arquitectura general comuna a les taules d'il.luminació.
•Explicar els protocols i sistemes de comunicació de les taules amb els perifèrics.
•Preparar la taula per a la gestió de dispositius muticanal.
•Seleccionar els aparells utilitzant les diverses funcions de la taula.
•Modificar els atributs dels dispositius muticanal.
•Seleccionar la modalitat d'enregistrament de la taula, justificant com afecten les diverses modalitats al procés d'enregistrament.
•Crear i enregistrar memòries, justificant l'elecció del tipus que s'ajusta a les necessitats de la tasca.
•Editar paràmetres en la taula d'il.luminació.
•Aplicar criteris de programació segons gènere.
•Utilitzar les característiques avançades de la taula (efectes preprogramats, mappers, etc.).
•Utilitzar simuladors 3D a la programació.
•Conducció de l'espectacle durant la funció.
•Establir el guió de la il.luminació.

Presencial
Durada
35,0 h