Activitats de gestió ambiental

15 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2148.jpg

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2118.jpg

En aquest document s’hi defineixen i caracteritzen les principals tipologies de zones de la infraestructura verda local a partir de la cartografia dels serveis dels ecosistemes i de la vocació i potencialitat essencials que mostra cadascuna d’elles. Així mateix, s’apunten els objectius fonamentals i les recomanacions de planificació i gestió per a cada zona, amb la finalitat global de protegir i d’enfortir la infraestructura verda basant-se en la maximització dels seus serveis.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2117.jpg

El present manual vol oferir els conceptes bàsics i les eines principals per a la planificació i gestió del medi natural des de la perspectiva de la identificació, l’avaluació i la cartografia dels serveis dels ecosistemes i l’establiment d’una infraestructura verda en l’àmbit local, d’acord amb les directrius establertes a escala europea, estatal i catalana.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2145.jpg

En el marc del IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local celebrat el 19 de febrer del 2019 al Món Sant Benet, es va disposar d’un espai de networking, amb l’objectiu de mostrar experiències, connectar interessos, compartir reptes i necessitats i trobar oportunitats de solució per a la gestió de l’energia i de residus, per tal de contribuir, des de la gestió municipal a frenar els efectes del canvi climàtic.

Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2151.jpg

El document inclou una proposta d'articulat per incorporar com a ordenança tipus per a la gestió dels horts sostenibles de titularitat municipal i una llista de bones pràctiques ecològiques en els horts municipals.

La proposta s'ha desenvolupat a partir d'un esborrany dels continguts exposats al cicle de "Tallers d'introducció a l'agricultura ecològica aplicada als horts" duts a terme per la Comissió d'Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal.
• Entendre de quins instruments disposa l’ens local des del punt de vista fiscal i quins marges d’ambientalització pot aplicar: criteris, paràmetres, etc.
• Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.
• Conèixer bones pràctiques municipals d’innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible.
• Ajudar als ens locals participants a preparar una proposta d’ambientalització d’algun instrument propi.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Assentar les bases per dimensionar un servei en base a les característiques i necessitats del municipi.
. Introducció als criteris bàsics per poder elaborar auditories del servei de neteja viari.
. Obtenir directrius per la redacció de Plecs de prescripcions tècniques de neteja viari.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Conèixer els problemes més habituals amb què es troben els tècnics, en referència a les queixes de soroll.
. Conèixer diferents eines d’actuació i prevenció del soroll.
. Saber interpretar els informes de soroll.
. Saber fer mesures de soroll i d’aïllament acústic d’edificis i activitats.
. Ampliar els coneixements sobre la gestió municipal del soroll.
. Difondre la cultura de la mediació com a una de les possibles eines per a la resolució i prevenció dels conflictes derivats del soroll entre veïns.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

* Entendre els fonaments bàsics de les vibracions i la normativa aplicable.
* Comprendre les diferències entre transmissió aèria i transmissió estructural.
* Conèixer els problemes més habituals sobre vibracions a nivell municipal.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar; 6. Aigua neta i sanejament; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica

• Presentació del programa de seguiment i control de la qualitat de les aigües de les fonts naturals.
• Difusió dels resultats de la qualitat de l’aigua des del 2016.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

* Capacitar responsables locals de mobilitat en la proposta de solucions de transport i mobilitat alternatives.
* Introduir criteris de canvi climàtic, salut de les persones, gestió dels recursos naturals en la redefinició de l’espai urbà i la mobilitat.
* Promoure una gestió responsable i sostenible de la mobilitat.
* Fomentar la implicació de la ciutadania per un canvi modal de la mobilitat. Educació per la mobilitat.
* Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Conèixer les repercussions i impactes locals del canvi climàtic sobre la gestió del cicle de l’aigua.
. Millorar i promoure una gestió responsable i eficient dels recursos hídrics al territori provincial.
. Introduir criteris d’estalvi i eficiència hídrica en la planificació de les polítiques d’adaptació al canvi climàtic, del cicle de l’aigua i en la gestió ambiental local.
. Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.
. Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en la gestió eficient l’aigua.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 12. Producció i consum responsables, 13. Acció climàtica i 15 Vida d’ecosistemes terrestres.

. Conèixer la normativa vigent en relació a les deixalleries i els seus requeriments.
. Donar a conèixer les noves funcionalitats de les deixalleries del futur: ús de tecnologies, serveis addicionals, centres de recuperació i centres d'educació ambiental.
. Es donaran a conèixer exemples pràctics de ciutats i pobles amb gran poder de replicabilitat.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer la normativa actual.
. Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
. Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici
. Veure casos reals.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 13. Acció climàtica i 15. Vida terrestre.

* Guiar als ajuntaments amb un procediment que els permeti identificar el potencial per a desenvolupar la infraestructura verda i afavorir la conservació de la biodiversitat, i l’adaptació al canvi climàtic.
* Orientar els municipis en el procés d’aplicar Solucions Basades en la Natura (SBN) com una eina específica per desenvolupar la infraestructura verda i per avançar en l’adaptació al canvi climàtic a diferents escales d'intervenció.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h