Activitats de gestió ambiental

33 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Agrupació
Economia circular
Recurs

En aquest document s’hi defineixen i caracteritzen les principals tipologies de zones de la infraestructura verda local a partir de la cartografia dels serveis dels ecosistemes i de la vocació i potencialitat essencials que mostra cadascuna d’elles. Així mateix, s’apunten els objectius fonamentals i les recomanacions de planificació i gestió per a cada zona, amb la finalitat global de protegir i d’enfortir la infraestructura verda basant-se en la maximització dels seus serveis.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Eines per a la gestió i millora de la infraestructura verda local
Recurs

El present manual vol oferir els conceptes bàsics i les eines principals per a la planificació i gestió del medi natural des de la perspectiva de la identificació, l’avaluació i la cartografia dels serveis dels ecosistemes i l’establiment d’una infraestructura verda en l’àmbit local, d’acord amb les directrius establertes a escala europea, estatal i catalana.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Eines per a la gestió i millora de la infraestructura verda local
Recurs

En el marc del IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local celebrat el 19 de febrer del 2019 al Món Sant Benet, es va disposar d’un espai de networking, amb l’objectiu de mostrar experiències, connectar interessos, compartir reptes i necessitats i trobar oportunitats de solució per a la gestió de l’energia i de residus, per tal de contribuir, des de la gestió municipal a frenar els efectes del canvi climàtic.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Sostenibilitat
Recurs

El document inclou una proposta d'articulat per incorporar com a ordenança tipus per a la gestió dels horts sostenibles de titularitat municipal i una llista de bones pràctiques ecològiques en els horts municipals.

La proposta s'ha desenvolupat a partir d'un esborrany dels continguts exposats al cicle de "Tallers d'introducció a l'agricultura ecològica aplicada als horts" duts a terme per la Comissió d'Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Sostenibilitat
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 12. Consum i producció responsables.

- Desenvolupar el model d’economia circular com a eina de canvi en la gestió dels serveis municipals cap a un model més responsable i eficient de la gestió dels residus.
- Integrar la gestió dels residus amb els altres serveis municipals per optimitzar els recursos dels municipis i conèixer les diferents sinèrgies en la gestió dels serveis municipals.
- Donar a conèixer diferents estratègies en la revalorització dels residus i la preservació dels recursos que defineixen les vies cap al residu zero.
- Identificar i analitzar iniciatives municipals circulars per relacionar-les i assolir els objectius estratègics dels ODS.
- Desenvolupar canals de comunicació efectius per arribar a la ciutadania i complir els objectius establerts per la Unió Europea en matèria de residus.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 12. Consum i producció responsables.

- Desenvolupar el model d’economia circular com a eina de canvi en la gestió dels serveis municipals cap a un model més responsable i eficient de la gestió dels residus.
- Integrar la gestió dels residus amb els altres serveis municipals per optimitzar els recursos dels municipis i conèixer les diferents sinèrgies en la gestió dels serveis municipals.
- Donar a conèixer diferents estratègies en la revalorització dels residus i la preservació dels recursos que defineixen les vies cap al residu zero.
- Identificar i analitzar iniciatives municipals circulars per relacionar-les i assolir els objectius estratègics dels ODS.
- Desenvolupar canals de comunicació efectius per arribar a la ciutadania i complir els objectius establerts per la Unió Europea en matèria de residus.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Analitzar els diferents models de gestió.
- Conèixer els elements bàsics de la xarxa d’abastament.
- Conèixer la gestió del servei de subministrament d’aigua.
- Analitzar Plans Directors del servei d’abastament d’aigua.
- Analitzar l’estructura econòmica del servei. Costos.
- Conèixer els ingressos del servei. Sistema tarifari.
- Conèixer les eines de suport de la Diputació de Barcelona.
- Analitzar casos reals.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.
- Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE).
- Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics).
- Conèixer els modes tous de mobilitat baixos en carboni, més eficients i més segurs.
- Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.
- Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica- Entendre què és un PAESC.

