Treballs en espais confinats

Acció formativa
Treballs en espais confinats
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Grups de 10 participants com a màxim.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 10 | Màxim 10
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Contingut teòric: Legislació i Normativa Aplicable. Descripció i parts del sistema anti caigudes (El sistema ABCD del treball en altura). Avaluació de riscos i principis generals de l'acció preventiva. Característiques dels espais confinats. Riscos generals dels espais confinats. Riscos específics dels espais confinats. Mesures preventives bàsiques. Equips de protecció individual en espais confinats. Protocol d'entrada i actuació en cas d'emergència.
- Contingut pràctic: Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes vertical conformi EN 353/2.Ascens i descens mitjançant dispositiu anti caigudes retràctil conformi EN 361.Ús d'ERA, sistemes de fuita, màscares de filtres i detectors de gasos.Instal·lació de trípode o similar conformi EN 795 classe B.Rescat vertical mitjançant dispositiu conforme EN 341.Circuit en espai confinat vertical i horitzontal N. 1. Tècniques d'accés amb suport d'entrada.

- Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.
- Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.
- Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs en espais confinats.
- Conèixer i aplicar el protocol d'entrada, amb l'autorització del treball.
- Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció.
- Utilitzar, verificar i mantenir l'equip de respiració autònom.
- Operar amb el detector de gasos.
- Capacitar al treballador per a l'ús i maneig del trípode anti caigudes.

Metodologia mixta incorporant part teorica i part pràctica. Aquesta darrera es conforma com a eix principal de la formació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis