Organització de l'acte de presa de possessió

Acció formativa

Organització de l'acte de presa de possessió

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Personal personal de municipis que no disposen de gabinet de protocol i han de realitzar aquestes tasques.
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
10
Màxim
12
Canal
Presencial
Durada:
4,0 h
Presencial
4,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- Anàlisi de la Llei Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Títol III, que regula les disposicions especials per a les eleccions municipals.- Quantitat de regidors/es de l’ajuntament en funció del nombre de residents dins el terme municipal.- El Mandat i la constitució de les corporacions municipals.- Quan s’han de celebrar legalment l’acte i a quina hora?- Característiques generals i parts de l’acte de constitució dels ajuntaments (constitució de les presidències, la mesa d’edat, comprovació de credencials, presa de possessió dels regidors/es).- Fórmules de jurament o promesa.- Terminis legals i pròrrogues en el cas que no es pugui constituir la corporació en primera sessió. Què cal saber i a què ens obliga la llei.- L’elecció de l’alcalde o alcaldessa.- Discursos. Fotografia de família.- Tradició inveterada del municipi. Incloure les característiques i tradicions del municipi. Normativa local (aplicación del ROM).- Aspectes logístics, simbòlics o d’indumentària que cal preveure en aquest acte.- Invitacions, limitacions, ubicació i distribució dels públics (familiars, antics electes, altres autoritats, representants de les entitats del municipi, ciutadania i premsa).- Personal de protocol, organització, premsa i servei de fotografia.- Nova elecció de l’alcaldia durant la legislatura: moció de censura o qüestió de confiança.

Conèixer les especificitats de l’organització de l’acte de Constitució d’un ajuntament i presa de possessió dels electes i elecció de l’alcalde o alcaldessa.

A partir de les exposicions del docent es treballarà amb exemples i casos pràctics aportats pel docent i pels propis participants.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Secretari directiu/alt càrrec Protocol i relacions institucionals