- Conèixer els recursos disponibles per a l’elaboració d’un PAESC
- Conèixer eines per l’obtenció de dades de consum energètic a l’ajuntament
- Conèixer la metodologia de càlcul de les emissions i d’avaluació de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
- Elaborar informes de seguiment i valorar la inclusió de millores

Semipresencial
Durada
18 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): - 13. Acció climàtica.

- Conèixer els programes de finançament de la Comissió Europea que tenen aplicació en l'àmbit de medi ambient.
- Saber identificar els objectius i accions de canvi climàtic, eficiència energètica i eficiència en l'ús dels recursos amb possibilitats de rebre subvenció.
- Aprendre a relacionar els objectius ambientals de l’ajuntament amb les polítiques ambientals dels altres nivells de govern : Comunitat Autònoma, Estat, Comissió Europea.
- Conèixer les estructures més comuns per elaborar els projectesper a les convocatòries: LIFE, INTERREG, HORIZON 2020.
- Adquirir habilitats per a la redacció dels projectes ambientals, tant per a la redacció pròpia com per a la redacció encarregada a assistents externs.
- Tenir coneixement general del procés d’execució, seguiment i justificació dels projectes ambientals.

Semipresencial
Durada
30 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal.
- Entendre de quins instruments disposa l’ens local des del punt de vista fiscal i quins marges d’ambientalització: criteris, paràmetres... pot aplicar.
- Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.
- Conèixer bones pràctiques d’ajuntaments en la innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible.
- Ajudar als ens locals participants a preparar una proposta d’ambientalització d’algun instrument propi.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal.
- Entendre de quins instruments disposa l’ens local, des del punt de vista fiscal, i quins marges d’ambientalització pot aplicar: criteris, paràmetres, etc.
- Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.
- Conèixer bones pràctiques municipals d’innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible.

Videoformació i en línia
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica.
- Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire.
- Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.
- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.
- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.
- Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible i saludable.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica.
- Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire.
- Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.
- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.
- Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible, sostenible i saludable.
- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.

Videoformació i en línia
Durada
15 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Assentar les bases per dimensionar un servei en base a les característiques i necessitats del municipi.
- Introducció als criteris bàsics per poder elaborar auditories del servei de neteja viàri.
- Obtenir directrius per la redacció de Plecs de prescripcions tècniques de neteja viàri.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Conèixer els problemes més habituals amb què es troben els tècnics, en referència a les queixes de soroll.
- Conèixer diferents eines d’actuació i prevenció del soroll.
- Saber interpretar els informes de soroll.
- Saber fer mesures de soroll i d’aïllament acústic d’edificis i activitats.
- Ampliar els coneixements sobre la gestió municipal del soroll.
- Difondre la cultura de la mediació com a una de les possibles eines per a la resolució i prevenció dels conflictes derivats del soroll entre veïns.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Conèixer els problemes més habituals amb què es troben els tècnics, en referència a les queixes de soroll.
- Conèixer diferents eines d’actuació i prevenció del soroll.
- Saber interpretar els informes de soroll.
- Saber fer mesures de soroll i d’aïllament acústic d’edificis i activitats.
- Ampliar els coneixements sobre la gestió municipal del soroll.
- Difondre la cultura de la mediació com a una de les possibles eines per a la resolució i prevenció dels conflictes derivats del soroll entre veïns.

Videoformació amb aula virtual
Durada
18 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.
- Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE)
- Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics)
- Conèixer els modes tous de mobilitat, baixos en carboni, més eficients i més segurs.
- Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.
- Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Conèixer les repercussions i impactes locals del canvi climàtic sobre la gestió del cicle de l’aigua.
- Millorar i promoure una gestió responsable i eficient dels recursos hídrics al territori provincial.
- Introduir criteris d’estalvi i eficiència hídrica en la planificació de les polítiques d’adaptació al canvi climàtic, del cicle de l’aigua i en la gestió ambiental local.
- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.
- Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en la gestió eficient l’aigua.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures i 12. Consum i producció responsables.

