Desenvolupament de fons i col·leccions

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme.
• Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir suport a les direccions de biblioteques perquè elaborin el document de política de la col·lecció de la biblioteca.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements i les eines per procedir a una esporgada dins de la col·lecció de la biblioteca.

Presencial
Durada
12,0 h