Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

15 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest manual pretén ser una primera aproximació al coneixement de les instal·lacions dels edificis, amb l’objecte de donar a conèixer els elements principals i descriure el funcionament bàsic de les instal·lacions interiors en els edificis. Tanmateix, també es descriuen detalladament algunes de les operacions de manteniment bàsiques que es poden dur a terme sobre cada una de les instal·lacions.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

El manteniment dels centres educatius municipals és una de les competències de les regidories d’educació. En aquesta Guia s’exposen els conceptes fonamentals sobre el manteniment i la inversió de reposició que ha de conèixer un regidor/a d’educació.

Es desenvolupen conceptes relacionats amb el manteniment dels centres educatius com: quan hauria de començar, els costos econòmics del manteniment, les repercussions i els seus efectes, qui el fa, aspectes legals i normatius, aspectes competencials i finalitza amb 10 idees clau.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal

Autor: Joan Miró Bedós

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Acció formativa

- Muntar un equip d’aire condicionat tipus split, fer el buit i recuperar el refrigerant.
- Conèixer el funcionament d'una bomba de calor.
- Reparar una bomba de calor.
- Posar en marxa les instal·lacions.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

1. Identificar i ubicar la disposició de les instal·lacions més significatives que coexisteixen en un edifici.

2. Reconèixer i identificar els elements significatius que componen les instal·lacions dels edificis.
3. Conèixer els paràmetres bàsics de funcionament i manteniment preventiu de les instal·lacions.

En línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Identificar i ubicar la disposició de les instal·lacions més significatives que coexisteixen en un edifici.
- Reconèixer i identificar els elements significatius que componen les instal·lacions dels edificis.
- Conèixer els paràmetres funcionals bàsics de funcionament i manteniment preventiu de les instal·lacions.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

-Identificar els productes de neteja i de protecció segons els materials i suports.
-Conèixer els diferents tipus de grafits.
-Conèixer els diferents tipus de suports on es fan grafitis.
-Conèixer els estris i maquinària, en les tècniques de neteja i protecció.
-Identificar els riscos laborals derivats d'aquesta activitat.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Conèixer els principis bàsics de la electricitat així como les condicions de seguretat adaptant les proteccions per a cada tipus d'instal·lació.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica als locals de publica concurrència mitjançant l'estudi del REBT i les seves ITC's.
- Conèixer i aplicar la reglamentació i normativa elèctrica referent a les ITC's corresponents a proteccions de les instal·lacions.

Videoformació + en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

-Assolir els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel·la.
-Aconseguir el certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contraincendis, torres de refrigeració, etc.

Videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Actualitzar els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel·la.
- Aconseguir la renovació del certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Capacitar als tècnics municipals en la identificació i reparació de les instal·lacions solars tèrmiques municipals en desús.
. Recuperar les instal·lacions de solar tèrmica existents.

Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

- Conèixer els diferents materials, eines, estris i equips de treball requerits per als treballs bàsics de reparació i manteniment d’instal·lacions d’aigua, calefacció i altres serveis en edificis i instal·lacions diverses.
- Conèixer els elements bàsics que conformen les instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció amb radiadors i terra radiant i d’altres serveis, així com la seva articulació en el conjunt de sistemes i instal·lacions de l’edifici, considerant els principals criteris normatius aplicables als diferents elements.
- Executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions d’aigua corrent i d’aigua calent sanitària, de calefacció i d’altres serveis dels edificis i instal·lacions diverses.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Conèixer els conceptes bàsics sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques.
- Associar els principals elements de les instal·lacions elèctriques amb els materials, mecanismes i accessoris que els conformen i amb les eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics.
- Conèixer les característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat d’ús habitual. Aprendre a executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis.
- Aprendre a realitzar les operacions més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Conèixer els diferents tipus i composició de fil.
- Conèixer i regular la màquina.
- Aplicar la soldadura Mig . Mag.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer els diferents tipus d'elèctrodes i la seva composició.
- Regular la màquina de soldadura elèctrica.
- Elegir l'elèctrode en funció del material a soldar.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.
- Adquirir els coneixements bàsics de seguretat, en els treballs en espais confinats i posar-los en pràctica.
- Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs en espais confinats.
- Conèixer i aplicar el protocol d'entrada, amb l'autorització del treball.
- Conèixer, utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció.
- Utilitzar, verificar i mantenir l'equip de respiració autònom.
- Operar amb el detector de gasos.
- Capacitar al treballador per a l'ús i maneig del trípode anti caigudes.

Presencial
Durada
8,0 h