- Establir les disposicions mínimes de seguretat i salut per protegir i prevenir els treballadors contra els riscos derivats de l’exposició a l’amiant durant la feina a les deixalleries.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Introducció dels diferents models de recollida i eines de dimensionament.
- Assentar les bases per dimensionar un servei en base a les característiques i necessitats del municipi.
- Conèixer les noves tecnologies aplicades als serveis de recollida de residus.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Conèixer l’estat actual de la qualitat de l’aire a les ciutats.
- Conèixer els Plans de millora existents i la seva execució.
- Donar exemples d’accions que millori la qualitat de l’aire.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Conèixer l’estat actual de la qualitat de l’aire a les ciutats.
- Conèixer els Plans de millora existents i la seva execució.
- Donar exemples d’accions que millorin la qualitat de l’aire.

Videoformació amb aula virtual
Durada
18 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat i 13. Acció climàtica.

- Fixar alguns conceptes bàsics sobre comunicació aplicada al camp de la gestió ambiental local i el desenvolupament sostenible. Entendre les diferències entre eines i accions de comunicació, educació, participació i sensibilització ambiental.
- Conèixer nous formats de comunicació davant la crisi climàtica i adquirir tècniques comunicatives més professionalitzades.
- Practicar la presentació en públic com a eina de comunicació ambiental i disposar d’un model de presentació de suport innovador i atractiu.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat i 13. Acció climàtica.

- Fixar alguns conceptes bàsics sobre comunicació aplicada al camp de la gestió ambiental local i el desenvolupament sostenible. Entendre les diferències entre eines i accions de comunicació, educació, participació i sensibilització ambiental.
- Conèixer nous formats de comunicació davant la crisi climàtica i adquirir tècniques comunicatives més professionalitzades.
- Practicar la presentació en públic com a eina de comunicació ambiental i disposar d’un model de presentació de suport innovador i atractiu.

Videoformació amb aula virtual
Durada
5 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat i 13. Acció climàtica.

- Reforçar els conceptes bàsics de l’educació ambiental i reflexionar sobre les implicacions de la capacitació per l’acció.
- Aportar visions innovadores a l’educació ambiental.
- Reconèixer com (re)aprofitar recursos educatius i aplicar-los a accions de prevenció de residus.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

- Conèixer la normativa actual.
- Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
- Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
- Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici.
- Veure casos reals.

Presencial
Durada
25 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 13. Acció climàtica.

- Dotar als ajuntaments d’una metodologia que els permeti identificar i mapificar solucions naturals existents en el seu municipi i el potencial per a noves implantacions.
- Orientar als municipis en el procés de conèixer quin és el seu potencial d’adaptació global a diferents escales d’intervenció, aprofitament dels recursos naturals disponibles i iniciar el camí de la adaptació.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 13. Acció climàtica.

- Dotar als ajuntaments d’una metodologia que els permeti identificar i mapificar solucions naturals existents en el seu municipi i el potencial per a noves implantacions.
- Orientar als municipis en el procés de conèixer quin és el seu potencial d’adaptació global a diferents escales d’intervenció, l’aprofitament dels recursos naturals disponibles i iniciar el camí de la adaptació.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Adquirir uns coneixements generals bàsics sobre la contaminació acústica.
- Conèixer la normativa vigent relacionada amb la contaminació acústica.
- Conèixer el procediment de mesures amb sonòmetre.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Aconseguir una gestió municipal que prioritzi actuacions de millora de la qualitat ambiental del municipi i per tant s’adapti al canvi climàtic.
- Donar eines per a la incorporació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en la gestió municipal del verd urbà.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Aconseguir una gestió municipal que prioritzi actuacions de millora de la qualitat ambiental del municipi i, per tant, s’adapti al canvi climàtic.
- Donar eines per a la incorporació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en la gestió municipal del verd urbà.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h