Desenvolupament de fons i col·leccions
Definició

Actualitzar permanentment els fons documentals i les col·leccions, i realitzar el seu tractament tècnic
d'acord amb la normativa establerta i els estàndards internacionals, per tal d'oferir un servei òptim a la
ciutadania.

La competencia implica ...
Valoració de l'adequació del fons, així com dels recursos i fonts d’informació de l'equipament.
Criteris i instruments de selecció de fonts.
Anàlisi i definició dels requeriments d'un fons o d'una col·lecció en funció de les necessitats de l'entorn directe i de l'àrea d'influència.
La funció social de les biblioteques.
Evolució de les biblioteques: el mapa i el sistema bibliotecari de Catalunya.
Tècniques de catalogació i indexació del material documental, descriptors i codis de classificació.
Formats bibliogràfics i intercanvi de registres.
Catalogació compartida i catàlegs en xarxa.
La societat de la informació en les biblioteques.
Diferents suports documentals i els agents nocius que els deterioren.
Tècniques de conservació o preservació dels documents bibliogràfics.

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme.
• Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir suport a les direccions de biblioteques perquè elaborin el document de política de la col·lecció de la biblioteca.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h