Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2128.jpg

Aquest manual pretén ser una primera aproximació al coneixement de les instal·lacions dels edificis, amb l’objecte de donar a conèixer els elements principals i descriure el funcionament bàsic de les instal·lacions interiors en els edificis. Tanmateix, també es descriuen detalladament algunes de les operacions de manteniment bàsiques que es poden dur a terme sobre cada una de les instal·lacions.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2155.jpg

El manteniment dels centres educatius municipals és una de les competències de les regidories d’educació. En aquesta Guia s’exposen els conceptes fonamentals sobre el manteniment i la inversió de reposició que ha de conèixer un regidor/a d’educació.

Es desenvolupen conceptes relacionats amb el manteniment dels centres educatius com: quan hauria de començar, els costos econòmics del manteniment, les repercussions i els seus efectes, qui el fa, aspectes legals i normatius, aspectes competencials i finalitza amb 10 idees clau.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal

Autor: Joan Miró Bedós

Guies de política educativa local
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Prendre consciència de la importància de fer un bon manteniment de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a optimitzar-ne el seu rendiment.
• Aprendre quines actuacions i amb quina temporalitat s’han d’incloure en un pla de manteniment.
• Treure el màxim profit de les instal·lacions solars fotovoltaiques.
• Conèixer casos pràctics
• Com comunicar la transició energètica entre la ciutadania.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Capacitar els tècnics municipals i els gestors dels equipaments en la realització d’un bon manteniment de les seves calderes de biomassa.
• Treure el màxim rendiment de les calderes de biomassa.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Identificar i ubicar la disposició de les instal·lacions més significatives que coexisteixen en un edifici.

2. Reconèixer i identificar els elements significatius que componen les instal·lacions dels edificis.
3. Conèixer els paràmetres bàsics de funcionament i manteniment preventiu de les instal·lacions.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar i ubicar la disposició de les instal·lacions més significatives que coexisteixen en un edifici.
- Reconèixer i identificar els elements significatius que componen les instal·lacions dels edificis.
- Conèixer els paràmetres funcionals bàsics de funcionament i manteniment preventiu de les instal·lacions.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Assolir els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal. lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel. la.. Aconseguir el certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal. lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Identificar els productes de neteja i de protecció segons els materials i suports.
-Conèixer els diferents tipus de grafits.
-Conèixer els diferents tipus de suports on es fan grafitis.
-Conèixer els estris i maquinària, en les tècniques de neteja i protecció.
-Identificar els riscos laborals derivats d'aquesta activitat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els principis bàsics de la electricitat així como les condicions de seguretat adaptant les proteccions per a cada tipus d’instal·lació.. Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència mitjançant l'estudi del REBT i les seves ITC's.. Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica referent a les ITC's corresponents a proteccions de les instal·lacions.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Actualitzar els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel·la.. Aconseguir la renovació del certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Capacitar als tècnics municipals en la identificació i reparació de les instal·lacions solars tèrmiques municipals en desús.
. Recuperar les instal·lacions de solar tèrmica existents.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els diferents materials, eines, estris i equips de treball requerits per als treballs bàsics de reparació i manteniment d’instal·lacions d’aigua, calefacció i altres serveis en edificis i instal·lacions diverses.
- Conèixer els elements bàsics que conformen les instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció amb radiadors i terra radiant i d’altres serveis, així com la seva articulació en el conjunt de sistemes i instal·lacions de l’edifici, considerant els principals criteris normatius aplicables als diferents elements.
- Executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció i d’altres serveis dels edificis i instal·lacions diverses.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els conceptes bàsics sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques.
- Associar els principals elements de les instal·lacions elèctriques amb els materials, mecanismes i accessoris que els conformen i amb les eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics.
- Conèixer les característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat d’ús habitual. Aprendre a executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis.
- Aprendre a realitzar les operacions més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els diferents tipus i composició de fil.
- Conèixer i regular la màquina.
- Aplicar la soldadura Mig . Mag.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els diferents tipus d'elèctrodes i la seva composició.
- Regular la màquina de soldadura elèctrica.
- Elegir l'elèctrode en funció del material a soldar.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.
- Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.
- Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs en espais confinats.
- Conèixer i aplicar el protocol d'entrada, amb l'autorització del treball.
- Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció.
- Utilitzar, verificar i mantenir l'equip de respiració autònom.
- Operar amb el detector de gasos.
- Capacitar al treballador per a l'ús i maneig del trípode anti caigudes.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h