Gestió de l'escenotècnia en espais escènics

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

El curs té com a objectiu proporcionar al tècnic d’escenari les competències relacionades amb la utilització dels motors i les seves aplicacions a l’escenari, a partir de la formalització dels principis físics i tècnics en què es basen els equips motoritzats, en el treball diari a l’espectacle en viu, així com l’aplicació de la seguretat en el seu ús.
Descriure els principis generals de l’electromecànica relatius als motors elèctrics, la seva tipologia i models constructius.
Interpretar les fitxes de característiques tècniques dels motors.
Analitzar la constitució i funcionament dels sistemes motoritzats més comuns a l’espectacle (polispats, line shaft, controladors de velocitat...)
Seleccionar el motor o sistema adequat per a una aplicació escènica definida per paràmetres d’esforç, velocitat del desplaçament i recorregut. Moviment vertical (elevació) i horitzontal (tracció). Giratoris.
Integrar la prevenció de riscos en el treball de moviment de càrregues a l’escenari.

Presencial
Durada
35 h
Acció formativa

-Impartit per prevencionistes tècnics de l'espectacle i contextualitzat per als treballs a l'escenari, el curs té com a objectiu sensibilitzar al tècnic en la prevenció de riscos així com capacitar-lo per col·laborar en la gestió de la prevenció al teatre.
-Amb la finalització del curs s'obté el títol de Tècnic nivell Bàsic en PRL segons el que disposa el RD 39/1997, atorgat per l'ESTAE (Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya).

Presencial
Durada
30 h
Acció formativa

- Descriure l'evolució històrica de les taules de control d'il.luminació
- Descriure l'arquitectura general comuna a les taules d'il.luminació
- Explicar els protocols i sistemes de comunicació de les taules amb els perifèrics
- Preparar la taula per a la gestió de dispositius muticanal
- Seleccionar els aparells utilitzant les diverses funcions de la taula
- Modificar els atributs dels dispositius muticanal
- Seleccionar la modalitat d'enregistrament de la taula, justificant com afecten les diverses modalitats al procés d'enregistrament
- Crear i enregistrar memòries, justificant l'elecció del tipus que s'ajusta a les necessitats de la tasca
- Editar paràmetres en la taula d'il.luminació
- Aplicar criteris de programació segons gènere
- Utilitzar les característiques avançades de la taula (efectes preprogramats, mappers, etc.)
- Utilitzar simuladors 3D a la programació
- Conducció de l'espectacle durant la funció
- Establir el guió de la il.luminació

Presencial
Durada
35 h